Blogy a články

Navrhované zmeny vo vyhláške MH SR č. 240/2016 Z. z. vo vzťahu k odkladu vykonania vyúčtovania

09. 04. 2021 - Marek Perdík, predseda ZLSBD

V dôsledku vyhláseného núdzového stavu a s ním spojeného zákazu vychádzania nie je možné plnohodnotne vykonávať odpočet z meračov tepla, teplej vody a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, ktoré nie sú vybavené funkciou diaľkového odpočtu. Ustanovenú lehotu do 31. mája tak nie je objektívne možné dodržať. 

Z toho dôvodu boli prijaté legislatívne zmeny v zákone č. 115/2021 Z z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov. Zmeny sa týkajú odkladu vyúčtovania a prijatím možnosti elektronického hlasovania počas pandémie. S touto zmenou priamo súvisí aj navrhované znenie § 11a vyhlášky 240/2016 Z. z..

Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla sa dopĺňa takto:

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 11a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2021

Rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie a množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody sa vykoná a doručí konečnému spotrebiteľovi za zúčtovacie obdobie roku 2020 najneskôr do 31. júla 2021.

Čl.. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2021.“

Návrhom vyhlášky sa mení lehota na doručenie rozpočítavania množstva dodaného tepla na vykurovanie a množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody za zúčtovacie obdobie roku 2020 z 31.mája 2021 na 31.júla 2021.

Hlavným dôvodom zmeny lehoty na vykonanie rozpočítania nákladov za teplo je zamedzenie možného šírenia pandémie vírusu COVID-19 v populácii pri vykonávaní odpočtov z meračov tepla, teplej vody a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov na účel vykonania rozpočítania nákladov za teplo. Približne 30 % predmetných meračov tepla a vody v bytových domov, ktorých sa táto povinnosť týka, nie sú vybavené možnosťou diaľkového odpočtu a je potrebné vykonať vizuálny odpočet so vstupom do bytov.

Ďalším predpokladom pre vykonanie a predloženie rozpočítania nákladov za teplo pre konečných spotrebiteľov (vlastníkov bytov) v ustanovenej lehote do 31. mája je personálne zabezpečenie rozpočítavacích a správcovských spoločností. Rozpočítavanie nákladov za teplo môžu vykonávať len odborne zaškolení pracovníci, ktorí majú dostatočnú prax v danom odbore. Ide o podpornú energetickú službu, ktorá si vyžaduje precíznu znalosť legislatívy. Tieto pozície sú, ako vysoko špecializované, málo zastúpené a prakticky personálne nenahraditeľné.

Všetky dôležité otázky k odkladu vykonania a predloženia vyúčtovania, ako aj k elektronickému hlasovaniu sme analyzovali na odbornom online seminári, ktorý sa uskutočnil dňa 14.4.2021. Vzhľadom na dôležitosť témy bol prístupný širokej verejnosti bezplatne.

K archívu zo semináru o elektronickom hlasovaní majú prístup výhradne členovia ZLSBD. Po prihlásení sa do svojho konta si môžu pozrieť celý video záznam zo semináru.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy