Blogy a články

MÁTE BYTOVÝ DOM POISTENÝ SPRÁVNE? ODBORNÍK VÁM PORADÍ, NA ČO SI DAŤ POZOR

16. 06. 2020 - Generali Poisťovňa, a. s.

V súvislosti s tragédiou, ktorá zasiahla v decembri obyvateľov paneláka v Prešove, sa začalo viacero majiteľov bytov zaujímať o to, či a ako je ich bytový dom poistený. Zákon totiž neukladá povinnosť mať bytový dom poistený, no vlastniť byt v bytovke, ktorá nie je žiadnym poistením krytá, je značné riziko. 

Poisťovňa Generali zaznamenala v minulom roku v súvislosti s poistením bytových domov celkovo 66 poistných udalostí. „Až 40 % zo všetkých nám nahlásených poistných udalostí z poistenia bytového domu tvorilo škody spôsobené únikom vody z vodovodných zaradení. Druhou najpočetnejšou skupinou škôd bol vandalizmus nasledovaný škodami, ktoré vznikli následkom pôsobenia atmosférických zrážok,“ vymenúva Juraj Páleš, vrchný riaditeľ Úseku poistných udalostí poisťovne Generali.

Najrozsiahlejšou a najväčšou škodou v roku 2019 však bol tragický výbuch bytového domu v Prešove, za ktorý vyplatila poisťovňa Generali poistné plnenie v plnej výške sumy, na ktorú bol bytový dom poistený, a to 2 019 117 eur. Podobné udalosti sú dôkazom toho, že v prípade ochrany domova by sme nemali nechávať nič na náhodu a svoje bývanie si dôkladne zabezpečili nielen formou personálneho poistenia majetku, ale v prípade vlastníctva nehnuteľnosti v rámci bytovky, aj vhodným poistením samotného bytového domu.

ČO JE POISTENIE BYTOVÉHO DOMU?

Poistenie bytového domu predstavuje komplexný produkt, pozostávajúci z poistenia majetku, poistenia strojov a elektroniky, ako aj poistenia zodpovednosti za škodu. „Toto poistenie kryje poškodenie alebo zničenie budovy alebo stavby bytového domu vrátane všetkých jeho stavebných súčastí a technologických zariadení, ako je napríklad výťah, kotol, schodisko, vonkajšie prípojky patriace k budove a pod., ako aj samotných bytových jednotiek, pričom kryje škody zapríčinené požiarom, bleskom, výbuchom, pádom lietadla či živelnými udalosťami,“ ozrejmuje Tomáš Potúček z poisťovne Generali.

Poistné krytie sa pritom vzťahuje aj na následné škody, ako sú napríklad škody spôsobené pri hasení či tie, ktoré sa stanú pri snahe o zabránenie vzniku ďalších škôd na poistenom majetku. „Ideálne minimum v prípade poistenia bytového domu kryje samotnú stavbu bytového domu vrátane súčastí, pričom jednoznačne odporúčam pripoistiť aj vypratávacie náklady. Tie môžu v prípade poistnej udalosti predstavovať aj niekoľko desiatok percent z poistnej sumy bytového domu,“ odporúča Potúček.

NEZABÚDAJTE NA ZODPOVEDNOSŤ

Súčasťou dobre vyskladaného poistenia bytového domu by mala byť aj zodpovednosť. „Pri poistení zodpovednosti si je potrebné  preveriť, či okrem všeobecnej je zodpovednosť aj krížová, čiže medzi vlastníkmi bytov navzájom,“ radí Potúček. Vo väčšine poistení bytových domov sú totiž vlastníci bytov uvedení ako spolupoistení, preto im poisťovňa preplatí zo všeobecnej zodpovednosti len tie škody, ktoré sú spôsobené tretej osobe, napríklad keď ulomený cencúľ zo strechy bytového domu spôsobí okoloidúcemu škodu na zdraví, alebo, a čo je závažnejšie, ak sa v prípade požiaru vznieti od bytového domu susedná budova. „Škody, ktoré si susedia spôsobia navzájom, ako je napríklad bežné vytopenie, sa z poistenia bytového domu uhrádzajú len v prípade dohodnutej krížovej zodpovednosti, preto by v ideálnom poistení bytového domu nemala chýbať. Zvážiť treba aj adekvátnu výšku poistnej sumy v prípade poistenia zodpovednosti, pretože z nášho pohľadu je veľakrát podhodnotená,“ upozorňuje Potúček.

Pri poistení bytového domu je dôležité mať poistené všetky základné riziká, ktoré ohrozujú bytový dom, ako sú požiarne riziká, živelné riziká a škody spôsobené únikom vody z vodovodných zariadení. Všetky tieto riziká môžu spôsobiť skutočne rozsiahle škody na celom bytovom dome a náklady na opravu sa môžu vyšplhať na niekoľko desiatok tisíc eur, ojedinele, ako v prípade bytového domu v Prešove, aj na niekoľko miliónov eur.

UŽITOČNÉ PRIPOISTENIA

Poisťovňa Generali odporúča pri poistení zvážiť aj viaceré pripoistenia, ako sú napríklad škody spôsobené divo žijúcou zverou, vandalizmus a škody spôsobené sprejermi, ktoré síce nespôsobia totálnu škodu, no môžu znehodnotiť majetok. V týchto prípadoch tak poistenie vyrovná škodu a fond opráv neostane prázdny. „Ideálne poistenie bytového domu by malo obsahovať aj riziká, ktoré sa snažia pomôcť klientom po poistnej udalosti – ako je asistencia a preplatenie nákladov na náhradné ubytovanie pre ľudí zasiahnutých poistnou udalosťou, prípadne skladovanie osobných vecí po poistnej udalosti,“ vysvetľuje Potúček.

VHODNE ZVOLENÁ POISTNÁ SUMA

Okrem vhodne zvoleného poistného krytia je potrebné stanoviť aj adekvátnu výšku poistnej sumy, tá je totiž pri každej poistnej zmluve kľúčová. Ak nie je poistná suma dobre stanovená, môže spôsobiť komplikáciu či už s prípadnou vinkuláciou voči úverujúcej banke, ale aj v prípade škody, keď nízko zvolená poistná suma nebude postačovať na znovuobstaranie poškodenej nehnuteľnosti a jej zariadenia. Aj z tohto dôvodu pravidelne upozorňujeme klientov, aby poistná suma zodpovedala skutočnej hodnote majetku. „Odporúčam poistné zmluvy pravidelne prehodnocovať a v prípade, ak hodnota poisteného bytového domu vzrástla (napríklad po rekonštrukcii, výmene technológií a pod.), je potrebné zvýšiť aj jeho poistnú sumu.,“ radí Potúček. Správca a majitelia bytových domov si tak budú istí, že v prípade poistnej udalosti im poistné krytie vystačí na znovunadobudnutie nehnuteľnosti v potrebnej hodnote.

Poistenie bytového domu je určené pre každého, kto potrebuje poistiť bytový dom. „Uzatvoriť si poistenie bytového domu môžu vlastníci bytových domov, spoločenstvá vlastníkov, ako aj správcovské spoločnosti, ktoré majú v predmete činností správu a údržbu bytového fondu,“ vysvetľuje Potúček. Zmluvu však môže s poisťovňou uzatvoriť len správca bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov alebo osoba, ktorá má od spoločenstva vlastníkov bytov splnomocnenie. V prípade nájomných bytov vo vlastníctve štátu či obce tak môže učiniť iný vlastník – napríklad mesto.

V prípade záujmu o uzatvorenie poistenia bytového domu sa môžete obrátiť na firemné centrá poisťovne Generaliobchodné kancelárie Generali alebo na vášho sprostredkovateľa poistenia.

Predstavujeme firemné centrum Prešov

Poisťovňa Generali prevádzkuje od roku 2016 špecializované firemné centrá (pobočky) zamerané na poskytovanie služieb firmám, ako aj iným organizáciám (bytové spoločenstvá, obce atď.). Dnes by sme vám radi predstavili firemné centrum Prešov. Na pobočke funguje tím vyškolených špecialistov, ktorí ochotne poradia podnikateľom, firmám, ale aj klientom z verejnej a neziskovej sféry. Špecialisti firemného centra sú dôkladne preškolení na problematiku poistenia podnikateľov, právnických osôb, a iných organizácií. Jednou z našich kľúčových priorít sú správcovia bytových domov a spoločenstva vlastníkov bytov. Naším poslaním je pripraviť každému kvalitné poistenie prispôsobené „na mieru“. Samozrejme, s poskytnutím všetkých benefitov, ktoré poisťovňa Generali ponúka v tomto sektore. Nakoľko SVB a SBD sú jednou z oblastí, ktorej sa aktívne na dennej báze venujeme, vieme reálne zhodnotiť riziká, ktoré klienta ohrozujú. Naše skúsenosti sme zúročili aj pri situácii po výbuchu bytového domu na Mukačevskej 7 v Prešove, keď sme boli súčinní pri riešení poistných udalostí. Radi zužitkujeme našu špecializáciu na túto problematiku a naše skúsenosti na kvalitné poradenstvo práve vám. Zverte sa do rúk odborníkov a nechajte si predstaviť benefity poistného krytia špecialistom nášho firemného centra.

Veronika Strháková, riaditeľka firemného centra Prešov.

Tím špecialistov, na ktorých sa viete obrátiť:
Lenka Kubeníková, Daniela Obročníková, Branislav Sabol, Anton Makara.

Odborne Vám radi poradíme nie len v Prešove, ale na celom území Slovenska.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy