Blogy a články

Nové práva a povinnosti správcov bytových domov, ktoré ste si možno nevšimli

20. 07. 2022 - JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

So správou bytových domov súvisí množstvo právnych predpisov, ktoré v ucelenej systematike robia tento výkon činnosti medzi najkomplikovanejšie. Vyznať sa vo všetkých oblastiach a mať pritom ešte aj tak „nízko“ dohodnutú odmenu je niekedy síce žalostné, ale z veľkej časti ju určuje trh. Človek sa ani nestihne zorientovať v prijatých zmenách a už sa pracuje na ďalších. Rok 2022 je bohatý na legislatívne zmeny, či už prijatím zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní spoločne so zákonom 201/2022 Z. z. o výstavbe rušia od 1. apríla 2024 ešte stále účinný stavebný zákon č. 50/1976 Zb., ale aj o mnohé nové legislatívne procesy, napr. v rovine ochrany spotrebiteľa, katastrálnej agendy, energetike a mnoho iných… O prijatých zmenách pravidelne informujeme na našich seminároch a workshopoch a v tomto príspevku poukážeme na dve menšie legislatívne novinky, ktoré ste si nemuseli všimnúť.

Zmeny v zákone č. 125/2015 Z. z. o registri adries

Register adries je pre mnohých správcov novinkou a na účely výkonu správy má sekundárny význam. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že by sa ním vyriešila otázka identifikácie bytových domov, no vzhľadom na to, že sa „adresne“ označuje každý vchod budovy zvlášť znakom orientačného čísla, tak každý vchod každej budovy disponuje vlastným identifikátorom adresy. Bytový dom s viacerými vchodmi tak disponuje viacerými identifikátormi.

Podstatou zmeny v zákone o registri adries, prijatou novelou zákona č. 42/2022 Z. z., je vypustenie povinnosti obciam zaevidovať zmeny v označení čísla bytu a podlaží, na ktorom sa byt nachádza. Od 01.07.2022 je dotknutý § 5 tohto zákona systematicky doplnený o nový § 6 odsek 9, v zmysle ktorého „je na účely plnenia povinnosti zápisu, zmeny a výmazu údajov podľa § 5 ods. 2 písm. d) vlastník budovy povinný písomne oznámiť obci zmenu v číslovaní bytov a podlaží s uvedením nového čísla bytu a čísla podlažia, na ktorom sa byt nachádza, a to do piatich pracovných dní odo dňa vykonania zmeny; podlažie sa označuje od prvého nadzemného podlažia číselným radom od čísla 1 a od prvého podzemného podlažia číselným radom od čísla -1.“ Do 30.06.2022 išlo o fakultatívnu povinnosť obcí, nakoľko tieto údaje zapisovali len v prípade, ak boli obci známe. Od 01.07.2022 ide o obligatórnu povinnosť vo vzťahu k vlastníkovi budovy, teda zrejme o novú povinnosť správcu budovy, ktorý koná v mene a na účet vlastníkov.

Pokiaľ by ste si na rôzne účely chceli nájsť konkrétny identifikátor adresy, môžete tak spraviť na tomto odkaze na register adries Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy