Blogy a články

Obvyklý postup, obvyklý spôsob, obvyklý obsah…. Otíliin blog #2

02. 04. 2018 - Ing. Otília Leskovská

Sú situácie, pre ktoré je jasne definovaný spôsob či obsah potrebných úkonov či dokladov. Žiadosti, podania, listy … V daňovom priznaní je jasne pomenovaný každý jeden riadok, určuje, čo s čím zrátať, teda mýlka je nemožná. Ale nie na všetko sú dané vzorce či vzory, preto je nutné a potrebné rátať s tým, že sa niektoré dokumenty, doklady či listiny môžu od seba líšiť. Pritom každá jedna listina, ak obsahuje potrebné údaje alebo informácie, je vyhovujúca a právne relevantná napriek tomu, že má odlišnú formu. Ja viem, že pre mnohých je jednoduchšie, zobrať vzor a nahodiť doň svoje, či nejaké údaje. Lenže je nutné zobrať do úvahy aj to, že doklady a listiny sa vyhotovujú za nejakým účelom.

Keďže sa pohybujeme v oblasti správy bytového fondu, stretávame sa s ročným vyúčtovaním, zápisnicami, prezenčkami, s uznesením, ktoré je vlastne výsledkom hlasovania a pod. Ročné vyúčtovanie je doklad, ktorého forma nie je určená, pretože podstatné a dôležité sú údaje v ňom uvedené. Pri rozpočítavaní nákladov na teplo a teplú vodu sú vo vyhláške určené vzorce, ktoré poskytnú presný matematický výsledok pri zadaní určených údajov. Sú tam aj presne vymenované údaje, ktoré ročné vyúčtovanie musí obsahovať.

Samotný zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, napríklad pripúšťa obvyklý spôsob pri oznámení výsledku hlasovania. V každom dome sa môže osvedčiť niečo iné; výsledok hlasovania môže byť vhodený do schránok vlastníkov, vyvesený na tabuli, na bráne, v nových moderných výťahoch sú niekde osadené obrazovky, na ktorých je oznam zverejnený. Niekde posielajú výsledok hlasovania elektronicky. Odporúčam však, aby tento obvyklý spôsob bol podchytený v zmluve o výkone správy, v zmluve o spoločenstve, alebo v rozhodnutí vlastníkov. To preto, aby pri „lámaní chleba“ bolo jasné, aký ten obvyklý spôsob je.

Každý správca či spoločenstvo majú svoje „obvyklé spôsoby“ zaužívané. Napríklad aj pri rozpočítavaní nákladov za služby, okrem už spomínaného tepla a teplej vody, nie sú presne stanovené spôsoby. Upratovanie či zimná údržba sa niekde rozpočítava na osoby, inde jednotne na každý byt. Tak isto aj elektrina spoločných priestorov alebo prevádzka výťahu. Prečo? Lebo pre ten ktorý dom vyhovuje jedna alebo druhá možnosť. Kde je stály alebo len málo „premenný“ počet osôb v dome a každý pristupuje k skutočnému počtu osôb v domácnosti poctivo, tam problém nie je.  Ale, dajme si ruku na srdce, prenajímatelia bytov často na ohlásenie počtu nedbajú, alebo aj nekontrolujú pohyb v prenajatých bytoch. To potom spôsobuje komplikácie, či niekedy aj konflikty. Susedia, čo tam žijú vidia pohyb v týchto bytoch a nepáči sa im, keď je ohlásená jedna osoba a je ich tam viac. Potom je jednoduchšie dať službu na byt. Hoci to nie je celkom spravodlivé, ale ani správca, ani predseda spoločenstva nemôže sedieť pred každou bránou a každými dverami a robiť čiarky. To je snáď jasné. Práve preto je treba dohodnúť spôsob, ktorý tomuto domu a jeho vlastníkom vyhovuje. Opäť však odporúčam tento spôsob schváliť v rozhodnutí.

Obvyklý postup, obvyklý spôsob, obvyklý obsah … je teda dohodnutý, nie zákonnom, či vyhláškou určený postup, spôsob, obsah. A dohodnutý je treba rozumieť tak, že je schválený na schôdzi, zhromaždení alebo písomným hlasovaním medzi vlastníkmi v danom bytovom dome. O takto dohodnutý postup, spôsob či obsah je možné oprieť sa aj pri sporoch či žalobách a o to ide, aby boli jasne stanovené pravidlá.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy