Blogy a články

Skvelé bývanie vďaka obnove s PSS – Prvou stavebnou sporiteľňou

16. 03. 2020 - Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Už 20 rokov PSS – Prvá stavebná sporiteľňa pomáha správcom, bytovým družstvám, spoločenstvám vlastníkov a samotným vlastníkom bytov a nebytových priestorov vyhrať skvelé bývania v obnovených bytových domoch.

Každý investor obnovy bytového domu – spoločenstvo vlastníkov, správca alebo bytové družstvo – prezentuje záujmy vlastníkov jednotlivých bytov a nebytových priestorov – zabezpečiť obnovu čo najlepšie, zároveň aj najlacnejšie. Spojením týchto zdanlivo odporujúcich si požiadaviek vznikne „efektívna obnova“.

Pri ponukách účastníkov procesu obnovy rozhodujúcim okrem ceny a kvality musia byť  referencie z obnovy bytového fondu.

PSS začala ako úplne prvá inštitúcia v SR poskytovať úvery na obnovu bytových domov už v roku 2000. Vyvinula efektívne postupy a systémy zábezpeky úverov pre tento segment. Spokojnosť klienta je pre PSS, a. s.,  prvoradá. Prostredníctvom softvéru od Stavebnej fakulty STU zdarma poskytuje energetické posúdenie bytových domov a návrh efektívnych opatrení pre jednotlivé panelové stavebné sústavy. Vo financovaní zohľadňuje technickú aj sociálnu históriu bytových domov a maximálne efektívnu obnovu vrátane stanovenia návratnosti investície. V rámci financovania ponúka komplexné riešenie bytového domu aj jeho okolia s cieľom získať bezpečný, úsporný a estetický celok v území.

Každých 10 až 15 rokov je nutná parciálna obnova a každých 20 až 25 rokov významná obnova budovy. Za uplynulé polstoročie sa zvýšili aj nároky na tepelnú odolnosť obalových konštrukcii a energetickú efektívnosť budov až po súčasné požiadavky takmer nulovej potreby energie. Argument globálneho otepľovania planéty neobstojí v snahe neobnoviť a usporiť, lebo okrem zníženia životnosti bytového domu a pretrvávania bezpečnostných rizík zastaranej konštrukcie a rozvodov v nej sa enormne predraží spotreba energie na chladenie interiérov v lete.

Štruktúra vlastníkov bytov v domoch je veľmi rôznorodá. Ich vedomosti o správe bytových domov ako aj informácie o ich stave boli a sú minimálne. Každý rok vlastníci a správcovia neobnovenej budovy vyhadzujú peniaze nezatepleným obvodovým plášťom, oknami a neefektívnym vykurovacím systémom.

Prvá stavebná sporiteľňa poskytovala svojim klientom financie na obnovu ich bytov a domov a spoznala záujem, informovanosť aj finančné možnosti vlastníkov bytov. Vďaka tomu predvída potreby bývania v SR. Vynovený byt v technicky nevyhovujúcom dome nemá šancu dlhodobo prospievať. Pri príprave projektov financovania obnovy bytových domov spolupracovala s expertmi z univerzít, TSÚS, ZSPS, SKSI a relevantnou štátnou správou. V rozhovoroch so zástupcami bytových domov aj pri prezentáciách na tisíckach schôdzí vlastníkov upozorňovala na základné podmienky úspešnej obnovy – kvalitný projekt, výber staviteľa s referenciami a odborný stavebný dozor pri realizácií.

Ako podklad na prvé rokovanie vlastníkov o zámere realizovať obnovu bytového domu veľmi dobre poslúži práve výstup z energetického posúdenia bytového domu. Každý záujemca získa jasnú predstavu o nákladoch spojených s obnovou, o možnostiach financovania aj o návratnosti investície. Ak sa na základe týchto údajov rozhodnete zadať  autorizovaným projektantom spracovanie projektu obnovy, z rozpočtu spoznáte maximálne náklady, ktoré následne môže znížiť transparentný výber staviteľa. Odporúčame už k výberu zhotoviteľa a tvorby zmluvy so zhotoviteľom prizvať odborný stavebný a technický dozor.

Pred uzatvorením zmluvy so stavebnou firmou je dôležité mať už odsúhlasené finančné zdroje, t. j. vlastné úspory vo fonde a jeho tvorbu a úver z Prvej stavebnej sporiteľne, prípadne kombináciu úverov. Výhodami úveru z PSS, a. s., je stabilná úroková sadzba už od 0,5 % p. a. (fix 12 mesiacov), lehota splácania až 30 rokov, možnosť rýchlejšieho splatenia bez sankcií a minimálna požiadavka na zabezpečenie úveru (3 mesačné splátky na účte v PSS, a. s.). Schválenie investície, jej financovania aj úverového ústavu podlieha pozitívnemu rozhodnutiu dvoch tretín vlastníkov. Pracovníci PSS, a. s., radi prídu podrobnosti čerpania úveru a podmienky jeho splácania vysvetliť aj priamo na schôdzu vlastníkov. Peniaze z úveru máte k dispozícií ihneď po podpise zmluvy. Kontakty a podrobné informácie získate na www.pss.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy