Blogy a články

Povinná aktivácia elektronických schránok pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

28. 10. 2019 - Mgr. Michaela Macejková

Aktuálne a doplňujúce informácie k 2. júnu 2020

V ZLSBD si uvedomujeme množstvo problémov, ktoré z tejto povinnosti vyplývajú. Nie je ich málo a nie sú ani jednoducho riešiteľné. Aj bez šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 existuje mnoho problémov, ktoré u predsedov SVBaNP sťažujú a niektorých úplne eliminujú snahu o aktivovanie elektronickej schránky. Napriek tomu, že sme sa snažili šíriť osvetu v dostatočnom predstihu aj že sme vypracovali podrobné manuály na aktiváciu elektronických schránok nielen v textovej podobe, ale aj vo forme videomanuálov, si uvedomujeme, že pre mnohých predsedov nie je jednoduché splniť si túto povinnosť.

Aby problémov nebolo málo, v marci zasiahla Slovensko pandémia koronavírusu a vláda Slovenskej republiky bola nútená prijať mnoho opatrení, ktoré predsedom SVBaNP obmedzili a skomplikovali možnosť plynulého priebehu aktivácie el. schránok. Záujmy spoločenstiev vlastníkov a najmä našich členov nám nie sú ľahostajné a na základe medializovaných informácií a osobných stretnutí s orgánmi verejnej moci sa nám podarilo docielilť odklad termínu povinnej aktivácie elektronickej schránky, a to poukázaním na reálne problémy reálnych ľudí, vychádzajúce priamo z praxe.

2. júna 2020 predseda združenia JUDr. Mgr. Marek Perdík absolvoval na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu spoločne so zástupcami Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby rokovanie o problémoch týkajúcich sa povinnej aktivácie el. schránok.

Výsledkom tohto rokovania je odklad termínu povinnej aktivácie el. schránok pre predsedov SVBaNP k 1. novembru 2020!!!

Rozdiel medzi zriadením a aktivovaním schránky

Každé SVBaNP má už elektronickú schránku zriadenú, teda vytvorenú. Nie však aktivovanú! Aktivácia sa pritom rozlišuje na povinnú a dobrovoľnú. Proces povinnej aktivácie el. schránky sa odkladá na 1. november, no spoločenstvám vlastníkov odporúčame aktivovať si schránku dobrovoľne už počas letných mesiacov.

Do združenia nám denne prichádza mnoho otázok ohľadom jej aktivácie. Čo vám hrozí, ak si schránku neaktivujete alebo aké iné sú možnosti, ak nemáte možnosť pravidelne navštevovať elektronickú schránku? V nasledujúcich odsekoch si vám prinášame odpovede na tie najčastejšie otázky.

Je dôležité si uvedomiť, že predsedovia spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov nesú plnú zodpovednosť za škody spôsobené spoločenstvu porušením svojich povinností podľa § 7c ods. 4 Bytového zákona. To znamená, že ak si predseda neaktivuje elektronickú schránku, nebude tak mať možnosť dostať sa do nej a preberať elektronickú poštu. Ak nevybaví danú vec, ktorá mu bola doručená do elektronickej schránky, lebo ju nemal možnosť prevziať zo schránky a spoločenstvu takto vznikne škoda, zodpovedá za ňu v plnom rozsahu. Na túto škodu sa nevzťahuje ani žiadne poistenie a preto je vo vašom záujme si ju aktivovať bez zbytočného odkladu.

Od 11. novembra 2020 budú všetky úradné zásielky predsedom SVBaNP zasielané výlučne elektronickou formou do elektronickej schránky na portáli slovensko.sk a od zasielania listinnej formy sa upustí úplne.

V prípade, ak predseda SVBaNP nemá prístup k počítaču alebo k internetovému pripojeniu, môže splnomocniť tretiu osobu (fyzickú alebo právnickú) na vstup do elektronickej schránky, a to prostredníctvom žiadosti „Udelenie oprávnenia fyzickej/právnickej osobe na zastupovanie subjektu“, ktorá je sprístupnená vo vašej elektronickej schránke v časti  „Nastavenia“ (ozubené koliesko) v záložke „Vytvorenie žiadosti“. Avšak, aby predsedovia mohli splnomocniť tretiu osobu, najprv si elektronickú schránku musia aktivovať! Je dôležité dbať na to, koho splnomocníte, pretože plnú zodpovednosť za komunikáciu so štátom nesie výhradne predseda SVBaNP.

Do elektronickej schránky vám budú chodiť všetky rozhodnutia zo súdov, rozhodnutia z orgánov samosprávy, z okresných úradov či elektronická pošta zo sociálnej poisťovne. Ešte raz upozorňujeme, že štát a orgány verejnej moci budú s vami po 11. novembri komunikovať výhradne prostredníctvom zasielania pošty do vašich elektronických schránok

Ak si elektronickú schránku na portáli slovensko.sk nestihnete aktivovať do 11. novembra 2020, štát vám umelo vytvorí elektronickú schránku, ktorá však nebude aktívna. Na to, aby ste sa do nej dostali a mohli s orgánmi verejnej moci komunikovať, budete si musieť túto elektronickú schránku aj tak aktivovať. Za nedodržanie termínu aktivácie elektronickej schránky síce nehrozia žiadne finančné sankcie, ale škoda, ktorú spoločenstvu môžete ako predseda nepreberaním dôležitých úradných zásielok spôsobiť, je nevyčísliteľná a môže sa pohybovať v niekoľko ciferných číslach. 

Orgány verejnej a štátnej moci upúšťajú od doručovania v papierovej podobe.

Elektronická komunikácia s orgánmi verejnej moci sa postupne stáva povinnou realitou. Štát občanom sľubuje, že ak uprednostnia elektronickú komunikáciu, ušetria čas, ktorý by strávili na úradoch, pošte a pod., komunikácia s úradmi sa zefektívni, zrýchli a zjednoduší a znížia sa náklady za jednotlivé poplatky. Dobrovoľná elektronická komunikácia sa postupne nahrádza povinným používaním tejto formy komunikácie. Táto elektronická komunikácia prebieha prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

Aktivácia elektronických schránok na doručovanie sa v prípade právnických osôb, ktoré nemajú dobrovoľne aktivovanú elektronickú schránku a nie sú zapísané v obchodnom registri, začne 1. novembra 2020 a skončí  prvým prístupom oprávnenej osoby do elektronickej schránky, najneskôr však uplynutím desiateho dňa odo dňa vykonania úkonu správcu, a teda 11. novembra 2020. Do tejto skupiny osôb patria aj spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré si budú môcť do uvedeného termínu svoje elektronické schránky aktivovať na doručovanie úradných rozhodnutí prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky. Je však veľkou výhodou zriadiť si elektronickú schránku už dnes a nečakať zbytočne do novembra 2020.

Zriadenie elektronických schránok upravuje zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Elektronické schránky zriaďuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pre fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, právnické osoby, orgány verejnej moci a subjekty medzinárodného práva.

2 komentáre

  1. Dobrý deň.

    Dočítal som sa na vašej stránke, že el. schránka je od 1.6.2020 povinná. Bude sa termín kvôli COVID posúvať? Čo v prípade, že to do termínu nestihnem (úráve kvôli COVID) ?
    Ďakujem

    1. Dobrý deň, zatiaľ sa legislatívne nepodarilo presadiť predĺženie termínu, čiže platí dátum 1. júna a žiaľ nik nemyslí na to, aké to môže mať dôsledky pre výkon správy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať