Blogy a články

Zdvíhacie zariadenia v bytových domoch

20. 05. 2021 - Miroslav Rešeta, ZLSBD

Na bytových domoch sa môžeme stretnúť s rôznymi technickými zariadeniami. Vyžadujú si pravidelnú údržbu, kontroly, revízie a pod. Medzi technické zariadenia patria aj schodiskové výťahy a zvislé zdvíhacie plošiny určené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Právne vymedzenie zdvíhacích zariadení vo vzťahu k bytovým domom je novším inštitútom. Vzťah k bytovým domom a k vlastníkom bol zavedený zákonom č. 476/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „BytZ“) a o zmene doplnení niektorých zákonov. Pôvodným návrhom mal byť do BytZ zavedený inštitút domového poriadku, no poslaneckým návrhom Veroniky Remišovej bol návrh doplnený o ustanovenie § 14b ods. 5, ktorý určuje, že „súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa nevyžaduje pri montáži zdvíhacieho zariadenia podľa osobitného zákona15c) v spoločných častiach bytového domu.“

Podstatou nového ustanovenia je, aby neboli osoby so zdravotným postihnutím odkázané pri výkone práva slobodne sa pohybovať na podmienku v podobe súhlasu ostatných vlastníkov pri montáži zdvíhacieho zariadenia. Prax totiž dokazuje, že osoby s takýmto postihnutím nedokážu dlhodobo vychádzať zo svojho bytu. Aj keď môže účel novely zákona dobrý, nie je možné ho vnímať bez systematickej súvislosti s inými právnymi predpismi. Aj z toho dôvodu je v ustanovení § 14b ods. 4 BytZ spomenutý odkaz 15c, ktorý odkazuje na § 33 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon  o peňažných príspevkoch“).

V zmysle § 33 ods. 2 spomenutého zákona zdvíhacie zariadenie je zariadenie určené pre fyzickú osobu so zníženou schopnosťou pohybu na prekonávanie architektonických bariér a na zvýšenie schopnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím premiestňovať sa alebo zabezpečiť si sebaobsluhu. Peňažný príspevok možno poskytnúť aj vtedy, ak sa zdvíhacím zariadením umožní alebo uľahčí premiestňovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo poskytovanie pomoci inou fyzickou osobou. Zdvíhacie zariadenie je najmä schodolez, zdvihák, šikmá schodisková plošina, zvislá schodisková plošina, výťah, alebo stropné zdvíhacie zariadenie.“

Je zdvíhacie zariadenie pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu spoločným zariadením ?

2 komentáre

 1. Prajem pekný deň,
  užitočný článok, ale mám otázku cca pred 3_týždňami bola v našom vchode svojpomocne vlastníkom bytu namontovaná sklápacia plošina pre kočík. Žiaden oznam, zo strany vlastníka bytu ani predsedu SVB a NP, že bude plošina namontovaná.
  Aký je postup pri takejto montáži a je to v zmysle zákona?
  Ďakujem veľmi pekne za profesionálnu odpoveď
  S pozdravom

  1. Dobrý deň, uvedené je v poriadku do tej miery, do akej sa úniková cesta ponechá voľná. Ak však nie je podľa projektovej dokumentácie ponechaná voľná úniková cesta, je potrebné plošinu odinštalovať. Najlepšie bude ak o stanovisko požiadate prśilušný útvar HaZZ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy