Blogy a články

Zariadenia elektronických komunikácií a ich osadenie v bytových domoch podľa nových pravidiel zákona č. 452/2021 Z. z.

26. 04. 2022 - JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

Veľmi častým problémom alebo skôr otázkou vlastníkov v bytových domoch je osadenie zariadenia elektronickej komunikácie, najčastejšie na streche bytového domu. Takýmto zariadením sa podľa § 2 ods. 33 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ďalej ako „ZoEK“) rozumie „technické zariadenie na vysielanie, prenos, smerovanie, príjem, prepojenie alebo spracovanie signálov šírených prostredníctvom vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami. Telekomunikačným zariadením je aj rádiové zariadenie“. Je podstatné odlíšiť telekomunikačné zariadenie podľa ZoEK od zariadenia, o ktorom vlastníci rozhodujú podľa § 14b ods. 1 písm. n) nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov v dome, konkrétne o „inštalácii alebo úprave spoločnej antény alebo umiestnení elektronických komunikačných sietí v dome vrátane zavedenia bezpečnostného kamerového systému v spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu. Elektronické komunikačné siete v bytovom dome sa umiestňujú na základe rozhodnutia vlastníkov na rozdiel od telekomunikačného zariadenia podľa ZoEK, ktoré sa umiestňuje bez takéhoto rozhodnutia a vo verejnom záujme. Na základe uvedeného nie je možné telekomunikačné zariadenie považovať za spoločné zariadenie podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej ako „BytZ“).

Nie je ale možné zabudnúť aj na nevyhnutnosť ochrany hospodárskej súťaže. Povolenia vydávané podnikom, ktoré ich oprávňujú vstupovať na verejný alebo súkromný majetok, sú zásadnými predpokladmi budovania sietí alebo nových prvkov siete. Komplikovanosť a zdĺhavosť postupov udeľovania práva vstupu predstavuje významné prekážky pre rozvoj hospodárskej súťaže. Novou úpravou sa zjednodušuje nadobúdanie práv vstupu pre podniky, no vyvažuje sa to koordináciou nadobúdania práv vstupu, napríklad zverejnením príslušných informácií na webovom sídle úradu. Uvedenú „protiváhu“ však osobne za postačujúcu nepovažujem.

Nové pravidlá osadenia telekomunikačných zariadení sú predmetom úpravy § 21 ZoEK s názvom „práva k cudzím nehnuteľnostiam“. Nový ZoEK nahrádza zákon č. 351/2011 Z. z. oproti starej právnej úprave prináša novinky v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Nová právna úprava vychádza z doterajšej právnej úpravy, je doplnená v rozsahu odstránenia interpretačných nezrovnalostí. Zavádza sa tzv. test proporcionality, podľa ktorého sa upravuje náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva tak, aby bola v súlade s Ústavou a nálezmi Ústavného súdu SR s vypustením výslovného znenia jednorazovej náhrady. Tým sa zvyšuje ochrana vlastníkov nehnuteľností tak, aby v rámci verejného záujmu súvisiaceho s digitalizáciou celého územia republiky a s ním spojenej potreby výstavby a modernizácie doterajších vedení a ich príslušenstva boli v čo najväčšej miere zachované práva oboch strán.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy