Blogy a články

Etický kódex ZLSBD

12. 03. 2020 - Nina Sovič

Etický kódex vydalo naše Združenie za účelom zachovávania vysokého morálneho štandardu v obchodných a spoločenských vzťahoch. Jeho dodržiavanie členmi, partnermi a zamestnancami ZLSBD by malo viesť k vytváraniu spoločného nekonfliktného a priateľského prostredia a vzájomnej dôvery a úcty, a tak predchádzať vzniku zbytočných rozporov a nedorozumení.

Dobrá povesť, dobré meno a dôvera verejnosti vo vzťahu k ZLSBD patrí medzi najdôležitejšie hodnoty nášho Združenia. Preto by malo byť prioritou všetkých členov, partnerov aj zamestnancov ZLSBD ochraňovať dobré meno a dobrú povesť Združenia tak, aby pri výkone ich činností neznižovali dôveryhodnosť, transparentnosť ani odbornú úroveň Združenia.

Prostredníctvom nášho Etického kódexu ZLSBD deklaruje záväzok uplatňovanie dobrých mravov a rešpektovanie všeobecne uznávaných pravidiel a zásad poctivého obchodného, pracovného a spoločenského styku.

Hlavnou činnosťou Združenia je po všetkých stránkach zvyšovanie štandardov kvality služieb pre oblasť správy bytových domov a nebytových priestorov. Našim prioritným poslaním je budovanie pozitívnych vzťahov s našimi členmi, partnermi ale aj s verejnosťou ako takou a riešenie aktuálnych spoločenských problémov, ktoré úzko súvisia s výkonom správy bytového a nebytového fondu.

Prečítajte si celý Etický kódex Združenia pre lepšiu správu bytových domov, ktorý si môžete aj stiahnuť po kliknutí na tlačidlo nižšie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať