Blogy a články

Elektronické hlasovanie vlastníkov ako krok k modernej správe bytových domov ( I. časť – § 36f ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.)

27. 04. 2021 - JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

Na začiatok je potrebné uviesť, že úprava elektronického hlasovania nie je súčasťou znenia BytZ, ale ju môžete nájsť výhradne len v zákone č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov. Nebol teda novelizovaný BytZ, ale právny predpis, ktorým sa riešia určité otázky v pôsobnosti Ministerstva financií SR. Konkrétne ide o § 36f, ktorý znie:

§ 36f

(1) Počas obdobia pandémie môžu vlastníci svoje hlasovacie právo na schôdzi vlastníkov alebo na písomnom hlasovaní podľa osobitného predpisu59h) uplatniť aj prostredníctvom prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie (ďalej len „elektronické hlasovanie“). Vlastníci nemôžu splnomocniť iné osoby, aby ich pri elektronickom hlasovaní zastupovali. Výkon hlasovacieho práva elektronickým hlasovaním musí byť vykonaný spôsobom,
a) ktorý umožňuje overiť totožnosť a účasť vlastníkov na hlasovaní,
b) z ktorého je zrejmý a určitý prejav vôle každého z vlastníkov pri hlasovaní o konkrétnej otázke vylučujúci akúkoľvek zameniteľnosť,
c) ktorý zabezpečí ochranu hlasovania a jeho výsledkov pred neoprávneným zásahom.

(2) Osoba, ktorá podľa osobitného predpisu59h) zvolala schôdzu vlastníkov alebo vyhlásila písomné hlasovanie, je povinná,
a) vykonať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie riadneho a nerušeného priebehu elektronického hlasovania,
b) prijímať hlasy uplatnené elektronickým hlasovaním odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania,
c) bez zbytočného odkladu potvrdiť prijatie hlasu tomu, kto sa zúčastnil elektronického hlasovania; potvrdenie o zrealizovanom elektronickom hlasovaní sa vykoná rovnakým spôsobom ako elektronické hlasovanie,
d) uviesť v zápisnici zo schôdze vlastníkov alebo z písomného hlasovania menovite aj vlastníkov, ktorí hlasovali elektronicky,
e) zverejniť zápisnicu pri elektronickom hlasovaní spôsobom v dome obvyklým.

______________________________________

Poznámka pod čiarou k odkazu 59h znie: „§ 14 až 14b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“

V prvej časti článku sa budem venovať prvému paragrafu tohto ustanovenia a budem sa snažiť priblížiť a vyložiť ustanovenia, ktoré prakticky priblížia možnosti elektronického hlasovania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy