Blogy a články

Niektoré významné pripomienky ZLSBD k návrhu novej vyhlášky o rozpočítavaní tepla

19. 12. 2022 - Miroslav Kantner, ZLSBD

Odborníci, rozpočítavatelia a v neposlednom rade vlastníci v bytových domoch dlhodobo volajú po zmenách vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR (ďalej ako „ministerstvo“) č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla (ďalej len „Vyhláška 240“) poukazujúc na množstvo nedostatočne či nevhodne riešených ustanovení ústiacich až do nespravodlivého rozpočítavania nákladov nezohľadňujúceho fyzikálne zákony.

Združenie pre lepšiu správu bytových domov (ďalej len „ZLSBD“) preto kvitovalo rozhodnutie ministerstva vytvoriť pracovnú skupinu s úlohou navrhnúť nové pravidlá rozpočítavania. Členovia skupiny, do ktorej bolo pozvané aj ZLSBD, viac ako 11 mesiacov riešili, diskutovali a pripomienkovali znenie a ich snaha vyústila do návrhu predloženého ministerstva v októbri.

Na tomto mieste treba spomenúť, že pred návrhom novej vyhlášky o rozpočítavaní bolo potrebné upraviť zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. S účinnosťou od 1. decembra sa zavádza definícia decentralizovaného zdroja tepla ako „zariadenie na výrobu tepla určené na vykurovanie, chladenie, spoločnú prípravu teplej vody alebo iné využitie výlučne pre objekt spotreby tepla, v ktorom je umiestnené.

Aký bol postupný „vývoj“ novej vyhlášky v predmetnom § 3 ustanovujúcom ekonomicky oprávnené náklady na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla?

Prvý krok

Pôvodný návrh vypracovaný pracovnou skupinou a červenou farbou zvýraznená zmena návrhu skupiny po posúdení ministerstvom:

§ 3
Teplota teplej vody na odbernom mieste a náklady na  dodané teplo a ekonomicky oprávnené náklady na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.

(1) Teplota teplej vody na odbernom mieste je najmenej 45°C a najviac 55°C na výtoku teplej vody u konečného spotrebiteľa.

(2) Ekonomicky oprávnenými nákladmi na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla pre účely rozpočítavania sú:

a) náklady na zabezpečenie potrebného množstva priameho materiálu, ktorý slúži na výrobu tepla, elektrinu, dopravu, technologické hmoty a technologickú vodu,
b) náklady na odmeny pre fyzické osoby alebo právnické osoby podieľajúce sa na prevádzke, oprave a údržbe zariadenia na výrobu tepla,
c) náklady na poplatky za znečisťovanie ovzdušia,
d) nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý súvisí s výrobou tepla,
e) nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej je umiestnené zariadenie na výrobu tepla; nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo jej časti súvisiacej s výrobou tepla a ostatných priestorov alebo plôch na skládku paliva a nespálených zvyškov paliva,
f) náklady na opravy a údržbu tepelných zariadení na výrobu tepla,
g) náklady na poistenie, revízie, zákonné prehliadky, náklady na splácanie úrokov z úveru,
h) náklady na obstaranie technologického zariadenia rovnomerne rozložené na obdobie plánovanej životnosti.

Druhý krok

Text § 3 návrhu vyhlášky po zmenách vykonananých ministerstvom (zmeny ministerstva sú zvýraznené červenou farbou):

§ 3
Teplota teplej vody na odbernom mieste a ekonomicky oprávnené náklady na teplo vyrobené
v decentralizovanom zdroji tepla.

(1) Teplota teplej vody na odbernom mieste je najmenej 45°C a najviac 55°C na výtoku teplej vody u konečného spotrebiteľa.

(2) Ekonomicky oprávnenými nákladmi na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla sú náklady na:
a) elektrinu, dopravu, technologické hmoty, technologickú vodu a zabezpečenie potrebného množstva priameho materiálu, ktorý slúži na výrobu tepla,
b)odmeny pre fyzické osoby alebo právnické osoby podieľajúce sa na prevádzke, oprave a údržbe sústavy tepelných zariadení,
c) poplatok za znečisťovanie ovzdušia podľa osobitného predpisu,2) (odkaz 2) adresuje na zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov),
d) nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý súvisí s výrobou tepla,
e) nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej je umiestnené zariadenie na výrobu tepla,
f) nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo jej časti súvisiacej s výrobou tepla a ostatných priestorov alebo plôch na skládku paliva a nespálených zvyškov paliva,
g) (pôvodne písm. f)) opravy a údržbu zariadenia na výrobu tepla,
h) (pôvodne písm. g)) poistenie, revízie, zákonné prehliadky tepelného zariadenia,
i) úroky z úveru na obstaranie tepelného zariadenia,
j) (pôvodne písm. h))  obstaranie technologického zariadenia rovnomerne rozložené na obdobie jeho plánovanej životnosti.

Tretí krok

Text § 3 návrhu vyhlášky so zapracovanými pripomienkami z medzirezortného pripomienkového konania (zmeny ministerstva sú zvýraznené červenou farbou):

§ 3
Teplota teplej vody na odbernom mieste a ekonomicky oprávnené náklady na teplo vyrobené
v decentralizovanom zdroji tepla.

(1) Teplota teplej vody je najmenej 45°C a najviac 55°C na výtoku teplej vody u konečného spotrebiteľa. (ZLSBD vyjadrilo súhlas s pripomienkou)

(2) Ekonomicky oprávnenými nákladmi na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla sú náklady na:
a) palivo, elektrinu, dopravu, technologické hmoty, technologickú vodu a zabezpečenie potrebného množstva priameho materiálu, ktorý slúži na výrobu tepla,
b) odmeny pre fyzické osoby alebo právnické osoby podieľajúce sa na prevádzke, oprave a údržbe sústavy tepelných zariadení,
c) poplatok za znečisťovanie ovzdušia podľa osobitného predpisu,2)
d) nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý súvisí s výrobou tepla,
e) nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej je umiestnené zariadenie na výrobu tepla,
f) nájomné za prenájom nehnuteľnosti alebo jej časti súvisiacej s výrobou tepla a ostatných priestorov alebo plôch na skládku paliva a nespálených zvyškov paliva,
g) opravy a údržbu zariadenia na výrobu tepla, (ZLSBD navrhlo celé znenie písm. g) vypustiť)
h) poistenie, revízie, zákonné prehliadky tepelného zariadenia, (ZLSBD navrhlo celé znenie písm. h) vypustiť)
i) úroky z úveru na obstaranie tepelného zariadenia, (ZLSBD navrhlo celé znenie písm. i) vypustiť)
h) obstaranie technologického zariadenia rovnomerne rozložené na obdobie jeho plánovanej životnosti. (ZLSBD navrhlo celé znenie písm. j) vypustiť).

 Pripomienka ZLSBD k zneniu § 3 v medzirezortnom pripomienkovom konaní v plnom znení:

K celkovému návrhu sme v mene ZLSBD pripomienkovali najviac podsatné okruhy problémov a otázok, ktoré sme videli v § 3 ods. 2. Navrhli sme vypustiť písm. g), h), i) a j) a to z nasledovných dôvodov.

Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „BytZ“) v § 2 ods. 5 určuje, že Spoločnými zariadeniami domu sa na účely tohto zákona rozumejú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.“

BytZ v § 2 ods. 2 definuje bytový dom ako budovu, v ktorej … spoločné časti domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Podľa § 5 ods. 1 písm. b) BytZ „Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v dome … musí obsahovať  vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu… pričom veľkosť spoluvlastníckeho podielu je určená podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome…“

V zmysle § 7b ods. 6 BytZ  Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome ručí za záväzky vyplývajúce z úverovej zmluvy v pomere veľkosti spoluvlastníckeho podielu na dome vymedzeného podľa § 5 ods. 1 písm. b) až do výšky ceny bytu alebo nebytového priestoru podľa znaleckého posudku.“

Podľa ust. § 9 ods. 2 BytZ „Ak záväzky … vzniknuté pri výkone správy domu …  nie sú kryté zaplatenými úhradami za plnenia alebo úhradami preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv, vlastník bytu a nebytového priestoru v dome zodpovedá za záväzky nad rámec zaplatených úhrad za plnenia alebo preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu podľa § 5 ods. 1 písm. b) [uvedené vyššie]“. 

Podľa ust. § 10 ods. 1 BytZ „Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vykonávajú úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu“. 

Podľa § 10 ods. 3 BytZ  Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. 

V zmysle Čl. 20 ods. 3 Ústavy SR „vlastníctvo zaväzuje“.

Poukazujúc na vyššie uvedené ustanovenia BytZ a Ústavy SR sme presvedčení, že náklady na opravy a údržbu zariadenia na výrobu tepla, náklady na poistenie, revízie, zákonné prehliadky tepelného zariadenia, náklady na úroky z úveru na obstaranie tepelného zariadenia ako aj náklady na obstaranie technologického zariadenia sú výdavky vlastníkov súvisiace so základným právnym inštitútom vlastníctva, teda jeho nadobudnutím (o. i. napr. nález Ústavného súdu PL. ÚS 20/2014), s ktorým sú spojené určité povinnosti. Úhradu výdavkov spojených s podielovým spoluvlastníctvom všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome nemožno spájať s užívaním nadobudnutého vlastníctva a rovnako ani s úžitkom z nadobudnutého vlastníctva. Výdavky vynaložené v súvislosti s nadobudnutým vlastníctvom ako aj s jeho prevádzkovaním je možné v zmysle BytZ uhrádzať len podľa výšky spoluvlastníckeho podielu. 

V praxi bude vlastník 1 % spoločných zariadení v bytovom dome (teda aj kotolne ako spoločného zariadenia) hradiť výdavky súvisiace s nadobudnutím ako aj výdavky súvisiace s plnením povinností spojených s prevádzkovaním (údržba, oprava, obnova, modernizácia, rekonštrukcia) podľa spoluvlastníckeho podielu, teda vo výške 1 % z celkových nákladov. Uplatňovanie uvedenej zásady priamo vyplývajúcej z BytZ ako lex specialis nemôže vyhláška ako predpis nižšieho právneho významu zmeniť.

Situácia po ukončení medzirezortného pripominekového konania

Po spracovaní a doplnení návrhu na MH SR sa v medzirezortnom pripomienkovom konaní objavilo viac ako 180 pripomienok. Niektoré viacnásobne. ZLSBD vyjadrilo súhlas s väčšinou vznesených pripomienok a samo pripomienkovalo o. i. aj pravidlá rozpočítavania tepla v bytových domoch s vlastnou kotolňou, ako aj znenie § 2 a 4.

„Vývoj“ § 3 novej vyhlášky uvádzame ako dokumentáciu práce, ktorú bežný smrteľník nevníma, no v ZLSBD ju chápeme ako dôležitú súčasť činnosti združenia.

Ak všetko pôjde podľa očakávania, nová vyhláška by mala uzrieť svetlo sveta ešte v decembri s účinnosťou od 1. januára 2023. S jej navrhovaným znením možno vysloviť spokojnosť, pričom kvitovať treba najmä akceptáciu fyzikálnych zákonov v súvislosti s prestupom tepla ako aj zavedenie doteraz absentujúcich pravidiel o rozpočítavaní nákladov v bytových domoch vybavených bytovými odovzdávacími stanicami tepla (BOST).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy