Blogy a články

Herne a kasína v priestoroch bytových domov

10. 01. 2022 - JUDr. Lucia Malovcová, právnička ZLSBD

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov, hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku. Medzi bežné veci o ktorých vlastníci spoločne rozhodujú patrí napr. inštalácia kamerového systému, otázky domového poriadku, voľbe zástupcu, o investičných zámeroch a pod. Hlasovanie prebieha v zmysle ustanovení zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „BytZ“). Nebýva zvykom, že by vlastníci mali rozhodovať o inej veci a iným spôsobom ako podľa BytZ. No predsa sa objavujú paradoxy, ktoré poukazujú na potrebu zdravého výkladu právnych noriem a možnosť zriadenia herne v bytovom dome je toho ukážkovým príkladom.

Prijatím zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o hazarde”) prišlo okrem zriadenia Úradu pre reguláciu hazardných hier i k vytvoreniu podmienok na ochranu verejného záujmu a najmä k vymedzeniu územnej pôsobnosti regulácie poskytovania služieb v oblasti hazardných hier podmienok prevádzkovania  hazardných hier v herni a v kasínach. V záujme presnejšieho vymedzenia priestorov a pravidiel na prevádzkovanie vybraných druhov hier sa upravili pojmy prevádzka, herňa a kasíno.

Prečo je vymedzenie pojmov herňa a kasíno dôležité?

Vzhľadom na rozdielne pravidlá pre umiestnenie herne alebo kasína, zákonodarca aj na základe zadefinovania uvedených pojmov mohol určiť podmienky prevádzkovania hazardných hier v herni a v kasíne. Zaujímavosťou je, že v zmysle ust. § 15  ods. 7 zákona o hazarde je možné herňu umiestniť:
a) hoteli, moteli a penzióne,
b) budove pre obchod a služby,
c) budove pre kultúru a na verejnú zábavu,
d) bytových domoch, ak s tým písomne vyjadrí súhlas nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy