Staňte sa našim členom a užívajte si svet plný výhod, informácií a praktických rád. Naši členovia sú navyše pravidelne informovaní o dianí v združení, plánoch a jeho smerovaní. V špeciálnej prihlasovacej sekcií na www.lepsiasprava.sk budú môcť členovia od 20.11.2018 navzájom komunikovať, podporovať aktivity, vyjadriť svoj názor určitej problematike a mať prístup k tým informáciám, ktoré nie sú všeobecne zverejnené.

Združenie pre lepšiu správu bytových domov je komunitou s najrýchlejšie rastúcou členskou základňou. Za necelých osem mesiacov aktívneho pôsobenia sa k nám pridali správcovia a spoločenstvá s celkovým počtom viac ako 50 000 spravovaných bytov a nebytových priestorov.

 

Výhody členstva:

 1. metodické usmernenie pri zmene zákona alebo novely zákona týkajúceho sa výkonu správy bytových domov
 2. získanie prístupu k uzamknutým článkom, blogom a novinkám na webovej stránke združenia
 3. získanie prístupu do sekcie webinárov a audiovizuálnych prednášok na webovej stránke združenia
 4. prihlasovacie údaje do sekcie prístupnej len pre členov
 5. možnosť pristúpenia ku kódexu správania ochrany osobných údajov bez poplatku a zverejnenie prístupu na webovej stránke združenia
 6. metodické usmernenie pri rozpočítavaní nákladov spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru
 7. možnosť odborného písomného stanoviska alebo právnej analýzy týkajúcej sa správy bytových domov
 8. prístup k databáze rozhodnutí SOI ohľadom agendy správy bytových domov a energetiky
 9. konzultácie a poradenstvo v súvislosti so správou bytového domu
 10. 20% zľava z právnickej a ekonomickej literatúry vydavateľstva Wolters Kluwer
 11. interné školenia pri prijatí novely zákona alebo úplne nového zákona týkajúceho sa výkonu správy bytových domov
 12. školenia zručnosti na vedenie schôdze
 13. školenia tvorby základných dokumentov súvisiacich so správou
 14. získanie predplatného interného časopisu „Zlepšovák správcu bytových domov“ elektronicky a v tlačenej verzii
 15. predplatné odborného časopisu Správa budov na 2 roky vydavateľstva JAGA
 16. každé číslo digitálneho časopisu (e-noviny) od vydavateľstva JAGA
 17. získanie vzorovej zmluvy o výkone správy
 18. revíziu zmluvy o spoločenstve
 19. revíziu (príkaznej) zmluvy medzi zástupcom bytového domu a správcom
 20. revíziu mandátnej zmluvy medzi SVB a mandatárom
 21. vypracovanie domového poriadku
 22. 50% zľava z poplatkov odborných seminárov vrátane konferencie a kongresu
 23. prednostné právo registrácie v prípadne účasti na seminároch, sympóziách a konferenciách
 24. získanie vlastnej webovej kontaktnej podstránky vo forme www.XY.zlsbd.sk alebo www.XY.svb.sk
 25. 30% zľava z poplatku v prípade riešenia sporu formou mediácie
 26. doručenie súborného vydania všetkých napísaných blogov za príslušný kalendárny polrok v digitálnej podobe
 27. možnosť zúčastňovať sa na procesoch tvorby všeobecne záväzných predpisov

Kompletný zoznam výhod spolu s výškou členského si môžete pozrieť na našej podstránke https://lepsiasprava.sk/ako-sa-stat-clenom/.