Mnohí správcovia vykonávajú činnosť aj ako mandatári vo vzťahu k spoločenstvám vlastníkom bytov. Súčasťou výkonu ekonomických činností je aj podávanie daňových priznaní. Aj keď na účely  zákona  č. 595/2003  Z .z.  o dani z príjmov  v znení  neskorších predpisov  (ďalej  len „zákon  o dani  z príjmov“) sú spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len „spoločenstvo“) považované za  daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, môže byť súčaťou fondu prevádzky, údržby a opráv, aj príjem, ktorý pochádza z iných zdrojov, napr. z prenájmu nebytových priestorov, z prenájmu reklamnej plochy a pod.

Príjmy oslobodené od dane

V § 13 zákona o dani zpríjmov sú uvedené príjmy, ktoré sú uprávnických osôb oslobodené od dane. Oslobodený od dane môže byť len ten príjem, ktorý je podľa § 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov predmetom dane. U daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie (ako napr. SVB) sú od dane oslobodené príjmy plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli, alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom, okrem príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené podľa písmen b) až g) alebo odseku 2, príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, príjmov z činností, ktoré sú podnikaním a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43. Z uvedeného ustanovenia zákona o dani z príjmov vyplýva, že príjmy z predaja majetku, príjmy z nájomného, z reklám či z členských príspevkov (ak nie sú oslobodené podľa § 13 ods. 1 písmen b) až g) alebo odseku 2), príjmy na základe zmluvy o sponzorstve v športe, príjmy z činností, ktoré sú podnikaním a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, nemôžu byť u týchto daňovníkov oslobodené od dane, aj keby boli vymedzené v osobitnom predpise, na základe ktorého títo daňovníci vznikli (napr. v osobitnom právnom predpise, v stanovách, štatúte, zriaďovateľskej alebo zakladateľskej listine a pod.).

Ak spoločenstvo dosiahne príjmy z činnosti, za účelom ktorej vzniklo, t.j. z činnosti, ktorá je jeho základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom – zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, tieto príjmy sú oslobodené od dane z príjmov za predpokladu, že nejde o príjmy uvedené v predchádzajúcom odseku. Príjmy z úhrad za výkon správy bytov spoločenstvami vlastníkov bytov sú pre spoločenstvo oslobodenými príjmami podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov.

Príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou

Príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou vo výške 19 % sú vymedzené v § 43 zákona o dani z príjmov. Medzi takéto príjmy patria (podľa § 43 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov) aj príjmy fondu prevádzky, údržby a opráv, ktorými sú:

  • príjmy za prenájom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku vrátane prijatých sankčných úrokov a pokút súvisiacich  s týmto prenájmom,
  • zmluvné pokuty a úroky z omeškania vzniknuté použitím prostriedkov tohto fondu,
  • príjmy  z  predaja spoločných  nebytových  priestorov, spoločných častí  domu alebo  spoločných  zariadení domu, ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nedohodli inak

V  zmysle  uvedeného ustanovenia  zákona  o dani  z  príjmov sa  daňou vyberanou zrážkou  zdaňujú  aj úroky z omeškania za neuhradené sumy od vlastníkov bytov a nebytových priestorov a zmluvné pokuty vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, ktoré sú príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv.

Elektronické podaávanie daňového priznania

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov nie je povinné po 1.1.2018 komunikovať elektronicky, nakoľko sa nejedná o právnickú osobu zapísanú v obchodnom registri.  To znamená, že takýto daňovník môže naďalej daňové priznanie a účtovnú závierku príp. iné dokumenty podáva v listinnej podobe resp. poslať poštou. Povinné komunikovať elektronicky by bolo v tom prípade, ak by spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov  bolo platcom DPH.

Momentálne nie je známy termín, kedy by aj takýto daňovníci nezriadení alebo nezaložení na podnikanie, mali komunikovať elektronicky. Novelou zákona č. 563/2009 Z. z. (Daňový poriadok) s účinnosťou od 1.1. 2018, sa v § 14 sa doplnili ustanovenia o ďalšie osoby, ktoré sú povinné komunikovať elektronicky. Medzi takéto osoby patria všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcovia.

Pre daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie podľa § 12 ods. 3 zákona o dani z príjmov ( napr. neziskové organizácie poskytujúce všeobecno prospešné služby, občianske združenia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, obce, VÚC, príspevkové a rozpočtové organizácie, nadácie atď.) bude aj po termíne 1.1. 2018 elektronická komunikácia dobrovoľná, nakoľko tieto právnické  osoby nie sú zapísaní v Obchodnom registri. 

Zároveň dávame k uvedenej problematike do pozornosti Otázky a odpovede k elektronickej komunikácii po 1.1.2018 na edkaz https://www.financnasprava.sk/sk/aktualne-dan-clo/faq/elektronicka-komunikacia