Blogy a články

Daňové chyby SVB a vlastníkov bytov a NP. Vyhnite sa im v roku 2021. Manuál podania zrážkovej dane

11. 01. 2021 - JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

Až 76% spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej ako „SVB“) podáva daňové priznanie neprávne. Niektoré SVB majú povinnosť uhradiť zrážkovú daň, niektoré len podať daňové priznanie, aj keď len nulové. No podať daňové priznanie je povinné každé SVB. Aj keď ide z nášho uhla pohľadu o legislatívny nezmysel, ide o stále platnú povinnosť SVB pokiaľ sa legislatíva nezmení. V prípade zrážkovej dane to rovnako platí aj pre správcov, ktorým vznikla táto povinnosť za vlatníkov v dome.

Január je pre spoločenstvá vlastníkov bytov veľmi dôležitým obdobím, nakoľko sa v tomto mesiaci účtovne dokončuje predchádzajúci rok. Počas januára sa taktiež podáva a uhrádza zrážková daň vo výške 19 %, najneskôr však do 31. 1. 2021. V roku 2021 pripadol tento deň na nedeľu a tak je dňom podania najbližší pracovný deň, teda 1.2.2021. Prejdime si spolu usmernenie 3/PO/2021/IM Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, v ktorom sa aj tento rok vyjadrilo k daňovej a účtovnej problematike spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Povinnosť registrácie na daň z príjmov

Všetky spoločenstvá vlastníkov sú registrované a vedené správcom dane, čiže majú pridelené DIČ (daňové identifikačné číslo). Ak by aj existovalo SVB, ktoré nemá DIČ, ide skôr o anomáliu zo stranu registračného orgánu. Osvedčenie o registrácii je kartička DIČ, ktorú je potrebné uchovávať počas celej existencie SVB. 

Priblížme si situácie vo vzťahu k povinnosti registrácie SVB u správcu dane:

  1. SVB je právnickou osobou nezaloženou na podnikanie. Nemôže mu teda nikdy vzniknúť povinnosť registrácie pod podmienkou získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie. Táto možnosť sa SVB netýka.
  2. SVB je povinné registrovať sa, ak mu vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daňvyberať. Povinnosť požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane má spoločenstvo v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí druhého mesiaca, v ktorom vznikla povinnosťzrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať.

Spoločenstvo je povinné hlásiť, ak dôjde k zmenám skutočností zakladajúcich povinnosť registrácie podľa zákona o dani z príjmov, najmä ak daňovníkovi zanikne daňová povinnosť, je daňovník povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tieto zmeny nastali. 

Taktiež je povinné hlásiť zmeny skutočností uvedených pri registrácii podľa daňového poriadku (napr. ak dôjde k zmene názvu), oznámi to daňový subjekt správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali, alebo požiada o zrušenie registrácie. V tejto lehote predloží daňový subjekt správcovi dane aj osvedčenie o registrácii, ak je potrebné nahlásené zmeny zapísať do osvedčenia o registrácii.

Elektronická komunikácia

Spoločenstvá vlastníkov bytov nie sú povinné komunikovať so správcom dane elektronicky, nakoľko sa nejedná o právnickú osobu zapísanú v obchodnom registri. To znamená, že registrované spoločenstvá môžu dokumenty podávať na podateľni správcu dane, alebo posielať poštou. Napriek tomu odporúčame, aby si spoločenstvá zriadili prístup na portál Finančnej správy SR, kde sa nachádzajú všetky aktuálne tlačivá. Pri vypĺňaní formulárov vám portál tlačivo skontroluje a následne ho podpíšete KEPom (kvalifikovaný elektronický podpis pomocou občianskeho preukazu), alebo EZou (túto možnosť majú iba tí, ktorí majú podpísanú dohodu s Finančnou správou SR o elektronickej komunikácii a majú pridelenú elektronickú značku). Ďalšou výhodou je ak okamžité potvrdenie o prijatí dokumentu a následne si v histórii viete prezrieť všetky podané tlačivá.

Zrážková daň

Tento typ dane sa vyberá pri príjmoch, ktoré sú súčasťou fondu prevádzky, údržby a opráv, ktorými sú:

  • príjmy za prenájom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku vrátane prijatých sankčných úrokov a pokút súvisiacich s týmto prenájmom, 
  • zmluvné pokuty a úroky z omeškania vzniknuté použitím prostriedkov tohto fondu, 
  • príjmy z predaja spoločných nebytových priestorov, spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu, ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nedohodli inak.

V zmysle vyššie uvedeného, sa daňou vyberanou zrážkou zdaňujú aj úroky z omeškania za neuhradené sumy od vlastníkov bytov a nebytových priestorov a zmluvné pokuty vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, ktoré sú príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv. Vybraním dane zrážkou z týchto príjmov pripísaných do fondu prevádzky, údržby a opráv sa daňová povinnosť daňovníka považuje za splnenú.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy