Blogy a články

K niektorým otázkam k udeľovaniu sankcií na základe porušenia domového poriadku vlastníkom a iným osobám

25. 10. 2022 - Mgr. Dominika Mack, ZLSBD

Prijatím zákona č. 476/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „BytZ“) bol do právneho poriadku zavedený inštitút domového poriadku. Domový poriadok je pritom inštitútom, ktorý sa aj pred jeho zavedením do právneho poriadku bežne využíval v bytových domoch. Napriek tomu v súvislosti s jeho „oficiálnym“ zavedením do BytZ došlo k vzniku mnohých otázok, a to najmä týkajúcich sa jeho právnej záväznosti, určenia a ukladania sankcií a možnosti ich následnej vymáhateľnosti.

Domovým poriadkom sa podľa § 2 ods. 16 BytZ rozumie „vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome schválený súbor pravidiel a zásad dodržiavania dobrých mravov pri výkone práv a povinností vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov v dome, osôb, ktoré žijú s uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré sa zdržiavajú v dome, pri užívaní spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku“.

Domový poriadok upravuje aj § 11 ods. 10 BytZ, v zmysle ktorého „vlastníci bytov a nebytových priestorov, nájomcovia, osoby, ktoré žijú s uvedenými osobami v domácnosti a osoby, ktoré sa zdržiavajú v dome, sú povinné dodržiavať domový poriadok schválený vlastníkmi podľa § 14b ods. 1 písm. s) BytZ. Za tým účelom je správca alebo spoločenstvo povinné zverejniť domový poriadok na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome“.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy