V súvislosti s poslednou novelou zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej len „Trestný zákon“)  došlo k sprísneniu trestnoprávneho postihu osôb, ktoré vykonávajú vo všeobecnosti  podnikateľské aktivity bez oprávnení vydanými príslušnými orgánmi. Nakoľko správu bytových domov je možné vykonávať aj subjektami, ktoré ju povinne vykonávajú ako podnikanie s príslušným povolením orgánu štátu s podmienkou splnenia odbornej spôsobilosti, je nutné tejto problematike venovať náležitú pozornosť.

Správu bytových domov v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „ZB“) je možné realizovať  prostredníctvom spoločenstva vlastníkov bytov  a nebytových priestorov (ďalej len „SVB“) alebo prostredníctvom správcu bytového domu (ďalej len “správca“), ak zo strany vlastníkov bytov a nebytových priestorov došlo k uzavretiu zmluvy o výkone správy so správcom. Z hľadiska trestného práva, a to aplikácie ustanovenia § 251 Trestného zákona, ktoré upravuje trestný čin neoprávneného podnikania, ktorý je zaradený medzi hospodárske trestné činy je podstatné,  aký režim výkonu správy je vykonávaný v danom bytovom dome. Táto otázka nemusí  vo vzťahu k iným trestným činom mať zásadný význam, a to napr. tých ktoré zabezpečujú ochranu majetkových práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri výkone správy bytového domu (napr. trestný čin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 Trestného zákona). Protiprávne konanie na úseku správy domu smerujúce proti spoločnej veci – spoločnému majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov je postihované bez ohľadu na to, či sa ho dopustil správca alebo napr. predseda SVB.

Výkon správy bytového domu realizovaný SVB bytov je chápaný ako samosprávny výkon správy bytového domu, ktorý podlieha minimálnej regulácii zo strany štátu. Ide napr. o povinnosť registrácia SVB v príslušnom registri, ustanovenie príslušných orgánov SVB a určité povinnosti sú SVB uložené ZB a osobitnými predpismi (napr. oblasť ochrany pred požiarmi a pod.). S poukazom na to výkon činnosti SVB ako právnickej osoby ani výkon funkcie jej štatutárneho orgánu  predsedu SVB  nie je považovaný za podnikateľskú činnosť. V dôsledku tohto SVB a predseda SVB vykonávajú svoju funkciu bez potreby vydania živnostenského oprávnenia na výkon činnosti týkajúcej sa správy a údržby bytových domov a zároveň u týchto subjektov sa nevyžaduje ani splnenie podmienky osobitnej odbornej spôsobilosti. Na základe tohto je možné konštatovať, že SVB ako právnická osoba v zmysle zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a ani predseda SVB ako páchateľ fyzická osoba v zmysle Trestného zákona sa nemôžu dopustiť trestného činu neoprávneného podnikania podľa   § 251 Trestného zákona.