Blogy a články

Povinná aktivácia el. schránok pre SVBaNP sa odkladá až do prijatia potrebnej úpravy zákona

29. 10. 2020 - Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD

Informácie o tom, že predsedovia spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov majú povinnosť aktivovať si elektronickú schránku na www.slovensko.sk vás pravdepodobne stretáva pomaly na každom kroku. Prvý stanovený termín, do ktorého bolo pre predsedov SVBaNP povinné aktivovať si elektronickú schránku bol stanovený na 1. júna 2020.

Už spočiatku sme upozorňovali kompetentné orgány na množstvo problémov súvisiacich s aktiváciou, na základe čoho nás Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pozval na pracovné stretnutie k predmetnej téme v zložení približne 15 odborníkov. Po absolvovaní niekoľkých stretnutí v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES) sme vás informovali, že termín povinnej aktivácie el. schránok pre predsedov SVBaNP sa odkladá až na 1. novembra 2020.

Združenie pre lepšiu správu bytových domoch na rokovaniach poukazovalo na množstvo problémov spojených s aktiváciou, medzi ktoré patrila aj skutočnosť, že pri zápise predsedu daného spoločenstva do registra SVB sa vyžadujú iba základné údaje predsedu (meno a priezvisko a jeho trvalý pobyt) čo nie je dostatočným identifikačným údajom (akým je napríklad rodné číslo) potrebným k sprístupneniu elektronickej schránky pre toho ktorého predsedu. Je tu ale ešte jeden problém, na ktorý poukazoval predseda ZLSBD, Marek Perdík. Ako uvádza „Problémom nie je iba chýbajúca dostatočná identifikácia predsedov spoločenstiev, to je až druhoradý problém. Veľkým nedostatkom je neaktuálnosť údajov v samotnom registri SVB. Len 39% údajov je mladších ako tri roky, čo znamená, že 61% predsedov si svoju povinnosť zapísať zmenu do 30 dní do registra, nesplnilo. Aj samotná zmena v dátume opätovného vzniku funkcie je zmenou, ktorú je potrebné zaevidovať“ Ako ďalej dodáva „ak chceme aby boli elektronické schránky priradené správnym osobám v postavení predsedu spoločenstva, je najskôr nevyhnutné správne identifikovať túto skupinu osôb a za tým účelom je teda nevyhnutné aktualizovať samotný register spoločenstiev.“

Elektronickú schránku si tak mohli aktivovať iba predsedovia, ktorí tak urobili dobrovoľne na základe žiadosti, prípadne boli stotožnení na základe vlastnej aktivity.

Na tento problém ZLSBD na rokovaniach upozornilo kolégium odborníkov, na základe čoho sa štát opäť rozhodol presunúť termín aktivácie elektronických schránok pre spoločenstvá vlastníkov bytov až do prijatia potrebnej úpravy zákona, pri ktorej sa pri zápise predsedu do registra spoločenstiev vlastníkov bude vyžadovať aj identifikačný údaj, akým je rodné číslo. „Štát tak bude vedieť presne priradiť danú elektronickú schránku konkrétnemu štatutárovi a zabránime tým potenciálnym škodám, ktoré by inak mohli vzniknúť“ (Peter Kucer, poverený generálny riaditeľ sekcie ITVS MIRRI)

Pre tie spoločenstvá vlastníkov, ktorým sa podarilo aktivovať si svoju elektronickú schránku sa nič nemení, čo znamená že ich elektronická schránka je plne funkčná a aktivovaná, a teda štát s nimi bude komunikovať už iba elektronickou formou.

Ako však dosiahnuť požadovaný cieľ? Na problém poukazuje opäť Marek Perdík: „Musíme nájsť mechanizmus, ktorý prinúti zodpovedné osoby plniť si svoju povinnosť vo vzťahu k registračnému úradu. Vzhľadom k tomu, že zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov neobsahuje sankcie, stáva sa táto povinnosť takmer nevymožiteľnou. Uvažovali sme nad finančnými sankciami, ale toto pre mňa osobne nepredstavuje riešenie, nakoľko neexistujú kapacity na Okresných úradoch, ktoré by sankcie udeľovali a následne aj potenciálne vymáhali a tak navrhujeme otvoriť otázku vstupu takéhoto spoločenstva do likvidácie s tým, že by likvidátor mal povinnosť zvolania zhromaždenia vlastníkov za účelom „poslednej“ možnosti voľby orgánov a v prípade ak bude voľba neúspešná, bude mať kompetenciu podpísať zmluvu o výkone správy s vybraným správcom. Považujem totiž za správne, že ak si vlastníci tvoriaci spoločenstvo nie sú schopní vybrať predsedu alebo rada nie je schopná určiť člena, ktorý by ho vo funkcii dočasne zastupoval, tak takého spoločenstvo nie je schopné fungovať a je takmer zbytočné aby bolo držané pri živote umelo.“

2 komentáre

 1. 01.11.2020 – Ing. Gabriela Miháliková, predsedkyňa SVB

  Chcela by som sa podeliť o vlastnú skúsenosť s aktiváciou elektronickej schránky pre SVB (spoločenstva vlastníkov bytov). Ako predsedkyňa SVB som sa od januára 2020 začala zaoberať aktiváciou elektronickej schránky, ktorá mala byť povinná od 01.06.2020. Keďže sa mi po prihlásení na stránke Slovensko.sk cez občiansky preukaz s čipom schránka pre SVB nezobrazovala ani v máji, začala som zisťovať, prečo je tomu tak. Na stránke Slovensko.sk som sa dočítala, že štatutári si majú skontrolovať, či majú v registri zapísané svoje rodné číslo. Bez rodného čísla sa elektronická schránka nespáruje s prihláseným občianskym preukazom. Bolo mi jasné, že v registri spoločenstiev tento údaj nie je, keďže podľa zákona o vlastníctve bytov sa ako povinné údaje o predsedovi spoločenstva vyžadujú meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Volala som na Okresný úrad, odbor vnútornej správy, ktorý vedie register spoločenstiev vlastníkov bytov, kde mi povedali, že tento problém riešia s ministerstvom a na konci mája som sa dozvedela, že Okresné úrady budú zapisovať do registra rodné čísla tým predsedom SVB, ktorí boli zvolení v lehote posledných troch rokov. Takže kompetentné úrady sa začali týmto problémom zaoberať tesne pred dátumom povinnej aktivácie elektronických schránok pre SVB, aj keď zákon č. 305, ktorý upravuje zriadenie elektr. schránok, je z roku 2013.

  Listom som OÚ oznámila, že sme vykonali novú voľbu predsedu a že osoba predsedu sa nemení, preto nie je potrebná zmena zapisovaných údajov v registri. Vtedy ma pracovníčka OÚ informovala, že túto skutočnosť nestačí „oznámiť“, ale je potrebné podať návrh na zápis zmeny zapisovaných údajov spoločenstva v registri ako v prípade, keby bola na nové funkčné obdobie za predsedu spoločenstva zvolená iná osoba. „Čože?“ Bola som prekvapená, lebo som zákon č. 182/1993 čítala, a údaje uvedené v §7 ods. 7d) sa nezmenili a medzi údajmi zapisovanými do registra nie je začiatok a koniec funkčného obdobia predsedu SVB a nevyplýva to ani z § 7 ods. 2c), podľa ktorého „súčasťou návrhu na zápis do registra sú údaje zvoleného predsedu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ak ide o návrh na prvý zápis údajov alebo zmenu v osobe predsedu.“

  Postupovala som teda podľa pokynov OÚ a musela som urobiť absurdnú vec, to znamená, že v návrhu na zápis zmeny údajov som ako predseda SVB na konci funkčného obdobia požiadala OÚ, aby z registra vymazal moje meno, prezvisko a adresu trvalého pobytu, a zároveň som požiadala, aby zapísal moje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, pretože som bola zvolená za predsedu SVB aj na ďalšie funkčné obdobie. K návrhu som priložila zápisnicu zo zhromaždenia, uznesenie, prezenčnú listinu (pozor!!! OÚ požaduje originály listín), údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov, súhlas so spracovaním osobných údajov a zaplatila som správny poplatok 13 €. Krátko na to som mohla elektronickú schránku pre naše SVB aktivovať.

  Záver: Elektronická schránka je užitočný nástroj. Pomocou občianskeho preukazu s čipom a čítačky ho môže predseda SVB využiť aj ako fyzická osoba, pretože štát vytvára elektronické schránky automaticky všetkým občanom SR starším ako 18 rokov. Dôležité je nastaviť si v elektronickej schránke notifikáciu, aby Vám do bežnej elektronickej schránky chodili upozornenia, že máte v elektronickej schránke novú doručenú poštu.

  1. Dobrý deň, je to presne tak ako píšete až na jednu dôležitú vec – údaj o zmene dátumu začiatku funkčného obdobia je zmenou a preto nejde o absurdnú vec. Na základe tejto zmeny Vás už sprárovať dokázali a došlo k vyriešeniu problému.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy