Stanovisko č. 9549/2019/822 zo dňa 22. februára 2019, ktorým sa vyjadruje k možnosti odčlenenia určitého bytového domu od existujúceho SVB v prípade pozitívneho rozhodnutia vlastníkov dotknutého bytového domu. Stanovisko považujeme za v praxi neaplikovateľné a názor Ministerstva financií SR je výslovne názorom právnym bez nádychu reality.

Stanovisko č. 9733/2019/82 zo dňa 1. marca 2019, ktorým sa vyjadruje k zákonnosti účtovania poplatku správcu pri odovzdaní dokumentácie týkajúcej sa správy bytového domu inému správcovi alebo spoločenstvu vlastníkov bytov a nebytových priestorov

STIAHNUŤ CELÉ STANOVISKÁ MF SR

Do pozornosti dávame aj stanovisko Slovenskej obchodnej inšpekcie k rovnakej otázke

STIAHNUŤ STANOVISKO SOI