Blogy a články

Vyrieši novela zákona o tepelnej energetike problém s odpájaním od CZT?

13. 05. 2021 - Miroslav Kantner, člen predstavenstva ZLSBD

Odpájanie bytových domov od CZT nie je ukončená téma, aspoň nie pre nás v ZLSBD. Aktuálne je v Národnej rade Slovenskej republiky predložená novela, ktorá čiastočne rieši tento problém, no keď si jej znenie prečítame pozornejšie, môžeme ju považovať za mix správnych aj nesprávnych myšlienok.

V programovom vyhlásení vlády na roky 2020 – 2024 sa v časti „Energetika“ o. i. uvádza „Zameriame sa na riešenia, ktoré povedú k transparentným a férovým trhovým pravidlám a cenám energií. Zvýšením transparentnosti a zapojením verejnosti do tvorby trhových pravidiel a cenotvorby docieli vláda SR vyššiu mieru spoločenskej zodpovednosti podnikov a zlepšenie konkurencie na trhoch s energiami.“.

Programové vyhlásenie obsahuje aj nasledovný cieľ: “„Vláda SR prijme opatrenia aj na odstránenie znevýhodnenia individuálneho vykurovania oproti centralizovanému zásobovaniu teplom, rešpektujúc pritom hľadisko ekonomicky udržateľnej prevádzky teplárenskej infraštruktúry.“

Skupina poslancov predkladajúca novelu zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike (ďalej ako „zákon o tepelnej energetike“), ktorý je práve prerokovávaný v NR SR, navrhuje preto do zákona zaradiť potrebné definície pojmov “zariadenie na rozvod tepla” a “odberné tepelné zariadenie” ako aj nové zadefinovanie pojmov “sústava tepelných zariadení” a “tepelná prípojka”. Z doterajšej definície sústavy tepelných zariadení tak budú konečne odstránené zariadenia na spotrebu tepla, ktorých doterajšie zaradenie do sústavy bolo dávno viac ako otázne… Poslanci navrhujú aj zaradenie definície pojmu “odovzdávacia stanica tepla” medzi ostatné definície, teda do druhého paragrafu. V nadväznosti na zavedenie nových definícií pojmov poslanci navrhujú rozšíriť náležitosti povolenia na podnikanie v tepelnej energetike o presnú špecifikáciu primárnej časti alebo sekundárnej časti, na ktorej sa má podnikať.

V zmysle navrhovaného by sa za tepelnú prípojku podľa písmena n) považovalo „zariadenie, ktorým je pripojené odberné tepelné zariadenie jedného koncového odberateľa na verejný rozvod tepla alebo priamo na zariadenia na výrobu tepla, pričom jej súčasťou nie je odovzdávacia stanica tepla“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy