Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2018/2002/EÚ z 11. decembra 2018 sa zmenila smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Európska únia v nej navrhuje ďalšie opatrenia aj v oblasti poskytovania informácií o vyúčtovaní alebo spotrebe tepla, chladu a TÚV, ktoré sú dodávané z centrálneho zdroja. Cieľom týchto opatrení je motivovať užívateľov nehnuteľností k zodpovednejšiemu zaobchádzaniu s energiami a dosiahnuť stanovené klimatické ciele, ktorých ambíciou je zlepšenie a udržateľnosť životného prostredia. Čo konkrétne sa zmení pre vlastníkov nehnuteľností? Zhrnuli sme pre vás základné informácie a termíny očakávaných zmien v oblasti merania a vyúčtovania spotreby energií.

Od 25. októbra 2020

Novoinštalované meradlá a pomerové rozdeľovače tepla majú umožňovať diaľkový odpočet dát, aby sa zaistilo nákladovo efektívne a častejšie poskytovanie informácií o spotrebe tepla a TÚV.

Od 25. októbra 2020

V prípade, že sú nainštalované meradlá alebo pome­rové rozdeľovače vykurovacích nákladov umožňujúce diaľkový odpočet, informácie o vyúčtovaní alebo spotrebe, ktoré sa zakladajú na skutočnej spotrebe alebo hodnotách odčítaných z pomerových rozdeľovačov vykurova­cích nákladov, sa majú poskytovať konečným spotrebiteľom najmenej štvrťročne na požiadanie alebo ak sa koncoví odberatelia rozhodli pre elektronické vyúčto­vanie, inak dvakrát ročne.

Od 1. januára 2022

Koneční spotrebitelia s diaľkovo odčítateľnými meračmi majú dostávať informácie o spotrebe alebo vyúčtovaní raz mesačne.

Od 1. januára 2027

Všetky prístroje, ktoré nie je možné odčítať diaľkovo, sa majú o túto funkciu doplniť alebo vymeniť.

V ďalšom kroku musia vlády členských krajín konvertovať novú smernicu do vnútroštátneho práva s prihliadnutím na technické možnosti a nákladovú efektívnosť opatrení v konkrétnej krajine. Na to, v akej podobe bude smernica implementovaná na Slovensku, si musíme ešte počkať, ale už dnes môžeme konštatovať, že v budúcnosti sa bude intenzívne digitalizovať, vyúčtovanie bude transparentnejšie a užívatelia nehnuteľností budú o svojej spotrebe informovaní častejšie. Vzhľadom na prípadne zmeny v legislatíve by mali vlastníci bytových domov zvážiť inštaláciu takých meracích prístrojov, ktoré sa dajú jednoducho integrovať do smart systémov, ktoré umožňujú denný/týždenný/mesačný diaľkový odpočet a prístup k informáciám o spotrebe cez internetové rozhranie či mobilné aplikácie.

Odpočet dát prostredníctvom zbernice umožňuje konečnému spotrebiteľovi jednoduchý prístup k denným údajom o spotrebe a stave meračov.

Je treba dodať, že dnes už sú merače s diaľkovým odpočtom dát štandardom a väčšina bytových domov na Slovensku ich využíva. Diaľkový odpočet je naviac spoľahlivejší a poskytuje pre užívateľov bytov aj správcu množstvo výhod, ako napr.:

 • nevyžaduje sa účasť užívateľov bytov na odpočtoch,
 • bytový dom je odčítaný v rovnakom termíne,
 • odpadá nevýhodný výpočet náhradnej spotreby pre neodčítané byty,
 • dáta sa spoľahlivo elektronicky spracovávajú,
 • možnosť častejšieho prístupu k informáciám o spotrebe a stave meračov a mnoho ďalších výhod.

Technológia diaľkového odpočtu, ktorá už dnes spĺňa vízie EÚ

Rádiový systém spoločnosti ista dokáže prostredníctvom zbernice dát memonic® 3 radio net diaľkovo odčítať a elektronicky spracovať informácie z koncových meracích prístrojov – meračov tepla, pomerových rozdeľovačov tepla a vodomerov, ktoré sú v dosahu 50 metrov. Na jeden štandardný bytový dom tak postačuje jedna, max. dve zbernice. Prístroj sa napája výlučne na batériu so životnosťou min.10 rokov a je umiestnený v spoločných priestoroch budovy. Na inštaláciu a fungovanie zberníc nie sú potrebné žiadne prídavné zariadenia, inštalačné káble, stavebné úpravy či odber elektriny. Denné spotreby, grafické porovnania, informácie o stave meračov či hlásenia o úniku vody sú pre správcu a vlastníka nehnuteľnosti prístupné cez internetový portál ista24.

VAŠE VÝHODY:

 • odpočet bez nutnosti vstupu do bytov,
 • prístup k denným informáciám o spotrebe pre správcu aj vlastníkov,
 • monitoring funkčnosti meračov a hlásenia úniku vody,
 • porovnanie spotrieb za zvolené obdobia a s priemernou spotrebou v objekte,
 • vysoká spoľahlivosť prenosu a zabezpečenia dát,
 • údaje je možné sťahovať alebo elektronicky prenášať do iných softvérov,
 • priaznivé obstarávacie náklady.

Viac informácií nájdete na www.ista.sk.

ista Slovakia, s. r. o.

Podunajská 25

821 06 Bratislava

ista@ista.sk

02/40 24 09 99