Blogy a články

Odklad splátok komerčných bánk a úverov čerpaných zo ŠFRB

02. 05. 2020 - Marek Perdík

Odklad splátok úverov vlastníkov bytov a nebytových priestorov poskytnutých za účelom obnovy alebo modernizácie bytových domov bol povolený zákonom NR SR č. 75/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Na základe tohto zákona je banka a pobočka zahraničnej banky povinná v prípade podania žiadosti dlžníka odložiť splátky až o deväť mesiacov. Ostatné spoločnosti poskytujúce úvery pre spotrebiteľov na obdobie troch mesiacov s možnosťou požiadať o predĺženie o ďalšie tri mesiace. 

 Zatiaľ môžu o odklad splátok úverov požiadať jednotlivci, avšak pri odklade splátok bytového domu je nutné zvolať schôdzu vlastníkov, kde by si takýto odklad splátok vlastníci museli odsúhlasiť.

Ako je to s odkladom splátok pri úvere čerpanom zo ŠFRB?

Vlastníci v bytových domoch majú možnosť financovať obnovu bytových domov v určitej časti alebo zariadení prostredníctvom úverov poskytnutých bankami podľa zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov alebo prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania podľa zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Vzťah vlastníkov k bankám, ktoré poskytli spotrebiteľský úver je jasný a spadá pod režim zákona č. 75/2020 Z. z., nakoľko ide o spotrebiteľské úvery, vzťah k Štátnemu fondu rozvoja bývania pod tento zákon nespadá. Štátny fond rozvoja bývania totiž nespĺňa definíciu dodávateľa podľa § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka

Štátnemu fondu rozvoja bývania sme adresovali žiadosť o vyjadrenie, či má v úmysle tiež povoliť odklad splátok nimi poskytnutých úverov pre bytové domy. Dňa 11. mája 2020 nám prišla odpoveď formou e-mailu na našu žiadosť v tomto znení:

„Štátny fond rozvoja bývania  sa riadi predovšetkým zákonom  č. 150/2013, Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Aktuálne sa riešia podmienky, ktoré by pomohli preklenúť neľahké obdobie, ktoré vzniklo  v súvislosti s opatreniami  proti šíreniu pandémie COVID-19.   Opatrenia, ktoré by zmiernili dopad následkov sú predmetom stretnutí aj s Ministerstvom dopravy  a výstavby SR. Odklad splátok správcovských spoločností, spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a bytových družstiev sa  takisto rieši na rokovaniach.  K dnešnému dňu zatiaľ nemáme finálne schválený dokument. V prípade, ak  budeme mať definitívne schválené opatrenia, budeme Vás o nich obratom informovať.“ (Bc. Ing. Veronika Králik Bozsiková, Riaditeľka odboru správy a riadenia úverov, ŠFRB)

Toto je aktuálne neoficiálne stanovisko ŠFRB, ktoré nám bolo zaslané ako odpoveď na nami položenú otázku vo veci odkladu splátok úverov čerpaných zo ŠFRB. Na oficiálne stanovisko ŠFRB, ktoré by malo byť k dispozícií až po ukončení rokovaní si budeme musieť ešte chvíľu počkať.

Stanovisko Ministerstva financií SR k odkladu splátok

Dňa 14. apríla sme Ministerstvu financií adresovali rovnako niekoľko otázok vo vzťahu k odkladu splátok úverov čerpaných bytovými domami. Celé stanovisko MF SR si môžete prečítať po kliknutí na tlačidlo nižšie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať