Blogy a články

Čo bolo príčinou výbuchu kotolne v bytovom dome z pohľadu zodpovednosti správcu a predsedu SVB

21. 09. 2023 - JUDr. Peter Golha, Generálna prokuratúra SR

Zabezpečenie dodávok energií, vrátane tepla pre bytový dom, resp. pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v ňom bývajúcich patrí medzi základného úlohy správcu bytového domu. S tým samozrejme súvisí aj bezpečná dodávka týchto energií do bytového domu, ktorá rešpektuje príslušné bezpečnostné predpisy upravujúce riadnu prevádzku takýchto zariadení, prípadne právne predpisy na úseku požiarnej ochrany. Problematika výbuchov a požiarov technických zariadení v bytových domoch patrí k najväčším nebezpečenstvám pre našu spoločnosť, nakoľko pri tomto dochádza nielen k spôsobeniu vysokých materiálnych škôd, ale častokrát aj k priamemu ohrozeniu života a zdravia vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Upozorňujem, že trestné právo stavia ochranu života a zdravia na popredné miesto a zabezpečuje toto významné právo občanov-vlastníkov bytov proti protiprávnemu úmyselnému, alebo nedbanlivostnému konaniu iných osôb.

Vyšetrovanie výbuchov a následných požiarov technických zariadení obvykle kladie vysoké nároky na orgány činné v trestnom konaní, a to najmä z hľadiska odborných znalostí v smere kriminalistickej techniky a taktiky pri posudzovaní celého priebehu takejto mimoriadnej udalosti, ktorá je predmetom trestného konania. Častokrát zistené informácie o príčine vzniku výbuchu technického zariadenia a následného požiaru majú význam nielen v danej trestnej veci, ale najmä do budúcnosti, aby sa takým udalostiam zabránilo. Týmto spôsobom orgány činné v trestnom konaní plnia úlohy prevencie pred vznikom havárií, výbuchov a požiarov technických zariadení inštalovaných v bytových domoch. Táto úloha smeruje predovšetkým k zvyšovaniu záujmu všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, správcov bytových domov, predsedov Spoločenstiev vlastníkov bytov o prevenciu vzniku škôd, k zvyšovaniu disciplíny a poriadku pri obsluhe a prevádzke týchto technických zariadení, a napokon zistené poznatky slúžia aj pre potreby technického rozvoja zameraného na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti technických zariadení a technológií používaných pri ich prevádzke.

V súvislosti s vyšetrovaním výbuchov takýchto technických zariadení orgány činné v trestnom konaní obvykle pre potreby ustálenia tzv. príčinnej súvislosti zisťujú, kde a aké technické zariadenie sa používalo, či toto technické zariadenie bolo pred uvedením do prevádzky po technickej stránke v poriadku, resp. jeho samotná inštalácia zodpovedala technickým podmienkam inštalácie a napokon, či takéto technické zariadenie obsluhovali osoby, ktoré sú na to odborne spôsobilé. Z hľadiska odbornej praxe orgánov činných v trestnom konaní sa ako základné príčiny vzniku havárií, výbuchov a požiarov technických zariadení objavujú dve: technická porucha, resp. chyba na technickom zariadení, alebo neodborný zásah, či manipulácia fyzickej osoby s takýmto technickým zariadením. Nie je neobvyklá aj situácia, že obe uvádzané príčiny môžu vystupovať pri konkrétnej mimoriadnej udalosti súčasne, tak ako na to budem poukazovať nižšie pri rozbore konkrétneho prípadu. Za zmienku ešte stojí, že porucha technického zariadenia môže mať rôzny pôvod, od technologických vád pri výrobe takéhoto zariadenia, cez nedbalosť pri jeho montáži, prípadne revízii takéhoto technického zariadenia a napokon až po úmyselné protiprávne konanie páchateľa, ktoré má smerovať buď k technickému odstaveniu takéhoto zariadenia, alebo dokonca jeho výbuchu.

Táto problematika býva obvykle aj pravidelnou súčasťou odborných vzdelávacích podujatí týkajúcich sa správy bytových domov. Vo vzťahu k činnosti je mimoriadne dôležité dodržiavanie príslušných noriem týkajúcich sa jednak výkonu kontrolnej a revíznej činnosti týchto technických zariadení, a súčasne zabezpečenia ich prevádzky odborne spôsobilou osobou. Týmto povinnostiam súčasne zodpovedať aj príslušná právna úprava výkonu správy bytových domov. V tejto súvislosti je nutné poukázať najmä na ustanovenie § 9 ods. 4 veta prvá zákona č. 182/1993 Z. z, o vlastníctve bytov podľa ktorého správca alebo predseda SVB je povinný zabezpečiť odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia, ktoré boli zistené kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok, a to aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zároveň pri tomto ustanovení je vnútorný odkaz na ďalšie právne predpisy, a to predovšetkým zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a napokon zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

Jedným z technických zariadení, ktoré sa obvykle používa v bytovom dome je plynový kotol. Ide o vyhradené technické zariadenie, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje dodávka tepla do jednotlivých bytov v bytovom dome. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25 z 22.12.1983 (novelizovaná vyhláškou č. 75/1996 Z. z.) na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach definovala podmienky vybudovania kotolní v bytovom dome, resp. mimo bytového domu, ako aj podmienky prevádzky takéhoto plynového zariadenia. Z hľadiska prevádzky tohto zariadenia je ďalej dôležitá vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 86/1977 o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení a napokon vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Napokon konajúci pracovník obsluhujúci kotol ako plynové zariadenie postupuje aj v súlade s technickými normami STN 060830 a STN 690012. Z hľadiska revízií plynových zariadení pripomínam, že kotolňa, expanzná nádoba a regulátor tlaku plynu podliehajú revíznej kontrole každý rok, rovnako ako kontrola hlavného prívodu plynu po stúpací rozvod. Odborná prehliadka plynových rozvodov musí byť vykonaná každé 3 roky a napokon odborná skúška plynového kotla musí byť vykonaná jedenkrát za 6 rokov.

M. R. v preddôchodkovom veku pracoval ako technickým pracovník v zahraničnej spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou súčiastok do poľnohospodárskych strojov. Súčasne v bytovom dome nachádzajúcej sa v malej obci vzdialenej 15 km od sídla správcu tohto bytového domu zastával funkciu zástupcu vlastníkov bytov, a to takmer už 20 rokov. V bytovom dome, v ktorom sa nachádzalo 20 bytových jednotiek bola na prízemí umiestená kotolňa, v ktorej bol umiestnený plynový kotol prostredníctvom ktorého sa vyrábalo teplo, ktoré sa dodávalo do bytov jednotlivým vlastníkom. Obsluhu tohto plynového zariadenia zabezpečoval riadny pracovník správcu bytového domu-kurič P. L., ale v jeho neprítomnosti ho mohol zastúpiť aj zástupca vlastníkov bytov M. R., ktorý mal na obsluhu plynovej kotolne potrebné preškolenia i skúšky. Kurič, ako M. R. disponovali kuričským preukazom, ďalej potvrdením o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy na obsluhu vybraných technických a plynových zariadení a napokon osvedčením o spôsobilosti pracovníka obsluhovať technické plynové zariadenia a tlakové nádoby stabilné v zmysle STN 690012 a STN 060830. V uvedenej kotolni sa prestalo kúriť dňa 30.4.2010. Vykurovacie obdobie sa skončilo a ani nebolo potrebné vzhľadom k teplému počasiu ďalej kúriť v tomto období. Tato obdobie sa obvykle využívalo na kontrolu a opravy technického plynového zariadenia.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy