Blogy a články

Rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia pri výkone správy bytových domov

24. 08. 2019 - JUDr. Mgr. Marek Perdík

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vznikla v septembri 1991, s pôsobnosťou vymedzenou pre oblasť vody a ovzdušia. Intenzívna tvorba legislatívnych noriem zameraných na ochranu životného prostredia podmienila v nasledujúcich rokoch aj rozširovanie pôsobnosti environmentálneho štátneho dozoru a v súčasnosti SIŽP pôsobí v ďalších štyroch oblastiach. Nové technológie pribúdajú veľmi rýchlo a ich zaraďovanie do praxe je v kontexte požiadaviek udržateľného rozvoja sprevádzané reguláciami úplne nových oblastí. To je pre SIŽP profesionálne veľmi náročná pozícia, neustála výzva, pretože aj keď pracovné agentúry ponúkajú i odborníkov ovládajúcich úplne nové a špeciálne technológie, nie sú to odborníci, ktorí tieto technológie ovládajú na takej úrovni, aby ich správne používanie mohli kontrolovať alebo povoľovať. Odbornú spôsobilosť špecialistov si musí SIŽP zabezpečiť sama. Je to nevyhnutnou podmienkou plnenia jej funkcie – zabezpečiť efektívny odborný environmentálny dohľad. Ako súčasť rezortu životného prostredia SR je na Slovensku rozhodujúcim orgánom pri presadzovaní environmentálnej legislatívy do praxe.

Vo vzťahu k správcom bytových domov a spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov vykonáva kontrolnú činnosť na základe mnohých právnych predpisov z oblasti správneho práva a práva životného prostredia.

Pripravili sme pre vás výber z rozhodnutí Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktoré boli adresované správcom bytových domov a spoločenstvám vlastníkov. Vzhľadom na to, že výkon tejto kontrolnej činnosti nemá súvis so spotrebiľskými právami vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neprichádza do úvahy rozlišovanie mezi správcami a spoločenstvami vlastníkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy