Blogy a články

ZLSBD je súčasťou projektu Zelená dohoda pre budovy

11. 07. 2022 - Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD

ZLSBD sa začiatkom roka stalo členom odbornej skupiny Udržateľná energia, ktorá spadá pod medzinárodný projekt Zelená dohoda pre budovy (Green Deal 4 Buildings), ktorej gestorom je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Prvé stretnutie odbornej skupiny Udržateľná energia sa uskutočnilo už 31. marca a zúčastnili sme sa aj jej druhého pokračovania za okrúhlym stolom, ktoré sa konalo 23. 6. 2022 v hoteli Tatra.

Odborná skupina s názvom Udržateľná energia vznikla za účelom prediskutovania návrhov energetických opatrení, ktoré budú financované udržateľnými investíciami a je zložená z približne 60-tich relevantných odborníkov. Cieľom stretnutí za okrúhlym stolom je diskutovať k rôznym témam financovania opatrení a jednotlivých riešení. Účelom zriadenia odbornej skupiny je nájsť alebo vytvoriť a nastaviť vhodné schémy, finančné nástroje za účelom podporenia zefektívnenia verejného financovania a rovnako zapojenia súkromného kapitálu do energetických riešení v budovách a mestskej infraštruktúre. Tento projekt nie je jednorazový a sledovať svoje ciele bude v horizonte približne až do roku 2050.

V poradí druhého stretnutia odbornej skupiny Udržateľná energia sa vrátane Združenia pre lepšiu správu bytových domov osobne zúčastnilo 11 ľudí, medzi ktorých patrili zástupcovia spoločnosti e-Dome, Asociácie poskytovateľov energetických služieb, Slovenský zväz výrobcov tepla v zastúpení Veolia energy Slovakia, Priatelia Zeme – CEPA a Klimatická koalícia. Stretnutia sa zúčastnili aj partneri projektu, a to SIEA, Prvá stavebná sporiteľňa, Ústav vzdelávania a služieb a ViaEuropa Competence centre.

Stretnutie sa venovalo témam, medzi ktoré patria aj energetické služby pre spotrebiteľov v bytových a komerčných budovách a MSP a ich financovanie. Hlasovalo sa o dôležitosti jednotlivých tém, ktorými sa odborná skupina bude ďalej zaoberať a na základe výsledkov hlasovania bolo vytvorené celkové poradie podľa priority. Ako dopadlo zoradenie tém podľa poradia v akom by mali byť prejednávané na jednotlivých stretnutiach okrúhleho stolu si môžete pozrieť na obrázku nižšie.

Všetkým témam sa bude odborná skupina venovať postupne na ďalších stretnutiach okrúhleho stolu. Na základe výsledkov hlasovania sa na nasledujúcom stretnutí budú účastníci okrúhleho stola venovať téme garantovaných energetických služieb a smart energetických služieb.

Účastníci okrúhleho stola počas diskusie poukázali na to, aby sa pri vytváraní či už opatrení alebo finančných mechanizmov, nástrojov a modelov pre budovy dbalo na ich komplexnosť. Čiastkové riešenia v budovách neriešia potreby budov dostatočne.

ZLSBD v diskusii poukázalo na to, že pre majiteľov a správcov budov spôsobuje roztrieštenosť opatrení a podporných mechanizmov veľkú personálnu a byrokratickú záťaž, čím sa realizácia komplexných opatrení v budovách výrazne znižuje alebo až znemožní.

Diskutujúci sa zhodli na tom, že komplexné riešenia by sa mali realizovať aj v kontexte štvrtí alebo sídlisk, čiže by mali byť viaceré komplexné riešenia vzájomne prepojené, čo si vyžaduje integráciu viacerých sektorov.

Aj elektromobilita patrila medzi témy, ktoré boli prediskutované, a to najmä vo vzťahu k dôležitým aspektom pri rozvoji elektromobility, pripravenosti či už existujúcich alebo plánovaných sídlisk, vzhľadom na to, že mnohé už existujúce sídliská a štvrte nerátali s rozvojom elektromobility, a teda je nutné podporiť výstavbu infraštruktúry v nich. Dôležité bude aj prepojenie s lokálnymi zdrojmi obnoviteľnej energie, napríklad fotovoltikou.

Diskutujúci poukázali aj na dôležitosť energetických auditov  budov, ktoré majú pomôcť ku skvalitneniu nastavenia nákladovo efektívnych riešení. Zároveň poskytne prehľadné energetické dáta a objasní náklady na správu budovy.

Ku každému opatreniu, ktoré vzíde zo stretnutí odbornej skupiny bude priradený aj legislatívny aspekt, aby bolo možné jednoduchšie implementovať návrhy do existujúcej legislatívy.

Teší nás, že naše Združenie sa stalo členom odbornej skupiny Udržateľná energia a môžeme tak na stretnutiach okrúhleho stolu sprostredkovať podnety, ktorých riešenia môžu v budúcnosti správcom a predsedom pomôcť.

2 komentáre

  1. Dobrý deň!
    Zase ďalšia komisia, kde sa donekonečna bude diskutovať a hľadať najlepšie cesty, bude zradená ďalšia subkomisia a nakoniec nebude žiadny reálny výstup. Na diskutovanie tu máme parlament. Treba len stanoviť ciele a vybrať pilotné projekty, aby sa overilo, či ciele boli splnené a potom až uvažovať o aplikácii na celé obytné súbory alebo mestá. Ako čas pobeží, budú stále lepšie technológie a diskutujúci sa nebudú moci dohodnúť, čo bude v tu danú chvíľu najlepšie a tak to odložia na ďalšie jednanie a tak to bude do vyčerpaní peňazí na tieto stretnutia. A výsledok bude ako normálne len hromada popísaného papiera bez hmatateľného výsledku!

    1. Pán Štolfa, práveže náš pohľad na veci je praktický a práve z toho dôvodu sme súčasťou tejto skupiny. Je výborné poukázať najmä na praktický rozmer problému a preto by som práve Váš pohľad pootočil.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy