Blogy a články

Do výzvy na predkladanie Žiadosti o NFP na zlepšenie environmentálnych aspektov sa môžu zapojiť iba SVBaNP, správcovia nie.

06. 05. 2021 - Mgr. Nina Sovič

Mnoho vlastníkov tým prichádza o veľkú šancu. Alebo iba zatiaľ?

Správcovské spoločnosti konajú v zmysle § 9 ods. 7 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v mene a na účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov, no napriek tomu na rozdiel od spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov nepatria medzi oprávnené subjekty, ktoré sa do výzvy môžu zapojiť.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhlásil koncom marca výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach (IROP-PO4-SC431-2021-65), ktorej hlavným zameraním je zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Celková výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 17 mil. eur zo zdrojov EÚ.

Do tejto výzvy sa okrem iných oprávnených subjektov môžu zapojiť aj spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, no pre správcovské spoločnosti, ktoré sú síce podnikateľským subjektom no konajúcom v mene a na účet vlastníkov, to neplatí. V súvislosti s touto výzvou tak vznikla situácia, kedy jedna skupina vlastníkov bytov (ktorá má zriadené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov) môže na revitalizáciu bytového domu či jeho okolia čerpať nenávratný finančný prostriedok v súlade s oprávnenými aktivitami výzvy a druhá skupina vlastníkov bytov, ktorú spravuje správcovská spoločnosť, čiže podnikateľský subjekt, takúto možnosť nedostala.

Do určitej miery tak vzniká diskriminácia vlastníkov zastúpených správcom. Na tento problém Združenie pre lepšiu správu bytových domov upozornilo kompetentné orgány a rovnako naň upozornili aj mnohí správcovia individuálne, pretože sa do výzvy v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov chceli rovnako zapojiť.

Teší nás, že IROP sa k vzniknutej situácií postavil zodpovedne a informoval nás o vyhlásení novej výzvy približne v júni alebo v júli, do ktorej sa už budú môcť zapojiť aj vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcu. Všetci vlastníci tak budú mať rovnakú príležitosť uchádzať sa o nenávratný finančný prostriedok zo zdrojov EÚ a environmentálne zhodnotiť svoj spoločný majetok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy