Blogy a články

GEON oznamuje svojim odberateľom stratu spôsobilosti na dodávky elektriny

17. 08. 2022 - Združenie pre lepšiu správu bytových domov

Koncoví odberatelia, medzi ktorých radíme aj správcov bytových domov, ktorých dodávateľom elektriny je spoločnosť GEON, a.s. dostali v poslednej dobe informáciu o strate spôsobilosti dodávať elektrinu do odberných miest odberateľov elektriny.

Od 1. augusta 2022 tak dodávka elektriny automaticky prechádza na dodávateľa poslednej inštancie (ďalej aj ako „DPI“), ktorá by mala trvať najviac tri mesiace. Počas tejto doby si môžu koncoví odberatelia zvoliť iného dodávateľa elektriny, no ak sa im to v lehote troch mesiacov nepodarí, automaticky sa tak stanú odberateľom dodávateľa poslednej inštancie. Táto informácia platí pre každého odberateľa, ktorého dodávateľom bola spoločnosť GEON, a.s..

Tzv. inštitút dodávateľa poslednej inštancie bol zavedený s cieľom ochrany odberateľov energií a zabezpečenia plynulej a neprerušenej dodávky elektriny, najmä v prípade, ak pôvodný dodávateľ elektriny stratil spôsobilosť na dodávku elektriny.

Dodávateľ poslednej inštancie je držiteľom povolenia na dodávku elektriny, ktorého určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike oznámil koncovým odberateľom elektriny, že na území Slovenskej republiky sú dodávateľmi poslednej inštancie tieto spoločnosti:

  • Pre Západné Slovensko – spoločnosť ZSE Energia, a.s.
  • Pre Stredné Slovenskko – spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s.
  • Pre Východné Slovensko – spoločnosť Východolslovenská energetika, a.s.

Zmluva o dodávke elektriny alebo zmluva o združenej dodávke elektriny zaniká dňom, keď dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu. O termíne začatia DPI informuje dotknutých odberateľov elektriny prevádzkovateľ sústavy.

V zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike je odberateľ, ktorému dodáva elektrinu dodávateľ poslednej inštancie, povinný uhradiť cenu za DPI a súvisiace služby podľa cenového rozhodnutia vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre dodávateľa poslednej inštancie.

DPI trvá podľa zákona o energetike najviac 3 mesiace. Odberateľ elektriny môže kedykoľvek počas trvania tejto lehoty uzatvoriť s dodávateľom poslednej inštancie alebo s iným dodávateľom elektriny zmluvu o dodávke elektriny. V tomto prípade sa dňom účinnosti zmluvy o dodávke elektriny končí DPI do daného odberného miesta. DPI sa skončí rovnako aj dňom ukončenia odberu elektriny zo strany odberateľa elektriny alebo pri zmene odberateľa elektriny na danom odbernom mieste. Ak nenastane ani jedna z týchto situácií, DPI zaniká uplynutím troch mesiacov od jej začatia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy