Blogy a články

Zapojte sa do tvorby vyhlášky o cenovej regulácii v tepelnej energetike do 18.5.2022

13. 04. 2022 - JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

Cenová regulácia v tepelnej energetike naberá na obrátkach. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zverejnil podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov predbežnú informáciu, na základe ktorej bude pripravovaný návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike (ďalej len „návrh vyhlášky“). 

Cieľom pripravovaného návrhu vyhlášky je ustanoviť pre cenovú reguláciu v tepelnej energetike v súlade so splnomocňovacími ustanoveniami § 40 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“)

  1. a) rozsah cenovej regulácie,
  2. b) spôsob vykonávania cenovej regulácie,
  3. c) postup a podmienky uplatňovania cien,
  4. d) rozsah, štruktúru a výšku ekonomicky oprávnených nákladov a spôsob ich úhrady,
  5. e) termín a spôsob zúčtovania plánovaných a skutočných ekonomicky oprávnených nákladov započítaných do ceny,
  6. f) rozsah investícií súvisiacich s regulovanou činnosťou,
  7. g) spôsob určenia výšky primeraného zisku, 
  8. h) podklady návrhu ceny a spôsob predkladania návrhu ceny.

Podľa doterajšej vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, sa postupuje pri určovaní cien tepla počas 5. regulačného obdobia, a to od 1. januára 2017 do 31. decembra 2022. Na základe novej regulačnej politiky, ktorú Regulačná rada prijala dňa 29. marca 2022 sa od 1. januára 2023 sa začína 6. regulačné obdobie, ktoré bude trvať od 1. januára 2023 do 31. decembra 2027. Z uvedeného dôvodu je potrebné v súlade so splnomocňovacími ustanoveniami § 40 ods. 1 zákona o regulácii vydať vyhlášku, ktorou sa ustanoví cenová regulácia v tepelnej energetike, so zohľadnením cieľov a priorít, ktoré určila regulačná politika na nadchádzajúce 6. regulačné obdobie.

Pripomienkové konanie končí 20.5.2022. V prípade záujmu o podanie pripomienky, podnetu alebo konkrétneho návrhu, ich prosím posielajte na adresu sprava@lepsiasprava.sk najneskôr do 18.5.2022.

Následne bude v mesiaci jún 2022 začatý proces medzirezortného pripomienkového konania.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy