O autorovi:

Od roku 2000 pracuje na Prokuratúre SR, v súčasnosti v pozícií prokurátora trestného odboru GP, oddelenie majetkovej kriminality. Od nástupu na Prokuratúru SR sa zaoberá problematikou ekonomickej trestnej činnosti. Špecializuje sa na trestnú činnosť súvisiacu s porušovaním daňových a colných predpisov, trestnej činnosti na úseku kultúrneho dedičstva, je členom medzinárodného spoločného vyšetrovacieho tímu a podieľa sa na tvorbe vnútrorezortných predpisov upravujúcich činnosť prokuratúry. Zároveň zastupuje trestné veci ako prokurátor GP v konaní pred súdmi. Počas svojej kariéry 6 rokov pôsobil v OS SR vo vojenskej súčasti prokuratúry, 2 roky pôsobil ako prokurátor vykonávajúci dozor v miestach výkonu trestu, napr. Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ilave. Študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.