Blogy a články

Pivnica ako príslušenstvo bytu z pohľadu výkonu správy domu

04. 08. 2022 - JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

Neoddeliteľnou súčasťou správy domu je aj riešenie otázky pivníc, kobiek, skladových priestorov, kumbálov a pod. Práve z dôvodu, že sa tejto otázke nevenuje patričná pozornosť, vznikajú rôzne problémy a praktické anomálie. Rozhodli sme sa preto poukázať na právny, ale hlavne praktický rámec postavenia týchto priestorov.

Definícia pojmu

Definíciu pojmu ,,pivnica“ v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov  (ďalej len ,,BytZ“) by sme márne hľadali. Preto je potrebné rozobrať pojem ,,príslušenstvo bytu“ z iného uhla pohľadu. V BytZ  v § 2 ods. 7 je definícia podlahovej plochy bytu, ktorou sa rozumie ,,podlahová plocha všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu, bez plochy terás, lodžií a balkónov; to neplatí pri terasách, ktoré nie sú spoločnými časťami domu. V tomto zákonnom ustanovení nájdeme teda pojem ,,príslušenstvo bytu“, ale s odkazom na jeho definíciu v § 121 ods. 2 Občianskeho zákonníka, kde je toto slovné spojenie vysvetlené. V zmysle tohto paragrafu ide o ,,vedľajšie miestnosti a priestory určené na to, aby sa s bytom užívali.“Už z tejto definícii nám môže byť  zrejmé, že pivnica patrí do príslušenstva bytu, pretože ide o vedľajší priestor, ktorý sa užíva s bytom. Z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6MCdo 47/2012 vyplýva, že ,,príslušenstvom bytu sú jednak miestností, ktoré sa nachádzajú v byte (miestnosti, ktoré nemožno považovať za obytné, avšak s bytom súvisia, napr. predsieň, komory, špajze, šatníky, WC, kúpeľne a priestory, ktoré sa nachádzajú mimo bytu a sú určené vlastníkom domu na to, aby boli s bytom trvale užívané (napr. pivnica, sklad, dreváreň, kôlňa).“

Ako veľmi jednoducho sa dá  zistiť, že pivnica je príslušenstvom bytu?

Všetko by malo vyplývať zo zmluvy o prevode vlastníctva k bytu a nebytového priestoru v dome, (ďalej ako „zmluva“) pokiaľ je samozrejme napísaná správne (napr. obrázok č. 1). Pivnica patrí k bytu a mala by byť zapísaná ako príslušenstvo k bytu. Keď sa ale pozrieme na list vlastníctva, nenájdeme tam žiadne slovo ,,pivnica“, pretože plocha pivnice je započítaná do podlahovej plochy bytu (obrázok č.2).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy