Blogy a články

Dôvod vypustenia bodu „rôzne“ z programu schôdze

05. 12. 2021 - Miroslav Rešeta, ZLSBD

Každý správca alebo rada má povinnosť zvolať schôdzu podľa potreby, najmenej však raz za kalendárny rok v zmysle ustanovenia § 14a ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej ako „BytZ“). Samozrejme, môže o ňu požiadať aj jedna štvrtina vlastníkov alebo predseda, ale tejto možnosti sa v tomto príspevku venovať nebudeme. Dajme si ruku na srdce a skúsme začať otázkou: Ktorý správca alebo rada nikdy nezvolal schôdzu s bodom programu rôzne… Má to však značné nevýhody.

12 komentárov

 1. Dobrý deň,
  Z mojej praxe som sa opakovane stretol o požiadavke na doplnenie programu o bod, ktorý v Pozvánke pôvodne nebol uvedený. Vlastníci to obhajovali, že sa jedná o ,,ich“ schôdzu, kde si majú právo rozhodnúť, čo sa bude riešiť, ak keď dodatočne. Pokiaľ sa jednalo o bod, o ktorom by sa iba diskutovalo v bode rôzne alebo v diskusii, zaradil som tento bod na záver schôdze, nakoľko ako sami uvádzate, obe strany sa dozvedeli o ďalšej požiadavke vlastníkov bytov a NP, dostali priestor pripraviť napr. CP, následne schôdzu alebo písomné hlasovanie. Väčšinou sú na objektoch v tejto hygienickej situácii schôdze 1 x ročne a dodatočným nezaradením do aktuálnej schôdze sa často neodkladný problém zbytočne posunie na ďalšiu schôdzu. Iný prípad je, pokiaľ by sa malo o predloženom bode hlasovať. Tu je vysoké riziko, že postup zvolávateľa schôdze bude napadnutý, resp. Uznesenie zo zápisnice. Z vlastnej praxe sme sa s týmto stretli, kedy sme nielen ako správca prehrali súd (poplatky), ale naviac sa vo väčšine prípadov ani nedozviete, že vlastník to dal na súd, my sme medzitým realizovali viacero schválených bodov v hodnote niekoľko tisíc eur a súd anuluje zápisnicu ako celok. Týmto sme vlastne postupovali nezákonne, kedy sme síce plnili schválený plán činnosti, ale podstúpili sme riziko, že by nás za tento postup vlastník napadol. Po tejto skúsenosti v žiadnom prípade nedovoľujem doplniť do programu bod, o ktorom sa má hlasovať.
  s pozdravom
  Karol Horský, správca
  IMMOSERVIS Bratislava s.r.o.

  1. Dobrý deň, ďakuejem za skvelý príklad z praxe. Aj z tohto dôvodu sme prišli s týmto článkom a teší ma, že Ste sa do diskusie zapojili.

 2. Správca zvolal schôdzu na 20. 12. 2021 s bodom programu: prerokovanie cenníka poplatkov za tepelné služby…
  Aký je Váš názor na urgentnosť takejto schôdze vlastníkov s odkazom na reflektovanie ICH požiadaviek (záujmov a potrieb) a požiadaviek domu ako stavby, a tiež vzhľadom na pandemickú situáciu? Schôdza zo zákona už v tomto roku bola. Schôdza vlastníkov 96 bytového domu bola zvolaná do pivnice v BD (cca 30 m2). Je takýto postup vôbec v súlade so zákonom (zdravým rozumom)? Čo má byť účelom schôdze zostáva záhadou aj po otázke na správcu.
  Ďakujem.
  prekvapený vlastník

  1. Dobrý deň, program schôdze by mal reflektovať požiadavky na správny výkon správy. Pokiaľ správca takto nepostupuje, je možné zvolať schôdzu na základe žiadosti jednej štvrtiny vlastníkov.

 3. Neviem či sa dá s takýmto pohľadom na vec súhlasiť, že keby “ vlastníci vedeli“ o rozhodovaní v bode rôzne vopred, tak by na schôdzu prišli. Vlastníci bytov majú právo a povinnosť sa zúčastňovať sa na správe domu…. Tým pádom sa má za to, že na zvolanú schôdzu prídu všetci vlastníci. Keď neprídu a nepoveria osobu na rozhodovanie, dobrovoľne sa vzdávajú možnosti hlasovať. O čom by boli potom domové schôdze, keby vlastníci bytov chodievali na schôdze len podľa toho čo ich zaujíma a čo nie…?

  1. Nemôžem súhlasiť. O niektorých veciach pri výkone správy je možné rozhodovať nadpolovičnou väčšinou prítomných vlastníkov a pokiaľ si prítomní vlastníci program v tomto bode upravia program schôdze, tak je možné rozhodnúť o veciach, ktoré by inak rozhodované neboli. Preto ide hlavne o splnenie informačnej povinnosti vopred. Pokiaľ toto právo vlastníka nie je splnené, nie je možné sa vyviniť tým, že má právo a povinnosť hlasovaním rozhodovať. Názor, ktorý Ste uviedli v komentári je založený na predpokladoch a domnienkach, ale podstatné je splnenie si informačnej povinnosti, ktorá pri zmene programu chýba.

 4. Nespochybňujem Vaš názor, ale teraz neviem, či to nie je v rozpore s ustanovením §11a a jeho výkladu podľa komentovaného byt. zákona z 2012 ( Valachovič/Grausová/Cirák ), v ktorom autori pripúšťajú možnosť zmeny programu na začiatku schôdze str.817 odsek 2 a 856 odsek 3.

  1. V zmysle tohto komentáru ide zrejme o gramatický výklad zákona, nakoľko ide stále o zákonnú možnosť. Neviem si však predstaviť racionálne a zdravé vysvetlenie tohto ustanovenia. Nevidím ani jeden dôvod v tom, prečo by sa mal program odsúhlasovať. Navyše, pokiaľ kolegovia spomínajú odsúhlasovanie programu, tak tým zrejme myslia právo program neodsúhlasiť a tak v podstate ukončiť schôdzu, no nie ho meniť. Tým by sa porušila vopred daná informačná povinnosť.

 5. Možno sa dá súhlasiť s uvedeným vysvetlením, prečo nezaradiť do programu schôdze/zhromaždenia bod rôzne. Ale ak sa do pozvánky k bodu rôzne uvedú dve tri odrážky o čom bude rôzne, nevidím v tom problém. Ja však radšej používam v pozvánke bod diskusia, kde sa dá prediskutovať akákoľvek problematika domu.
  Doteraz som absolvoval schôdze vo viacerých bytových domoch, a to z rôznych dôvodov (splnomocnenie a pod.) a mne osobne chýba v programe bod, ktorý by mohol mať názov: „kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze“. Ide o to, že vlastníci bytov niečo schvália, ale prakticky im už nikto nikdy neurobí odpočet splnenia alebo nesplnenia uznesení a hlavne ak niečo nebolo splnené, prečo. Toto ja považujem za veľmi dôležitý bod programu schôdze/zhromaždenia a preto v našom programe je tento bod vždy zaradený.
  Spoločenstvo vlastníkov bytov a NP
  Rustaveliho 12,14,16 – Bratislava
  Ing. Anton Májovský
  predseda spoločenstva VBaNP

  1. Ak sa aj do programu dajú dve tri odrážky ohľadom tohto bodu, tak ak máte záujem o nich hlasovať ako o otázkach, tak ich je nevyhnutné vyčleniť do samostaných bodov hlasovania. Ak o nich máte zaujem len diskutovať bez hlasovania, tak to možné je. V podstate v tejto našej téme a myšlienke ide o to, aby sa v tomto bode nerozhodovalo o veciach, ktoré nie sú uvedené v programe, nakoľko tým nie je splnená informačná povinnosť. Kontrola predchádzajúcich rozhodnutí (nie uznesení, nakoľko týmto pojmom zákon neoperuje) je dobrá myšlienka, s ktorou súhlasím.

 6. Dobrý deň, reagovala som na vyjadrenie, že, Program by mal reflektovať aktuálne požiadavky vlastníkov v dome a požiadavky domu ako stavby, v príspevku ktorý sa téme zvolania schôdze štvrtinou vlastníkov explicitne nechcel venovať.
  Odpoveďou „Program schôdze by mal reflektovať požiadavky na správny výkon správy. Pokiaľ správca takto nepostupuje, je možné zvolať schôdzu na základe žiadosti jednej zvolanie štvrtiny vlastníkov.“ zostala opomenutá základná otázka, či je schôdza vlastníkov 96-bytového domu zvolaná do pivnice (30 m2) v súlade so zákonom a potrebami vlastníkov, ktorí majú zo zákona právo a povinnosť…, avšak nie reálnu možnosť natlačiť sa do miesta určeného na schôdzu. Správca má zo zákona povinnosť určiť „termín“ tak aby sa schôdze mohol zúčastniť čo najväčší počet vlastníkov.
  Zápisnicou zo schôdze sa vlastníkom oznamuje, že prerokovanie sa týkalo zmluvy a dodatku, ktoré pred schôdzou, ani po nej, neboli ako dokumenty zverejnené, a v programe sa ako predmet prerokovania neoznamovali. Program tiež neoznamoval, že sa bude o niečom hlasovať, avšak Zápisnica obsahuje výsledok hlasovania a schválené „Uznesenie“ – pojem s ktorým, ako uvádzate, zákon neoperuje.
  Je opísaný postup zvolania schôdze, oznámenia programu, vykonania a zapísania schôdze v súlade so zákonom a s potrebami / požiadavkami vlastníkov?

  1. Dobrý deň, paragraf 14a ods. 1 operuje len pojmom „termín“ a nie pojmom „miesto“. V jeho zmysle „termín konania schôdze vlastníkov musí byť určený tak, aby sa jej mohol zúčastniť čo najväčší počet vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome“. Nepovažujem za správne, aby sa schôdza takéhoto domu uskutočnila v tak malom priestore a podľa môjho názoru to je dôvodom na jej napadnutie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy