Blogy a články

Všetky podrobnosti o prevádzkovaní kamerového systému v domoch

12. 07. 2022 - JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

V priamej nadväznosti na úpravu ochrany osobných údajov a so zreteľom na článok 70 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) sa začali objavovať určité hlbšie otázky, ktoré všeobecné nariadenie neupravovalo a prišli ako reflexia  praktického života. Jedným okruhom sú aj kamerové systémy a ich používanie. Vzhľadom k tomu, že pri ich používaní ide o spracúvanie osobitných kategórií, vyžaduje sa bližšia špecifikácia pravidiel. Usmernenie upravuje spracúvanie osobných údajov prostredníctvom kamerových zariadení všeobecne, ako napr. v obchodoch, prevádzkach a pod., no my sa v tomto príspevku zameriame na rovinu bytových domov. Osobitnými kategóriami sa v zmysle § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  rozumejú „údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby“. Vo všeobecnosti je spracúvanie týchto osobných údajov zakázané a výnimka musí byť založená na určitom zákonnom základe. Na úvod treba tiež poznamenať, že na odôvodnenie spracúvania osobitných kategórií údajov prostredníctvom monitorovania kamerou nebude pravdepodobne možné použiť každú výnimku podľa GDPR. Vlastníci spracúvajúci údaje v súvislosti s monitorovaním kamerou sa nemôžu opierať napr. o to, že dotknutá osoba predpokladá zverejnenie záznamu. Samotný vstup do záberu kamery neznamená, že dotknutá osoba plánuje zverejniť osobitné kategórie údajov, ktoré sa jej týkajú.

Niekoľko informácií k inštalácii kamerového systému

V prípade ak sa vlastníci rozhodnú inštalovať a prevádzkovať kamerový systém za účelom ochrany majetku, života a zdravia, je potrebné postupovať podľa § 14b ods. 1 písm. n) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej ako „BytZ“), v zmysle ktorého vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o inštalácii alebo úprave spoločnej antény alebo umiestnení elektronických komunikačných sietí v dome vrátane zavedenia bezpečnostného kamerového systému v spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu“. Vzhľadom na spracúvanie osobitných kategórií je potrebné vypracovať príslušnú dokumentáciu v podobe Posúdenia vplyvu. Ide o rozsiahly materiál obsahujúci podrobné údaje o charaktere bytového domu, o softwarovom vybavení technických zariadení, zabezpečení spoločných častí proti úniku dát, preventívnych opatreniach, účeloch spracúvania osobných údajov a pod.

Jedným z dôvodov prijatia usmernenia je aj intenzívne používanie kamerových zariadení ovplyvňuje správanie občanov. Keďže sa tieto nástroje používajú v mnohých oblastiach života a vo veľkej miere, zvyšuje sa tlak na jednotlivcov, aby sa usilovali zabrániť odhaleniu niečoho, čo sa môže vnímať ako anomália. Aj keď jednotlivci nemusia mať výhrady voči monitorovaniu kamerou zriadenou napríklad na určitý bezpečnostný účel, treba prijať záruky, aby sa predišlo akémukoľvek zneužitiu na úplne odlišné a – pre dotknutú osobu – neočakávané účely (napr. marketingový účel, monitorovanie výkonnosti zamestnancov atď.). Okrem otázok spojených s ochranou súkromia, existujú aj riziká súvisiace s možným nesprávnym fungovaním týchto zariadení a neobjektívnosťou, ku ktorej môžu viesť. Monitorovaním sa vždy sleduje nejaký účel, no monitorovanie kamerou nie je štandardne nevyhnutnosťou, ak existujú iné prostriedky na dosiahnutie požadovaného účelu. Napr. ak sa zriadi susedská hliadka, ako napr. pri niektorých bytových domoch vo Hviezdoslavove, tak z určitého uhla pohľadu je zbytočné obstarávanie kamerového zariadenia. Netvrdím, že je to správny prístup, ale vychádza to z princípov, na ktorých je ochrana osobných údajov v EU postavená. Za účelom zamedzovania majetkovým trestným činom je možné tiež namiesto inštalácie systému na monitorovanie kamerou prijať náhradné bezpečnostné opatrenia, ako je oplotenie majetku, využívanie vrátnikov, zabezpečenie lepšieho osvetlenia, inštalácia bezpečnostných zámkov, bezpečnostných okien a dverí alebo nanesenie náterov či fólií na múry na ochranu proti grafitom. Takéto opatrenia môžu byť rovnako účinné proti vlámaniam, krádežiam a vandalizmu ako systém na monitorovanie kamerou. Vlastníci musia v jednotlivých prípadoch posúdiť, či môžu byť takéto opatrenia vhodným riešením.

Jednou zo situácií, ktoré usmernenie rieši, je „používanie“ falošných kamier. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa neuplatňuje na falošné kamery (t. j. akákoľvek kamera, ktorá nefunguje ako kamera, a preto nespracúva osobné údaje). Rovnako sa neuplatňuje úprava GDPR v prípade, ak je kamera súčasťou vybavenia výhradne len bytu alebo nebytového priestoru, teda slúži výhradne na súkromné účely osôb žijúcich v domácnostiach, pokiaľ sa kamerami samozrejme nemoniturujú externé verejné priestory. Platí to aj v prípade návštevy suseda u suseda, kedy osoba musí byť upozornená, že je priestor monitorovaný a ak by napr. došlo k zverejneniu záznamu na internete bez súhlasu návštevy, tak ide o porušenie ochrany osobných údajov. Toto nespadá pod výnimku pre domáce činnosti. Účely monitorovania treba písomne zdokumentovať a musia byť uvedené pre každú používanú monitorovaciu kameru napr. tak, že sa priestor označí nálepkou s uvedením daného účelu. Slúži to na informovanie dotknutých osôb. Monitorovanie kamerou označené iba akoúčel „bezpečnosti“ alebo „vlastnej bezpečnosti“ nie je dostatočne konkrétny. Označenia priestoru informujúce dotknutú osobu o monitorovaní kamerou nemajú pri určovaní toho, čo dotknutá osoba môže objektívne očakávať význam. To znamená, že napr. vlastníci sa nemôžu spoliehať na to, že tretie osoby, ktoré vchádzajú do bytového domu majú objektívne očakávať, že budú monitorovaní, len preto, že pri vchode je označenie informujúce tieto osoby o monitorovaní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy