Blogy a články

Povinnosť správcu energeticky (re)certifikovať bytový dom

13. 12. 2021 - Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD

Každý bytový dom potrebuje energetický certifikát. Ako združenie prichádzame s novinkou medzi službami, konkrétne s možnosťou vykonania certifikácie a recertifikácie bytových domov, ale aj budov všeobecne. Problémom je, že sa na túto povinnosť častokrát zabúda. Správcovia či predsedovia spoločenstiev vlastníkov bytov a neb. priestorov (ďalej ako „SVBaNP“) často zabúdajú na legislatívnu povinnosť, ktorá prikazuje vyhotovenie takéhoto certifikátu. Mnohí túto povinnosť splnenú nemajú a hrozia im nemalé sankcie napr. zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Čo je energetický certifikát bytového domu

Energetický certifikát je doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy, ktorý určuje do akej miery je dom energeticky hospodárny. Hospodárnosť domu sa určuje výpočtom, ktorý vyjadruje množstvo energie potrebné na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s užívaním domu, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody. Mnohým sa uvedený dokument môže zdať zbytočný, avšak ide o element, ktorý je podstatný pri riešení energetickej otázky domu ako celku. Vo vzťahu k vlastníkovi bytu alebo nebytovému priestoru totiž nejde len o jeho zodpovednosť k bytu alebo nebytovému priestoru, ale aj jeho zodpovednosť k spoločným častiam a spoločným zariadeniam domu.

Platnosť energetického certifikátu je maximálne 10 rokov, preto pozor na certifikáty vydané v rokoch 2008-2012, ktorým skončila platnosť. Po uplynutí tejto doby je povinnosť vyhotoviť nový certifikát, resp. recertifikát. V prípade ak sa vrámci doby platnosti certifikátu na budove vykoná významná obnova (napríklad zateplenie a pod.), je potrebné opätovné vyhotovenie certifikátu, pretože energetické vlastnosti budovy sa samozrejme výrazne zmenili.

Energetický certifikát je povinný pre každý bytový dom

V zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov je vlastník budovy, resp. správca alebo predseda spoločenstva povinní zabezpečiť vykonanie energetickej certifikácie budovy. Zákon určuje za akých okolností je vyhotovenie energetického certifikátu povinné a za akých dobrovoľné.

„Energetická certifikácia je povinná:

 1. pre budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi,
 2. pre budovy, v ktorých viac ako 250 mcelkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje,
 3. pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy; inak je dobrovoľná.“

Každý správca či predseda určite vie, že predaje a prenájmy bytov či nebytových priestorov sú v bytovom dome počas roka bežnou záležitosťou a nie jedenkrát, ale pravidelne. Preto všetkým správcom odporúčame, aby svoju povinnosť nezanedbávali a vyhli sa prípadným sankciám zo strany SOI tým, že energetický certifikát bytového domu dajú čo najskôr vyhotoviť.

Čo získate energetickým certifikátom?

 • informáciu o technickom stave a o predpokladanej spotrebe energie budovy
 • zaradenie budovy do tried energetickej hospodárnosti (A0 – G)
 • návrh optimálnych opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti
 • rozhodujúci doklad pre kontrolný orgán (SOI)

Zhrňme si pár vecí na záver

 • energetický certifikát je povinný v prípade prenájmu alebo predaja budovy, bytu alebo nebytového priestoru v danom bytovom dome,
 • jeho platnosť je 10 rokov,
 • recertifikát je nutný aj v prípade straty platnosti certifikátu,
 • obnova certifikátu, resp. recertifikát je nevyhnutný v prípade významnejšej obnovy bytového domu, napr. zateplenia alebo výmeny rozvodov,
 • za nesplnenie povinnosti hrozí pokuta vo výške od 500 – 3000 eur.

Prostredníctvom nás dokážete vyriešiť akékoľvek otázky certifikácie bytových domov a bytov alebo nebytových priestorov. Energetický certifikát si môžete objednať po kliknutí na tlačidlo nižšie.

V prípade akýchkoľvek otázok sme k dispozícií na tel. čísle 0911 230 012 alebo na e-maile sovic@lepsiasprava.sk.

2 komentáre

 1. Dobrý deň,
  článok uvádza, že ide o povinnosť (pod hrozbou sankcie) pre sprácu/SVB. Avšak správca/SVB nie je vlastníkom budovy. Preto by povinnosť a prípadná sankcia prichádzali do úvahy len v prípade predaja/prenájmu budovy ako celku (čo pri bytovom dome nie je možné) alebo v prípade predaja/prenájmu bytu (ako samostatnej časti budovy), kedy by táto povinnosť a prípadná sankcia mala hroziť vlastníkovi bytu. Ani zo zverejneného stanoviska Ministerstva dopravy (ktoré nota bene nie je záväzným právnym výkladom) nevyplýva, že by mali správcovia/SVB povinnosť certifikovať.

  Preto považujem tvrdenie v článku vyššie, že: „Správcovia či predsedovia spoločenstiev vlastníkov bytov a neb. priestorov (ďalej ako „SVBaNP“) často zabúdajú na legislatívnu povinnosť, ktorá prikazuje vyhotovenie takéhoto certifikátu. Mnohí túto povinnosť splnenú nemajú a hrozia im nemalé sankcie napr. zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie.“ za minimálne zavádzajúce a bol by som rád, keby ste uviedli konkrétne ustanovenie zákona, z ktorého povinnosť a prípadná sankcia pre správcov/SVB vyplývajú.

  Ďakujem.

  1. Dobrý deň, k tomuto je postačujúce uviesť § 25a ods. 2 BytZ, v zmysle ktorého „Ak osobitný predpis priznáva práva alebo ustanovuje povinnosti vlastníkovi budovy,27b) za vlastníka budovy sa pri domoch považujú všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Za ich uplatnenie alebo plnenie zodpovedá spoločenstvo alebo správca. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť spoločenstvu alebo správcovi uplatniť práva alebo plniť povinnosti, inak zodpovedá za tým vzniknutú škodu.“ Z toho dôvodu je náš názor právne správny a v článku chyba určite nie je. Preto si treba dávať pozor a vykladať zákony systematicky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy