IX. odborný kongres LEPŠIA SPRÁVA

„Dobrou legislatívou k lepším vzťahom“

18. – 21- október 2022

Hotel Sitno**** vo Vyhniach

s účasťou

Mgr. Štefana Holého,
podpredsedu vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie

a

Mgr. Petra Hajnalu, PhD., MBA,
generálneho riaditeľa Kancelárie podpredsedu vlády SR

IX. kongres LEPŠIA SPRÁVA bude opäť významným krokom vpred. Bude zameraný na novú legislatívu, ktorá v dnešnej dobe musí reflektovať otázky a odpovede vlastníckych práv, ich výkonu a správu „spoločného majetku“ súčasným, moderným, ale hlavne progresívnym spôsobom. Pokiaľ nechceme len reflektovať otázky prítomnosti, ale riešiť aj otázky blízkej budúcnosti, je potrebné prekročiť hranice a nazerať za horizont daného. Náš IX. kongres sa sústredí na potreby efektívneho výkonu správy a predstavuje živnú pôdu k poskytnutiu riešení. Zákony sa nemôžu tvoriť „od stola“ a je potrebné počúvať tých, ktorí výkon správy reálne vykonávajú. Popritom je na naše otázky nevyhnutné nazerať kriticky ako po stránke negatívnej, tak po stránke pozitívnej. Pokiaľ však existuje ochota len počuť, ale hlavne počúvať, nebude existovať ani výpovedná hodnota slova. Preto sme sa rozhodli pre radikálny rez a predstaviť vám to, čo si zaslúžite.

Na kongrese sa dozviete okrem iného aj:

  1. Novej spracovanej legislatíve z dielne ZLSBD
  2. Všetko o vzťahu medzi „moderným stavebným zákonom“ a správcami domov
  3. Prečo by mal správca vstupovať do vzťahu medzi vlastníkmi navzájom a či vôbec
  4. Ako sa má správca domu postaviť k otázke zvyšovania cien energií
  5. O reálnych možnostiach zníženia energetickej závislosti vlastníkov od dodávok energií
  6. Riešenie právneho vymedzenia cenníka alebo zoznamu poplatkov mimo platby za správu
  7. Konkrétnych postupoch pri ukladaní sankcií z domového porriadku
  8. Či je vôbec možné a vhodné zriadiť „komoru“ správcov a aké sú opodstatnené prekážky
  9. O očakávaných záveroch navrhovaných zmien v rozpočitaní nákladov
  10. Ako intenzívne napredujú možnosti a spôsoby implementovania obnoviteľných zdrojov energie v bytových domoch
Členovia ZLSBD majú zľavu z registračného poplatku.
Kongres nebudeme vysielať ONLINE. Možná je iba osobná účasť.

PROGRAM

UTOROK 18.10.2022

10:00 – 10:15
Otvorenie kongresu

10:15 – 11:00 (diskusné fórum)
Hranice a deliaca čiara výkonu správy vo vzťahu k vlastníkom a medzi vlastníkmi navzájom I.
Pre správne uchopenie rozmeru výkonu správy je dôlezité vlastníkom vysvetliť, čo je otázka spoločných vzťahov v dome a kde začinajú individuálne problémy nielen vlastníka, ale hlavne medzi vlastníkmi navzájom.
– vzťahy medzi vlastníkmi navzájom vs. vzťahy medzi vlastníkmi a správcom 
– susedské spory a hranice zásahu správcom („čierne“ úpravy bytov, hluk a pod.)
– určovanie náhrady škody podľa § 21 ods. 7 zákona č. 452/2021 o elektronických komunikáciách
– práva a povinnosti „nového“ správcu pri zmene správcu domu vo vzťahu k platným zmluvám
– správca ako osoba určujúca sankcie v prípade porušenia domového poriadku
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Ing. Miloslav Frečka, kouč a člen predsedníctva ZLSBD

11:00 – 11:45 (diskusné fórum)
Hranice a deliaca čiara výkonu správy vo vzťahu k vlastníkom a medzi vlastníkmi navzájom II.
Pokračovanie diskusného fóra
– likvidácia obťažujúceho hmyzu a ploštíc v bytoch ako otázka na správcu alebo otázka na vlastníka bytu alebo nebytového priestoru
– nebezpečná manipulácia obyvateľov domu s plynovými sporákmi, zamedzenie častým zatekaniam vody
– otázka chovu zvierat vlastníkmi
– riešenia vonkajších klimatizačných jednotiek
– kontrola činnosti správcu a transparentnosť výdavkov správcu vo vzťahu k zástupcovi vlastníkov
– správnosť vs. nesprávnosť počtu osôb v bytoch (úmyselné a nedbanlivé uvádzanie informácií)
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Ing. Miloslav Frečka, kouč a člen predsedníctva ZLSBD

11:45 – 12:15 (diskusné fórum)
Zákonné vecné bremeno vlastníkov domu spočívajúce v práve prechodu podľa § 23 ods. 5 zákona č. 183/1993 Z. z., navrhovaná legislatívna úprava. Pripomienky a stanovisko ZLSBD.
Vlastníci domu majú právo bezplatného prechodu cez priľahlý pozemok v prípade, ak nie je v ich vlastníctve. Poslaneckým návrhom sa však toto právo navrhuje spoplatniť. K otázke je potrebné otvoriť diskusiu a bezbrehú navhovanú zmenu upraviť.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Ing. Maroš Čulák, riaditeľ Správcovského bytového družstva IV Košice
Ing. Marcel Takáč, predseda predstavenstva Stavebného bytového družstva I, Košice 

12:15 – 14:00
Obed

14:00 – 15:30 (diskusné fórum)
Nový zákon o výkone správy I. (konkrétne znenie, ustanovenia, zmeny, práva a povinnosti)
Je všeobecne známe že naše legislatívne kolégium od roku 2021 intenzívne pracuje a hlavne tvorí novú právnu úpravu správy bytových domov a budov všeobcne. To, že ide o reálny a hlavne profesionálny prístup, svedčí aj vysoká angažovanosť v rôznych pracovných skupinách spoločne s orgánmi verejnej moci, ako aj široká pripomienková činnosť k návrhom nových právnych predpisov, ale hlavne efektívna aktivita v predkladaní vlastných návrhov priamo do legislatívneho procesu. Príďte sa oboznámiť a diskutovať o tom, ako by mala budúca úprava zmeniť alebo nahradiť aktuálnu nedostatočnú úpravu.
– nové definície pojmov

– vzťah medzi navrhovanou úpravou a platnými predpismi
– zmluva o obstaraní služieb domu
– kontrolór domu
– IČO bytového domu
– špecifikácia práv a povinností zástupcu vlastníkov
– doručovanie písomností pri správe domu
– register domov a bytov
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
Mgr. František Meton, Správcovská kancelária PROGRES, s. r. o.
Ing. Otília Leskovská, členka predsedníctva ZLSBD

15:30 – 15:45
Prestávka

15:45 – 17:30 (diskusné fórum)
Nový zákon o výkone správy II. (konkrétne znenie, ustanovenia, zmeny, práva a povinnosti)
Pokračovanie predchádzajúceho diskusného fóra s ďalšími konkrétnymi návrhmi a úpravou.
– nová definícia postavenia zástupcu vlastníkov
– vykonávacia vyhláška o hlasovaní
– pravidlá organizovania hlasovania
– dočasná správa domu
– celoživotné vzdelávanie správcov a predsedov SVB
– účet bytového domu
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
Mgr. František Meton, Správcovská kancelária PROGRES, s. r. o.
Ing. Otília Leskovská, členka predsedníctva ZLSBD

18:00 – 20:00
Večera

20:00 – 02:00
Večerný program
– ochutnávka vín
– bowlingový turnaj amatérskych profesionálov (registrácia tímov bude pripravená už čoskoro)

Členovia ZLSBD majú zľavu z registračného poplatku.
Kongres nebudeme vysielať ONLINE. Možná je iba osobná účasť.

STREDA 19.10.2022

09:00 – 09:20
Sledovanie vyhlásených konkurzov a osobných bankrotov vlastníkov správcami bytových domov. Možnosti zrušenia osobného bankrotu vlastníka na návrh správcu domu.
Správcovia bytových domov a spoločenstvá majú v osobných bankrotoch oproti ostatným veriteľom výsostné postavenie o ktorom je potrebné hovoriť. Ako sa vyhlásení osobného bankrotu dozvedieť a ako pragmaticky a jednoducho vyriešit situáciu zo strany správcu si stihneme povedať v tejto prednaške. Dôležitá bude aj rovina možnosti správcu domu navrhnúť zrušenie osobného bankrotu.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, správca konkurznej podstaty a likvidátor

09:20 – 09:50
Riešenia nesystematickej úpravy „zásad“ v zákone č. 182/1993 Z. z.
– zásady hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv vrátane rozsahu oprávnenia disponovať s nimi, 
– zásady platenia úhrad za plnenia a hospodárenie s nimi,
– zásady určenia výšky platieb za správu,
– zásady hospodárenia spoločenstva
– hlasovanie o preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv a účele použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv a o zásadách hospodárenia s týmito prostriedkami vrátane rozsahu oprávnenia disponovať s nimi,
– zásady určenia výšky mesačných úhrad za plnenia
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

09:50 – 10:20
Postihovanie protiprávnych konaní pri obnove bytových domov v rovine trestného práva
– zodpovednosť zamestnancov správcu 
– zodpovednosť stavebného dozoru
– sprenevera preddavkov na účely obnovy z pohľadu praxe
– uplatnenie zodpovednosti pri zmene spoločníka alebo konateľa dodávateľa diela
JUDr. Peter Golha, prokurátor Generálnej prokuratúry

10:20 – 10:30
Aktuálne podmienky financovania obnovy bytových domov v Prvej stavebnej sporiteľni
Vhodne realizovaná obnova bytového domu dokáže znížiť náklady na energie, zlepšiť kvalitu bývania, zvýšiť hodnotu nehnuteľnosti a predĺžiť jej životnosť. A to s minimálnym dopadom na vlastníkov a s výraznou úsporou mesačných nákladov.
Ing. Jozef Plško, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Ing. Eva Michalcová PhD., Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

10:30 – 10:45
Prestávka

10:45 – 11:30 (diskusné fórum)
Možnosti a spôsoby zavedenia elektronického hlasovania vlastníkov do zákona č. 182/1993 Z. z. a návrhy ZLSBD vyplývajúce z aplikačnej praxe zákona č. 67/2020 Z. z.
V tomto diskusnom fóre bude predstavený kompletný návrh zmien v textovom znení aj s odôvodnením. Elektronické hlasovanie sa v praxi uplatnilo veľmi efektívne, to aspoň môžeme povedať o správcoch, ktorí už druhý rok riešia uplatnenie hlasovacieho práva vlastníkov týmto spôsobom s súčinnosti so ZLSBD. O tom, ako by mohli v tomto kontexte vyzerať navrhované zmeny priamo v bytovom zákone budeme diskutovať práve tu. Náš návrh je už našim členom známy…

11:30 – 11:40
Praktické využitie Ekonomických a Právnych Informácií z pohľadu správy bytových domov
Renáta Šrámková, Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

11:40 – 12:00
Výsledky sčítania bytov a domov SOBD2021 a relevantné výsledky pre výkon správy
– prednáška zástupcov Štatistického úradu Slovenskej republiky

12:00 – 12:10
Portfólio Uponor a novinka Exoflex VIP
Predizolované potrubie Uponor Ecoflex VIP je budúca generácia pre vonkajšie rozvody. Nový štandard pre distribučné siete diaľkového vykurovania s predizolovaným potrubím Ecoflex VIP kombinuje vynikajúcu flexibilitu s najlepšími vlastnosťami tepelnej izolácie pre flexibilné predizolované potrubie na trhu. Nie je to evolúcia, ale revolúcia v potrubí.
Ing. Branislav Korinek, UPONOR, s. r. o.

12:10 – 13:30
Obed

13:30 – 14:30 (diskusné fórum)
Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní, ktorým sa zruší zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe
– úloha správcov vo vzťahu k novým právnym predpisom
– ako ďalej s digitalizácioustavebných úradov
– aký je stav v príprave zlúčeného postupu EIA a územného konania na MŽP?
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Mgr. Štefan Holý, podpredseda vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie
Mgr. Peter Hajnala, PhD., MBA, generálny riaditeľ Kancelárie podpredsedu vlády SR

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

14:30 – 15:00 (diskusné fórum)
Cenník služieb a zoznam poplatkov za úkony nezahrnuté v platbe za správu
Postačuje cenník zverejniť na webovom sídle správcu alebo v kancelárii? Musia o výške poplatkov rozhodovať vlastníci? Musí byť súčasťou zmluvy o výkone správy? Môže mať cenník aj spoločenstvo vlastníkov? Z čoho sa hradia jednotlivé úkony z cenníka ak sa týkajú všetkých vlastníkov?
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

15:00 – 15:15
Prestávka

15:15 – 15:35
Vymáhanie nedoplatkov od zosnulých a „bývalých“ vlastníkov.
Vzhľadom na časté a opakujúce sa otázky k téme vymáhania nedoplatkov od tých osôb, ktoré sú za ich vznik zodpovedné, sme sa rozhodli poukázať na riešenia tejto otázky v praxi, argumenty podporiť relevantnou judikatúrou a vyvrátiť akékoľvek argumenty poukazujúce najmä na nesprávnosť nazerania na vec spôsobom „oni ale ten dlh nespôsobili“.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s.r.o.

15:35 – 16:30 (diskusné fórum)
Problematika regulácie cien energií vo vzťahu k možnostiam správcov a vlastníkov v bytových domoch. Návrh vyhlášky ÚRSO o cenovej regulácii dodávky plynu. Vzťahy k zvýšeným cenám dodávky tovarov a služieb z pohľadu výkonu správy.
diskutovať budú:
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
zástupcovia dotknutých orgánov verejnej moci

16:30 – 16:45
Poistné udalosti zo zatečení – sušenie a sanácia
V prednáške Vám vysvetlíme spôsoby a výhody znižovania škôd po zatečeniach v bytoch pomocou umelého vysušovania. Taktiež porozprávame o našich doplnkových službách ako lokalizácia netesností a kompletná obnova zavlhnutých priestorov.
Milan Krajčír, Marek Božoň, TVG Klima Slovakia s.r.o. – DRYSTAR

16:45 – 17:00
Prestávka

17:00 – 18:00 (diskusné fórum)
Možnosti novelizácie zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov (konkrétne znenie, ustanovenia, zmeny, práva a povinnosti)
Pokračovanie v systematike diskusných fór z dielne legislatívneho kolégia ZLSBD, aktuálne na potrebné zmeny v zákone o správcoch bytových domov.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
Mgr. František Meton, Správcovská kancelária PROGRES, s. r. o.
Ing. Otília Leskovská, členka predsedníctva ZLSBD

20:00 – 04:00
Raut a večerný program
– príhovor generálneho partnera
– vyhodnotenie súťaže
– krst seriálu „Bytový dom v kocke“

21:00 – 23:00
Tanečný bašavel so skupinou Kmeťoband

Členovia ZLSBD majú zľavu z registračného poplatku.
Kongres nebudeme vysielať ONLINE. Možná je iba osobná účasť.

ŠTVRTOK 20.10.2022

09:00 -09:45 (diskusné fórum)
Zápisy zmien v registri SVB (deklaratórne vs. konštitutívne účinky). Rozpor medzi legislatívou a praxou.
Diskusné fórum o tom, prečo sa oplatí „bojovať“ s orgnámi verejnej správy a nereflektovať na každú požiadavku zo strany okresných úradov.
– formálna a obsahová stránka návrhov, žiadostí a iných listín
– (ne)oprávnenosť preskúmavania obsahu podaní zo strany okresných úradov
– odlišnosť v postupe každého registračného okresného úradu
– relevantná judikatúra
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Rešeta, ZLSBD

09:45 – 10:35 (diskusné fórum)
Skúsenosti z likvidácií 52 spoločenstiev v rokoch 2021 a 2022. Postupné zmeny v prístupe okresných úradov, praktické riešenia a návrhy do budúcnosti. Preberanie dokladov pri zmene formy správy.
Nová úprava likvidácií obchodných spoločností a tým pádom aj spoločenstiev vlastníkov spôsobila otvorenie tém na rôznych podujatiach a konferenciách, v ktorých už naše združenie prepisuje nielen prístup, ale hlavne prítomnosť a budúcnosť. Nové usmernenia Ministerstva vnútra SR a Ministerstva financii SR nie sú pre prax postačujúce a v tomto diskusnom fóre sa kriticky, ale najmä prakticky pozrieme na rozdielny prístup jednotlivých okresných úradov v postupe likvidácie SVB.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, správca konkurznej podstaty a likvidátor
Miroslav Rešeta, ZLSBD

10:35 – 10:45
Kamerové systémy v bytovkách
Aké sú podmienky, pravidlá a zákony pri montáži obrazových záznamových zariadení priestorov a okolia bytových domov. Ako splniť požiadavky GDPR pri kamerových systémoch. Kde mať zariadenia, kto bude mať prístup a kto môže pozerať záznam z kamier.
Bohuš Žila, BM ELEKTRO, s.r.o.

10:45 – 11:00
Prestávka

11:00 – 12:00 (diskusné fórum)
Potenciálne zriadenie komory správcov (pozitívne a negatívne dôvody)
Téma, ktorá upadla v rokoch 2018/2019 do zabudnutia vďaka svojmu nesystematickému riešeniu, ale ktorú je potrebné otvoriť vzhľadom na vysokú potrebu riešiť otázky postavenia správcov bytových domov a výkonu správy všeobecne. V diskusnom fóre predložíme návrhy, ktoré predstavujú „zlatú strednu cestu“.
diskutovať budú relevantní odborníci a dotknuté orgány verejnej moci

12:00 – 12:10
Solárny systém na bytovom dome – ako na to?
Ako správne navrhnúť solárny systém pre BD, akú sú jeho možnosti a obmedzenia?
Tomáš Jančařík, THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o.

12:10 – 13:30
Obed

13:30 – 14:00 (diskusné fórum)
Zodpovednosť správcu vs. zodpovednosť vlastníkov voči tretím osobám
– (ne)oprávnené manipulovanie správcu s finančnými prostriedkami vlastníkov
– riešenie otázky transparentnosti a kontroly
– zbytočnosť „bariéry“ ochrany osobných údajov
– zodpovednosť správcu alebo vlastníkov voči tretím osobám (najmä dodávateľom)
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o.

14:00 – 15:00 (diskusné fórum)
Bezpečnostné riziká v bytových domoch, otázka prevenčnej povinnosti a riešenia
Vlastníci a obyvatelia bytových domov sa môžu cítiť bezpečne len do tej miery, do akej sú ochotní venovať jej pozornosť. Mnohokrát jej stabilitu prelomí ľudský faktor a jeho zlyhanie. Ide však aj o priamy súvis s výkonom správy. O tých najdôležitejších problémoch sa dozviete na tomto diskusnom fóre.

15:00 – 15:30
Aj Váš bytový dom si zaslúži starostlivosť.
Každý bytový dom si zaslúži pravidelnú starostlivosť aby sa v ňom jeho obyvatelia dobre cítili a zhodnocovali svoj majetok. Čo môžeme všetko pre Vás spraviť vám predstavíme v prednáške.
Boris Rózsa, Famus, s. r. o.

15:30 – 15:45
Prestávka

15:45 – 16:30
Nové navrhované znenie vyhlášky č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla
Bolo a je na čase aby vyhláška 240/2016 Z. z. nadobudla nový rozmer, ak nie úplne celkovú zmenu. O navrhovaných zmenách v textovom znení sa budeme baviť s autormi pripravovaných zmien.
diskutivať budú:
Miroslav Kantner, ZLSBD
Ing. Dušan Slobodník, ARTAV Slovensko

16:30 – 17:00
Oxfordská debata na tému procesného postupu udeľovania sankcií na základe domového poriadku
Pravidelný formát modernej diskusie so zameraním na citlivú tému, ale hlavne s efektívnym výsledkom, ktorou dokážeme vysvetliť veľa za pomerne krátky čas. Jedinečný dialóg osvedčený v zahraničí, ktorý nájdete len na našom kongrese.
– v akej primeranej výške sankciu udeliť
– kto je oprávnený na jej udelenie a akou formou to vykonať
– vymáhateľnosť udelenej sankcie
– dôkazné bremeno osôb v prípade porušenia domového poriadku

17:00 – 17:10
Komplexná obnova bytových domov z prostriedkov ŠFRB
Ing. Juraj Bartoš, riaditeľ odboru posudzovania a schvaľovania úverov, Štátny fond rozvoja bývania

17:10 – 18:00 (diskusné fórum)
Perfektná zmluva o výkone správy #2 (dvadsať nových efektívnych doplnení)
Od prípravy našej perfektnej zmluvy o výkone v roku 2018 ju pravidelne aktualizujeme v zmysle novej legislatívy, ale hlavne z dôvodu reflektovania praxe. V tomto roku prichádzame až s dvadsiatimi novinkami, ktoré by v každej zmluve o výkone správy nemali chýbať. O nových právach, povinnostiach, riešieniach a doplneniach budeme jednotlivo a podrobne hovoriť.

20:00 – 04:00
Raut a večerný program
– príhovor generálneho partnera
– vyhodnotenie V. kola súťaže OZELEŇ SVOJ BYTOVÝ DOM
– charitatívna dražba pre dobro všetkých
– mnoho príjemných prekvapení
– discoshow pána majstra DJ APA EGRYHO

Členovia ZLSBD majú zľavu z registračného poplatku.
Kongres nebudeme vysielať ONLINE. Možná je iba osobná účasť.

PIATOK 21.10.2022

9:00 – 10:15 (diskusné fórum)
Aktuálne otázky hlasovania vlastníkov I.
– príprava materiálov na hlasovanie,
– platný a neplatný výkon hlasovacieho práva
– uplatnený a neuplatnený hlas vlastníka
– povinné vyhodnocovanie hlasov vlastníkov
– relativita hlasu v podobe „zdržal sa“
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o.
MIroslav Kantner, ZLSBD

10:15 – 10:30
Prestávka

10:30 – 11:30 (diskusné fórum)
Aktuálne otázky hlasovania vlastníkov II.
– počet prítomných vlastníkov na hlasovaní vs. počet reálne hlasujúcich vlastníkov a odlišná optika vyhodnotenia hlasov
– hlasovanie právnickej osoby ako vlastníka
– hlasovanie o osobe do výkonu funkcie odlišnými formami
– hlasovanie o členoch rady SVB odlišnými formami
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o.
MIroslav Kantner, ZLSBD

11:30 – 12:30 (diskusné fórum)
Praktikum správcu bytového domu
Tradičné a mimoriadne úspešné diskusné fórum obsahujúce praktické a hlavne efektívne riešenia 25-ich vybraných prípadov z praxe ZLSBD.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o.
MIroslav Kantner, ZLSBD
Ing. Otília Leskovská, ZLSBD

12:30 – 14:00
Ukončenie kongresu a obed

Členovia ZLSBD majú zľavu z registračného poplatku.
Kongres nebudeme vysielať ONLINE. Možná je iba osobná účasť.

Pozrite sa ako bolo na VIII. kongrese LEPŠIA SPRÁVA 2022

Partneri kongresu

GENERÁLNI PARTNERI
VERENOPRÁVNY PARTNERI
PARTNERI
MEDIÁLNY PARTNERI
Viac nezobrazovať
Lepšie správy