Najväčším problémom súčasných domových poriadkov je nevymožiteľnosť práv ohrozených alebo poškodených vlastníkov. Medzi najčastejšie problémy vlastníkov bytov a NP, ktoré v domových poriadkoch spravidla nie sú obsiahnuté môžu patriť napríklad psíčkari, zanechávajúci po svojich domácich miláčikoch vo výťahoch či spoločných priestoroch výkaly a zvratky. Ďalej fajčiari hádžuci rozžeravené špaky na strechy áut zaparkovaných pod balkónmi, neustále odkladanie zapáchajúcich odpadkov susedmi pred bytové dvere, nadmerný hluk mimo času nočného pokoja či problémy s krátkodobými nájomníkmi bývajúcimi cez rôzne portály ako sú „booking“ alebo „airbnb“ a mnoho ďalšieho.

Otázkou je ako sa dá proti takýmto „priestupkom“ bojovať? Vedia ostatní vlastníci neprispôsobivých vlastníkov sankcionovať? Ako docieliť dobré spolunažívanie susedov? Všetky tieto otázky vieme v Združení pre lepšiu správu bytových domov zodpovedať z odborného právneho hľadiska. Každý bytový dom by mal mať vlastný domový poriadok, ktorý slúži ako nástroj na úpravu vzájomných práv a povinností medzi jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. Súčasťou takéhoto domového poriadku by mali byť konkrétne pravidlá vlastníkov, ktorými sa riadi ich vzájomné spolužitie v bytovom dome, nakoľko slovenská legislatíva upravuje zásady susedského spolunažívania iba rámcovo, napríklad v ust. § 127 Občianskeho zákonníka alebo v ust. § 11 ods. 1 Bytového zákona.

Vzhľadom na to, že téma problematiky vymožiteľnosti domového poriadku sa týka širokého spektra ľudí, a to každého jednotlivca žijúceho v bytovom dome, tak sa odborníci pôsobiaci v Združení pre lepšiu správu bytových domov rozhodli s témou vymožiteľnosti práv a povinností plynúcich z domového poriadku pracovať. Aktuálne právnici a odborníci v našom Združení pracujú na tvorbe vzorového domového poriadku, ktorý sa snažia prispôsobiť námetom, podnetom či požiadavkám skupiny, ktorej sa táto téma dotýka najviac, a tou sú správcovské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a v neposlednom rade aj samotní vlastníci bytov a NP. Cieľom nášho Združenia je určiť pravidlá tak, aby boli aplikovateľné v každom bytovom dome a takým spôsobom, aby boli sankcie plynúce z porušenie takéhoto domového poriadku aj právne vymožiteľné.

Pri výkone správy sa neustále objavujú netradičné problémy, ktoré vo svojej podstate nie sú v domovom poriadku obsiahnuté a môžu sa zdať neriešiteľné či z legislatívnej stránky neuchopiteľné. Na vlastníkov bytov tak majú naozaj nezanedbateľný dopad v podobe zlého susedského spolunažívania v bytových domoch, a teda aj samotného žitia vo vlastných bytoch.

Zažili ste už situácie, kedy ste nevedeli vlastníkom bytov ponúknuť riešenie?

Máte námety, ktoré by sme pri tvorbe domového poriadku nemali opomenúť?

Čo by podľa vás jednoducho nemalo chýbať v kompletnom domovom poriadku?

Existuje mnoho situácií, na ktoré domové poriadky jednoducho nemyslia. Preto vás touto cestou vyzývame aby ste sa s nami spolupodieľali na tvorbe domového poriadku, ktorý bude slúžiť nielen vlastníkom bytov, ale pomôže aj správcom či predsedom spoločenstiev vlastníkov bytov v ľahšej správe bytových domov.

Zapojte sa aj vy, či už ste správca, predseda SVB alebo vlastník bytu, do tvorby vzorového domového poriadku Združenia pre lepšiu správu bytových domov a pošlite nám svoj námet či podnet na e-mail: sprava@lepsiasprava.skstaňte sa tak súčasťou tvorby lepšieho a pokojnejšieho bývania!