Blogy a články

Spôsoby predloženia správy o činnosti, vyúčtovania nákladov a výkon písomného hlasovania počas šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

12. 05. 2020 - Marek Perdík a Katarína Timoranská

Aj napriek udalostiam, ktoré ochromujú bežný chod našich každodenných životov, čas plynie ďalej a máj predstavuje pre väčšinu správcov čas večerných pracovných hodín, obálkovania vyúčtovaní, nekonečných nervov a polepených prstov. V zmysle § 7b ods. 3 a § 8a ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „BytZ“) sú „správca a spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov povinní najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Zároveň je povinný vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome“ (ďalej len „ročné vyúčtovanie“).

Na spomínaných povinnostiach správcov a spoločenstiev vlastníkov by nebolo nič nezvyčajné, ak by sme sa nenachádzali v situácii, kedy musia denno-denne čeliť dôsledkom šírenia pandémie ochorenia COVID-19. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať