Blogy a články

Omyly k účtovným závierkam SVB a ich elektronickému ukladaniu od 2022

04. 03. 2022 - JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

Vedenie účtovníctva spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej ako SVBaNP“) nie je až tak komplikovanou témou, no napriek tomu jej nerozumie vysoký počet ako správcov, tak aj SVBaNP. Napriek tomu, že ide o právnickú osobu, tak nie vždy je nevyhnutné viesť účtovníctvo. Dôvodom je hlavne skutočnosť, že účtovníctvo sa vedie v prípade, ak má právnická osoba vlastný majetok, čomu vo väčšine prípadov SVBaNP tak nie je. Objavujú sa však reálne opodstatnené názory, že sa účtuje aj o cudzom majetku, čo by odôvodňovalo záver, že každé SVBaNP je povinné viesť účtovníctvo. V prípade, ak sa netvorí majetok SVBaNP napr. prostredníctvom platby za správu, tak sa len evidujú platby vlastníkov alebo možné nedoplatky. Do majetku SVBaNP však majetok vlastníkov nepatrí a preto sa len eviduje. Akým spôsobom sa počas roka riešia platobné práva a povinnosti vlastníkov a tretích osôb, je predmetom ročného vyúčtovania. Ako to teda ozaj je s vedením účtovníctva?

Novelou zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zverejnenou pod č. 456/2021 Z. z. sa mení § 23 ods. 6 daného zákona. V zmysle tohto zákona budú neverejnú časť tvoriť len účtovné závierky pobočky zahraničnej banky, pobočky zahraničnej správcovskej spoločnosti, pobočky poisťovne z iného členského štátu, pobočky zahraničnej poisťovne, pobočky zaisťovne z iného členského štátu a pobočky zahraničnej zaisťovne, pobočky zahraničnej finančnej inštitúcie a účtovné závierky fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou.

Rozširuje sa teda verejná časť Registra účtovných závierok (ďalej len „register“) o ďalšie právne formy právnických osôb, čím budú všetky právnické osoby, ktoré majú povinnosť ukladať dokumenty do registra, zaradené do verejnej časti registra. Ide predovšetkým o pozemkové spoločenstvá, ale aj mimovládne neziskové organizácie ako sú občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, záujmové združenia právnických osôb a ďalšie. V neverejnej časti registra po úprave budú účtovné dokumenty fyzických osôb – podnikateľov a organizačných zložiek zahraničných osôb.

Miesto uloženia účtovnej závierky

Od účinnosti zákona č. 456/2021 Z. z. sa teda účtovná závierka a oznámenie o dátume jej schválenia vkladá elektronicky, na rozdiel od daňového priznania, ktorého sa táto zmena netýka. Dôležité je poukázať na prechodné ustanovenie tohto zákona, konkrétne § 39w ods. 2, v zmysle ktorého „dokumenty podľa § 23 ods. 2, ktoré sa týkajú účtovných období končiacich najneskôr k 31. decembru 2021 a hospodárskeho roku, ktorý sa začal v priebehu roka 2021, sa ukladajú do tej časti registra, do ktorej sa ukladali podľa § 23 ods. 6 v znení účinnom do 31. decembra 2021.“ Dokumentami podľa § 23 ods. 2 zákona o účtovníctve sú:

a) riadne individuálne účtovné závierky,
b) mimoriadne individuálne účtovné závierky,
c) riadne konsolidované účtovné závierky,
d) mimoriadne konsolidované účtovné závierky,
e) súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
f) výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a 22,
g) správy audítorov
h) individuálne výročné správy,
i) konsolidované výročné správy,
j) ročné finančné správy podľa osobitného predpisu,29da)
k) oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

Toto prechodné ustanovenie rieši miesto uloženia účtovných závierok a jeho podstatou je, že účtovná závierka za rok 2021 sa ukladá ešte do neverejnej časti, ale za rok 2022 už bude účtovná závierka v časti verejnej.

14 komentárov

 1. Dobrý deň,
  ak dovolíte malé upresnenie, že sa to týka účtovnej závierky spracovanej za rok 2022, čiže tej, ktorá bude predložená pri podaní daňového priznania (spolu s ním) až v roku 2023.
  To len pre prípad, aby nenastal chaos, lebo mnohí si to môžu vysvetliť inak. S úctou
  PT

  1. Áno, v zmsle prechodných ustanovení sa ÚZ za rok 2021 ukladá do rovnakej časti registra, ako za predchádzajúci.

 2. Dobrý deň,
  ako ste prosím prišli na výnimku: „účtovníctvo sa vedie v prípade, ak má právnická osoba vlastný majetok“
  Vychádzam z toho, že spoločenstvo je právnická osoba a ak dobre vidím tak § 1 (1) Zákona o účtovníctve znie: Tento zákon upravuje a) rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva
  1. právnických osôb, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky..

  1. Dobrý deň, jednoducho. Pokiaľ § 1 uvádza, že právnická osoba vedie účtovníctvo, tak zároveň platí, ktorej právnickej osoby sa to týka. V zmysle § 2 je predmetom účtovníctva položkovitý rozpis informácii O VLASTNOM MAJETKU. Nemôžete predsa účtovať cudzí majetok, preto sa v zmysle BytZ platby vlastníkov len evidujú ako ich príjmy a výdavky s výsledkom v podobe ročného vyúčtovania. Preto ak SVB netvorí vlastný majetok, nie je čo účtovať.

 3. UFF.. to máte teda riadne „voľný“ výklad zákona (a nesprávny) – skúste sa opýtať Finančnej správy, pretože za nevedenie účtovníctva je sankcia…

  Stačí hneď ten §1 – ak je SVB právnická osoba tak vedie účtovníctvo od svojho vzniku po zánik.

  Tá úvaha o majetku je tiež nesprávna — v momente vzniku (zápis do registra) síce nemá majetok a ak neriešime poplatky súvisiace so založením (poštovné, príp. overenie podpisov atď) tak ani záväzky a vlastné imanie. ALE od momentu vzniku vedie účtovníctvo – ak podvojné, tak otváracia súvaha bude: Majetok = 0, Vlastné imanie + Záväzky = 0

  Následne musí SVB otvoriť účet v banke (lebo prostriedky môže sústreďovať len na účte v banke) — akonáhle tam nabehne prvá platba tak o nej musí účtovať – §2 pohyb majetku (to je jedno, že sú to platby od vlastníkov Jano+Fero+Mišo, ale účet má SVB na svoje meno ako PO a disponuje s ním len predseda SVB (alebo poverená osoba), ostatní vlastníci si nemôžu prísť do banky a prostriedky z tohto účtu vybrať — zároveň sa z týchto prostriedkov vytvára Fond opráv, zvyšok je záväzok voči vlastníkom ako záloha na služby+energie). Za účet bude platiť banke poplatky – opäť pohyb majetku a vznik nákladu SVB… SVB platí zálohové platby dodávateľom energii — opäť pohyb majetku … potom príde vyúčtovacia faktúra na meno SVB – vznik záväzku, zánik pohľadávky.., nie na mená vlastníkov Jano+Fero+Mišo…

  1. Toto nemôžeme považovať za správny názor a SVB je právnickou osobou zriadenou na základe zákona aby niekto konal v mene a na účet vlastníkov, nakoľko v prípade správy domu správcom tak koná práve správca. Zabudáte na ustanovenie § 7b ods. 4 BytZ, v zymsle ktorého „majiteľom účtu domu zriadeného spoločenstvom v banke sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome; spoločenstvo je príslušné disponovať s finančnými prostriedkami na účte domu a vykonávať k tomuto účtu práva a povinnosti vkladateľa podľa osobitného zákona o ochrane vkladov“.

   Rovnako Vaše tvrdenie vyvracia aj ustanovenie § 7b ods. 1 BytZ, v zmysle ktorého „Spoločenstvo môže vykonávať len činnosti vymedzené týmto zákonom. Hospodári s úhradami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru okrem úhrad za tie služby a práce, ktoré vlastník bytu a nebytového priestoru v dome uhrádza priamo dodávateľovi (ďalej len „úhrady za plnenia“), a s fondom prevádzky, údržby a opráv, ktorý sa tvorí z príspevkov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ako aj s majetkom získaným svojou činnosťou. Do majetku spoločenstva nepatria byty a nebytové priestory v dome. Spoločenstvo nemôže nadobúdať do vlastníctva byty, nebytové priestory alebo iný nehnuteľný majetok. Spoločenstvo môže v mene vlastníkov bytov prenajímať spoločné nebytové priestory, spoločné časti domu a zariadenia domu, príslušenstvo a priľahlý pozemok“.

   Do majetku SVB teda nepatria príjmy a výdavky vlastníkov, ktoré LEN EVIDUJETE NA ÚČTE VLASTNÍKOV a ktorý nie je majetkom SVB ako právnickej osoby.

   Spôsob konania „v mene a na účet svb“ je upravený práve preto, aby na vyúčtovacích a aj dodavateľských faktúrach nefigurovali vlastníci. Ide ale o ich záväzok o čom svedčí aj možnosť zmeny formy správy počas jedného roka, ale úhrada faktúry bude z účtu domu správcom, pričom majetok SVB tu napr. nikdy nebol.

 4. Názor Finančnej správy SR: „Právnické osoby, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie (vrátane spoločenstva), sú podľa § 1 ods. 2 zákona o účtovníctve účtovnými jednotkami, čo znamená, že sú povinné viesť účtovníctvo a zostaviť účtovnú závierku. “

  Na podporu tohto tvrdenia a vyvrátenie toho, že o prostriedkoch majiteľov bytov na bankovom účte SVB sa neúčtuje stačí pozrieť pre podvojné účtovníctvo: Opatrenie MF SR MF/24342/2007-74 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania:

  §35 (4) V účtovnej jednotke, ktorou je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov ) a organizácia kolektívnej správy, ) sa účtuje o prijatých a poskytnutých finančných prostriedkoch, ktoré nie sú vlastnými finančnými prostriedkami účtovnej jednotky a sú určené na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru alebo členom uvedených účtovných jednotiek, iba v rámci účtovej triedy 3 – Zúčtovacie vzťahy.

  1. Opatrenie nikdy nemôže mať vyššiu právnu silu ako zákon a je mnoho či už opatení alebo stanovísk, ktoré sů nezmyselné, napr. prípad povinnosť viesť podvojné účtovníctvo v pŕipade poskynutia úveru nad 200 000 eur. Musíte sa na tieto otázky pozerať z pohľadu praxe, nie z pohľadu akademického stola… Až potom sa na realitu pozerajte očami života a nie očami opatrení, ktoré sa len snažia reflaktovať realitu slovami.

 5. Presne tak – zákon o účtovníctve jasne hovorí, že každá právnická osoba so sídlom v SR je účtovnou jednotkou (bez ohľadu na to, na základe ktorého zákona vznikla)… následne si otvoríte Opatrenie MF SR pre konkrétny typ účtovných jednotiek (SVB je v rámci neziskových buď jednoduché alebo podvojné) a tam nájdete ako máte jednotlivé operácie zaúčtovať..

  1. Pozrite sa, vy sa na tento problém pozeráte len pohľadom zákona. Ja nie. Uvediem príklad – v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka platí, že „spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti“. Čiže v zmysle uvedeného platí, že reklamácie podľa zákon o ochrane spotrebiteľa v súčinnosti so zákonom o kontrole vnútorného trhu nemohla reklamácie podávať právnická osoba, ale len fyzická osoba. No a potom prišlo uznesenie Najvyššieho súdu SR pod zn. 1VCdo/5/2019 zo dňa 28.4.2021, podľa ktrého je spotrebiteľom aj právnická osoba.

   Zákon slúži len reflektuje slovami situáciu, ktorú treba regulovať právom, ale nedokáźe to úplne, preto je pohľad a výklad Vyašej osoby nedostatočný ak sa veci pozeráte z opačnej strany.

 6. Dobrý deň, ako to teda je? Daňový úrad mi povedal že ako soolocenstvo podávať daňové nemusíme takze nie som povinná dať ani účtovnú závierku? Vychádza mi to tak .. alebo podľa čoho presne viem ako mám postupovať kedy pisat a kedy nie? Keďže nevedieme ani jednoduché účtovníctvo .. sama neviem čo nateraz mám robiť a 31.3.sa blíži…

  1. Článok sa venuje novele zákon o účtovníctve, nie celkovej otaźky či je SVB povinné alebo nie je povinné viesť účtovníctvo. To je na dlhú tému mimo kéomentárov. Celkové daňové poradenstvo poskytjeme len našim členom.

 7. V podstate súhlasím s väčšinou názorov pána BP. Finančná správa vydala Opatrenie MFSR ( napr. pre jednoduché účtovníctvoč. MF/24975/2010-74), v ktorom je rozpísané čo obsahuje Peňažný denník a ako účtovať jednotlivé účtovné prípady. Toto je stále na stránke MFSR viď link: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/uctovnictvo-audit/uctovnictvo/legislativa-sr/opatrenia-oblasti-uctovnictva/uctovnictvo-neziskovu-sferu/jednoduche-uctovnictvo/ , alebo linkhttps://www.mfsr.sk/files/archiv/21/uplne_znenie_opatrenie_MF_24975_2010_74_zmena_2021.pdf. Ak budem takto účtovať, vždy si to obhájim pri daňovej kontrole. Daňová kontrola sa bude pozerať na problém určite len z pohľadu zákona a Opatrenia, nie z pohľadu praxe. Nie som právnik, (ani väčšina predsedov SVB) aby som sa dokázal obhájiť iným výkladom pri daňovej kontrole ako uvádza MFSR. Jediný záver z tejto polemiky vidím taký, že ZLSBD bude jednať s MFSR a presadí vydanie nového „Opatrenia….“ , v ktorom bude zakotvené to čo pán Perdík a ZLSPBD tvrdia. Aj keď v princípe je to pravda, ale zákon je zákon a výklad zákona určite nie je relevantný v tom čo budem tvrdiť ja, lebo každý si môže zákon vykladať inakšie. Otázka nakoniec: môže ZLSBD presadiť na MFSR vydanie nového Opatrenia?

  1. Dobrý deň, celý pohľad je nezmyselný, nakoľko správcovia bytových domov neriešia účtovníctvo bytových domov a SVB takúto povinnosť mať musia, len tak pro forma?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy