Blogy a články

Dobrovoľné dražby sa konať môžu, majú výnimku

27. 04. 2021 - JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services s.r.o.

Tak ako schôdze a zhromaždenia vlastníkov, aj dobrovoľné dražby sa konajú na základe zákona, a preto patria do výnimky vo vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva. Do konca februára 2021 boli pozastavené a po uplynutí tohto termínu sa naskytla otázka, či sa počas pandémie konať môžu a za akých podmienok.

Žiadali sme vyjadrenie ako od Úradu verejného zdravotníctva, tak aj od Ministerstva spravodlivosti, ktoré oficiálne stanovisko vydalo 21. apríla 2021.

Ak teda máte problém s neplatičmi, ktorých výška nedoplatkov presiahla 2000 eur, neváhajte a vo veci dobrovoľnej dražby sa obráťte na skúsenú dražobnú spoločnosť Finlegal services s.r.o.. Viac informácií o dobrovoľných dražbách nájdete po kliknutí na tlačidlo nižšie.

Dražby v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách možno od 01.03.2021 riadne vykonávať, verejnosť sa na nich môže zúčastňovať bez toho, aby účasťou na nich porušila zákaz vychádzania.

Stanovisko Ministerstva spravodlivosti SR k výkonu dobrovoľných dražieb počas zákazu vychádzania

„V zmysle § 10 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej tiež ,,zákon o mimoriadnych opatreniach“) boli dražobník, súdny exekútor a správca v období od 19.01.2021 do 28.02.2021 povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. Akýkoľvek spôsob speňažovania majetku dlžníka vykonaný v období od 19.01.2021 do 28.02.2021 je neplatný. Súdny exekútor bol taktiež v období od 19.01.2021 do 28.02.2021 povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti. 

Zákon o mimoriadnych opatreniach nebol v súvislosti s vykonávaním dražieb novelizovaný v tom smere, aby bol zákaz vykonávania dražieb predĺžený aj po 28.02.2021, v dôsledku čoho vznikla polemika, či možno za daného právneho stavu počas zákazu vychádzania od 1.3.2021 vykonávať dobrovoľné dražby. 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky si v danej veci vyžiadalo stanovisko Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý považuje dobrovoľné dražby vykonávané podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ,,zákon o dobrovoľných dražbách“) za zasadnutia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona, preto sa na dobrovoľné dražby vzťahuje výnimka zo zákazu konania hromadných podujatí v zmysle § 4 ods. písm. d) vyhlášky ÚVZ SR č. 98 zo dňa 03.03.2021, vyhlášky č. 131 zo dňa 19.03.2021, resp. vyhlášky č. 186 zo dňa 16.04.2021​. 

Zo stanoviska Úradu verejného zdravotníctva SR taktiež vyplýva, že dražby v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách možno považovať za hromadné podujatia, ktorých prevádzku a organizovanie povolil ÚVZ SR v zmysle bodu B.5 Uznesenia vlády SR č. 123 zo dňa 28.02.2021,  resp. bodu C.5 Uznesenia vlády SR č. 160 zo dňa 17.03.2021, resp. bodu B.5 Uznesenia vlády SR č. 203 zo dňa 16.04.2021​. Teda dražby v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách možno od 01.03.2021 riadne vykonávať aj za účasti verejnosti a to bez porušenia zákazu vychádzania. Pri výkone dobrovoľnej dražby je však potrebné dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia stanovené vyhláškami ÚVZ SR.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy