Blogy a články

Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach a zákona o energetike v rovine práva vlastníkov v bytových domoch s vlastnou kotolňou na regulované ceny elektriny a plynu

14. 04. 2022 - JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

V poslednom období je horúcou témou pre správcov bytových domov, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej spoločne ako „správca“), ale najmä samotných vlastníkov navyšovanie cien plynu z dôvodu všeobecného chodu trhového hospodárstva sveta. Tento problém dopadol nešťastným spôsobom na plecia správcov tak, že sa začali považovať za osoby zodpovedné za zvýšenie cien plynu len preto, lebo nezodpovedným spôsobom zabezpečili alebo skôr nezabezpečili kúpu plynu v období, kedy to mohlo byť pre vlastníkov priaznivejšie. Našťastie sa to netýka všetkých správcov, ale nie to nie je dôvod, aby bol uvedený problém daný do úzadia. S týmto argumentom sa totiž nemôžeme stotožniť, nakoľko nie je možné zo strany správcov bez ďalšieho požadovať znalosti a postupy prekračujúce správu spoločných častí, zariadení a pod. Predmetom tohto článku je hlavne právne vymedzenie práva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch s vlastnou kotolňou vyriešiť otázku cien elektriny a plynu prostredníctvom inštitútu regulovaných subjektov. Otázke výhod alebo nevýhod cenovej regulácie sa budeme venovať v inom príspevku.

Zmeny vo vzťahu k vlastníkom v bytových domoch

Prvý nástrel riešenia problému publikovaný Ministerstvom hospodárstva SR dňa 14.2.2022 sa minul účinku a tak bola s odstupom času prijatá ucelenejšia systematická legislatívna zmena spočívajúca v prijatí novely zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej ako „zákon o regulácii“), konkrétne zverejnenú zákonom č. 85/2022 Z. z.. Naliehavosť prijatia tohto zákona vyplýva zo súčasnej mimoriadne nepriaznivej situácie na európskom trhu z energetickými komoditami, najmä elektrinou a zemným plynom, ktoré ohrozujú cenovú dostupnosť dodávok elektriny a zemného plynu pre odberateľov v domácnosti a niektoré ďalšie skupiny odberateľov elektriny a zemného plynu. Cieľom zákona je posilnenie a zefektívnenie prvku cenovej regulácie na trhu dodávky elektriny a dodávky plynu pre súčasné cenovo regulované skupiny odberateľov elektriny a plynu: pre odberateľov elektriny v domácnosti, odberateľov plynu v domácnosti a tzv. malé podniky, t.j. odberateľov elektriny a odberateľom plynu mimo domácnosti s ročným odberom elektriny najviac 30 000 kWh alebo ročným odberom plynu najviac 100 000 kWh. Naliehavosť prijatia právnej úpravy vyplýva z potreby získania časového priestoru na potrebnú prípravu regulovaných subjektov, ktoré by mali začať obstarávať elektrinu a plyn na kalendárny rok 2023 už v tomto čase, a to nielen pre súčasný okruh regulovaných odberateľov, ale aj pre rozšírený okruh.

Podstatnou prijatej zmeny je umožniť dodávateľom elektriny a plynu, ako aj odberateľom elektriny a plynu, ktorí budú mať právo na dodávku elektriny alebo plynu za cenu regulovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví zúčastňovať sa aj trhu s neregulovanou dodávkou elektriny a plynu, ak to dostatočne vopred oznámia dodávateľom elektriny a plynu. Okrem tohto záujmu je dôležitou zmenou aj posilnenie pozície vlastníkov proti subjektom špekulujúcim s odchodom z trhu zo strany dodávateľov elektriny a dodávateľov plynu a to zavedením osobitnej zodpovednosti dodávateľa elektriny a dodávateľa plynu, ktorý stratil spôsobilosť dodávať elektrinu alebo plyn voči odberateľom elektriny a plynu za škodu spôsobenú stratou spôsobilosti dodávať elektriny alebo plyn a dodávkou poslednej inštancie. Za tým účelom za zavádza právomoc Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vydávať predbežné opatrenia na účely obmedzenia možnosti dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu prevádzať obstaranú elektrinu alebo plyn alebo ju zaťažovať právami tretích osôb a tak poškodzovať práva a oprávnené záujmy odberateľa a dodávateľa poslednej inštancie. Tiež sa v tej súvislosti ukladá právomoc uložiť povinnosť dodávateľovi elektriny alebo dodávateľovi plynu ponúknuť množstvo elektriny alebo plynu dodávateľovi poslednej inštancie.

Dôležitou je hneď zmena v § 2 písm. k) zákona o regulácii v tom smere, že sa za zraniteľného odberateľa považuje

1. odberateľ elektriny v domácnosti,
2. odberateľ plynu v domácnosti,

ale aj

7. aj skupina koncových odberateľov plynu, ktorými sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, odoberajúca plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody pre domácnosti, zákonne zastúpená fyzickou osobou alebo právnickou osobou vykonávajúcou správu spoločného tepelného zdroja zásobujúceho bytový dom teplom a teplou úžitkovou vodou,6c)

2 komentáre

  1. Spravne som z clanku pochopil, ze pokial ma bytovy dom s vlastnou kotolnou zazmluvneny plyn na 3 rocne obdobie v SPP v ramci kampane MH SR, tak nie je mozne aby sa uchadzal byt od 1.1.2023 regulovanym subjektom tym, ze do 30.4.2022 o to poziada??

    Zaroven otazka, ze akym sposobom je mozne poziadat do 30.4.2022, aby sa bytovy dom s vlastnou kotolnou stal regulovanym subjektom pre plyn od 1.1.2023?

    Dakujem..

    1. Dobrý deň, ospravedlňujeme sa za mierne omeškanie s odpoveďou, mali sme mnoho odborných seminárov a činností. Ak ste to na rok 2023 nestihli, tak tak môžete urobiť na rok 2024. Potrebujete ale odborným spôsobom skúmať trh alebo si nechať poradiť od odborníkov. No a na rok 2024 postačuje rozhodnutie vlastníkov na schôdzi o novom dodávateľovi a podanie výpovede aktuálnemu dodávateľovi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy