IX. odborný kongres LEPŠIA SPRÁVA

„Novou legislatívou k lepším vzťahom“

18. – 21- október 2022

Hotel Sitno**** vo Vyhniach

s účasťou

Mgr. Štefana Holého,
podpredsedu vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie

a v kontexte zámeru Ministerstva dopravy a výstavby SR
zriadiť legislatívnu pracovnú skupinu, účelom ktorej je spracovať systematickú novelu výkonu vlastníckych práv a výkonu správy na Slovensku.

Na kongrese sa dozviete okrem iného aj:

 1. Viac o možnosti elektronického hlasovania formou „sms“
 2. Legislatívnom rámci zriaďovania energetických komunít bytových domov
 3. Čo znamená stav energetickej núdze a kto je zraniteľným odberateľom
 4. Konkrétne znenie novej spracovanej legislatíve z dielne ZLSBD
 5. Všetko o vzťahu medzi „moderným stavebným zákonom“ a správcami domov
 6. Podstatné informácie o možnosti občianskeho energetického spoločenstva zdieľať elektrinu a plyn
 7. Prečo by (ne)mal správca vstupovať do vzťahu medzi vlastníkmi navzájom
 8. Ako sa má správca domu postaviť k otázke zvyšovania cien energií
 9. O reálnych možnostiach zníženia energetickej závislosti vlastníkov od dodávok energií
 10. Riešenie právneho vymedzenia cenníka alebo zoznamu poplatkov mimo platby za správu
 11. Konkrétnych postupoch pri ukladaní sankcií z domového poriadku
 12. Či je vôbec možné a vhodné zriadiť „komoru“ správcov a aké sú opodstatnené prekážky
 13. O očakávaných záveroch navrhovaných zmien v rozpočitaní nákladov
 14. Ako intenzívne napredujú možnosti a spôsoby implementovania obnoviteľných zdrojov energie v bytových domoch

Členovia ZLSBD majú zľavu z registračného poplatku.
Kongres nebudeme vysielať ONLINE. Možná je iba osobná účasť.

Videopozvánka na kongres

PROGRAM

UTOROK 18.10.2022

10:00 – 10:15
Otvorenie kongresu

10:15 – 11:00 (diskusné fórum)
Hranice a deliaca čiara výkonu správy vo vzťahu k vlastníkom a medzi vlastníkmi navzájom I.
Pre správne uchopenie rozmeru výkonu správy je dôlezité vlastníkom vysvetliť, čo je otázka spoločných vzťahov v dome a kde začinajú individuálne problémy nielen vlastníka, ale hlavne medzi vlastníkmi navzájom.
– vzťahy medzi vlastníkmi navzájom vs. vzťahy medzi vlastníkmi a správcom 
– susedské spory a hranice zásahu správcom („čierne“ úpravy bytov, hluk, obťažovanie pohľadom pod.)
– určovanie náhrady škody podľa § 21 ods. 7 zákona č. 452/2021 o elektronických komunikáciách
– osobné vzťahy medzi vlastníkmi v dome, ohováranie a stalking a vzťah k správcovi domu
– povinnosť správcu upozorniť na nesprávne vedenie schôdze
– práva a povinnosti „nového“ správcu pri zmene správcu domu vo vzťahu k platným zmluvám
– správca ako osoba určujúca sankcie v prípade porušenia domového poriadku
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Ing. Miloslav Frečka, kouč, člen predsedníctva ZLSBD a zástupca vlastníkov v bytovom dome

PhDr. Peter Šemoda, náčelník Mestskej polície Banská Štiavnica

11:00 – 11:45 (diskusné fórum)
Hranice a deliaca čiara výkonu správy vo vzťahu k vlastníkom a medzi vlastníkmi navzájom II.
Pokračovanie diskusného fóra druhou časťou
– likvidácia obťažujúceho hmyzu a ploštíc v bytoch ako otázka na správcu alebo otázka na vlastníka bytu alebo nebytového priestoru
– nebezpečná manipulácia obyvateľov domu s plynovými sporákmi, zamedzenie častým zatekaniam vody
– otázka chovu zvierat vlastníkmi (zavíjanie, brechot…)
– kontrola činnosti správcu a transparentnosť výdavkov správcu vo vzťahu k zástupcovi vlastníkov
– otázka montáže vonkajších klimatizačných jednotiek
– zásada materiálnej publicity zápisov v katastri nehnuteľností
– správnosť vs. nesprávnosť počtu osôb v bytoch (úmyselné a nedbanlivé uvádzanie informácií)
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Ing. Miloslav Frečka, kouč, člen predsedníctva ZLSBD a zástupca vlastníkov v bytovom dome

PhDr. Peter Šemoda, náčelník Mestskej polície Banská Štiavnica

11:45 – 12:00
Poistné udalosti zo zatečení – sušenie a sanácia
V prednáške Vám vysvetlíme spôsoby a výhody znižovania škôd po zatečeniach v bytoch pomocou umelého vysušovania.  Taktiež porozprávame o našich doplnkových službách ako lokalizácia netesností a kompletná obnova zavlhnutých priestorov.
Milan Krajčír, TVG Klima Slovakia s.r.o. – DRYSTAR
Marek Božoň, TVG Klima Slovakia s.r.o. – DRYSTAR

12:00 – 12:30 (diskusné fórum)
Zákonné vecné bremeno vlastníkov domu spočívajúce v práve prechodu podľa § 23 ods. 5 zákona č. 183/1993 Z. z., navrhovaná legislatívna úprava. Pripomienky a stanovisko ZLSBD.
Vlastníci domu majú právo bezplatného prechodu cez priľahlý pozemok v prípade, ak nie je v ich vlastníctve. Poslaneckým návrhom sa však toto právo navrhuje spoplatniť. K otázke je potrebné otvoriť diskusiu a bezbrehú navhovanú zmenu upraviť.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Ing. Maroš Čulák, riaditeľ Správcovského bytového družstva IV Košice
Ing. Marcel Takáč, predseda predstavenstva Stavebného bytového družstva I, Košice 

12:30 – 14:00
Obed

14:00 – 15:30 (diskusné fórum)
Nový zákon o výkone správy I. (konkrétne znenie, ustanovenia, zmeny, práva a povinnosti)
Je všeobecne známe že naše legislatívne kolégium od roku 2021 intenzívne pracuje a hlavne tvorí novú právnu úpravu správy bytových domov a budov všeobcne. To, že ide o reálny a hlavne profesionálny prístup, svedčí aj vysoká angažovanosť v rôznych pracovných skupinách spoločne s orgánmi verejnej moci, ako aj široká pripomienková činnosť k návrhom nových právnych predpisov, ale hlavne efektívna aktivita v predkladaní vlastných návrhov priamo do legislatívneho procesu. Príďte sa oboznámiť a diskutovať o tom, ako by mala budúca úprava zmeniť alebo nahradiť aktuálnu nedostatočnú úpravu.
– nové definície pojmov

– vzťah medzi navrhovanou úpravou a platnými predpismi
– zmluva o obstaraní služieb domu ako legálna definícia a náhrada mandátnej zmluvy
– kontrolór domu v SVB ako náhrada rady SVB
– zriaďovacia listina SVB vs. zmluva o spoločenstve
– IČO bytového domu
– vznik registra domov a bytov
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
Mgr. František Meton, Správcovská kancelária PROGRES, s. r. o.
Ing. Otília Leskovská, členka predsedníctva ZLSBD

15:30 – 15:45
Prestávka

15:45 – 17:30 (diskusné fórum)
Nový zákon o výkone správy II. (konkrétne znenie, ustanovenia, zmeny, práva a povinnosti)
Pokračovanie predchádzajúceho diskusného fóra s ďalšími konkrétnymi návrhmi a úpravou.
– nové praktickejšie pravidlá hlasovania vlastníkov a vykonávacia vyhláška o hlasovaní
– nové pravidlá organizovania hlasovania
– zavedenie inštitútu dočasnej správy domu
– nová úprava ukončenia správy domu v prípade podania výpovede zo strany vlastníkov
– špecifikácia práv a povinností zástupcu vlastníkov priamo v navrhovanej novej úprave
– nové spôsoby doručovania písomností pri správe domu
– celoživotné vzdelávanie správcov a predsedov SVB
– vzťahy medzi bankovými inštitúciami a vlastníkmi (a správcom) vo vzťahu k účtu bytového domu
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
Mgr. František Meton, Správcovská kancelária PROGRES, s. r. o.
Ing. Otília Leskovská, členka predsedníctva ZLSBD

18:00 – 21:00
Večera

20:30 – 21:30
Riadená degustácia rumov „okolo sveta“ od slovenských profesionálov, perfect serve a degustačná súťaž

21:30 – 02:00
Bowlingový turnaj „správcovia vs. predsedovia“ (registrácia tímov je v registračnom formulári na kongres)

Členovia ZLSBD majú zľavu z registračného poplatku.
Kongres nebudeme vysielať ONLINE. Možná je iba osobná účasť.

STREDA 19.10.2022

09:00 – 09:20
Riešenia nesystematickej úpravy „zásad“ v zákone č. 182/1993 Z. z.
– zásady hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv vrátane rozsahu oprávnenia disponovať s nimi, 
– zásady platenia úhrad za plnenia a hospodárenie s nimi,
– zásady určenia výšky platieb za správu,
– zásady hospodárenia spoločenstva
– hlasovanie o preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv a účele použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv a o zásadách hospodárenia s týmito prostriedkami vrátane rozsahu oprávnenia disponovať s nimi,
– zásady určenia výšky mesačných úhrad za plnenia
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

09:20 – 09:45
Sledovanie vyhlásených konkurzov a osobných bankrotov vlastníkov správcami bytových domov. Možnosti zrušenia osobného bankrotu vlastníka na návrh správcu domu.
Správcovia bytových domov a spoločenstvá majú v osobných bankrotoch oproti ostatným veriteľom výsostné postavenie o ktorom je potrebné hovoriť. Ako sa vyhlásení osobného bankrotu dozvedieť a ako pragmaticky a jednoducho vyriešit situáciu zo strany správcu si stihneme povedať v tejto prednaške. Dôležitá bude aj rovina možnosti správcu domu navrhnúť zrušenie osobného bankrotu.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, správca konkurznej podstaty a likvidátor
Mgr. Marianna Líšková, predsedníčka združenia Správcovia konkurznej podstaty SR o. z.

09:45 – 10:15
Postihovanie protiprávnych konaní pri obnove bytových domov v rovine trestného práva
– zodpovednosť zamestnancov správcu 
– zodpovednosť stavebného dozoru
– sprenevera preddavkov na účely obnovy z pohľadu praxe
– uplatnenie zodpovednosti pri zmene spoločníka alebo konateľa dodávateľa diela
JUDr. Peter Golha, prokurátor Generálnej prokuratúry

10:15 – 10:30
Prestávka

10:30 – 11:00 (diskusné fórum)
Perfektná zmluva o výkone správy #2 (dvadsať nových efektívnych doplnení)
Od prípravy našej perfektnej zmluvy o výkone v roku 2018 ju pravidelne aktualizujeme v zmysle novej legislatívy, ale hlavne z dôvodu reflektovania praxe. V tomto roku prichádzame až s dvadsiatimi novinkami, ktoré by v každej zmluve o výkone správy nemali chýbať. O nových právach, povinnostiach, riešieniach a doplneniach budeme jednotlivo a podrobne hovoriť.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

11:00 – 11:10
Aktuálne podmienky financovania obnovy bytových domov v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s.
Vhodne realizovaná obnova bytového domu dokáže znížiť náklady na energie, zlepšiť kvalitu bývania, zvýšiť hodnotu nehnuteľnosti a predĺžiť jej životnosť. A to s minimálnym dopadom na vlastníkov a s výraznou úsporou mesačných nákladov.
Ing. Matej Kubinec, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Ing. Eva Michalcová PhD., Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

11:10 – 11:20
Obnova bytového domu úverom od Slovenskej sporiteľne, a.s.
Ing. Barbora Reindlová a Ing. Ivan Juríček, Slovenská sporiteľňa, a. s.

11:20 – 11:30
Možnosti a spôsoby zavedenia elektronického hlasovania vlastníkov do zákona č. 182/1993 Z. z. a návrhy ZLSBD vyplývajúce z aplikačnej praxe zákona č. 67/2020 Z. z.
V tomto príspevku bude predstavený kompletný návrh zmien v textovom znení aj s odôvodnením. Elektronické hlasovanie sa v praxi uplatnilo veľmi efektívne, to aspoň môžeme povedať o správcoch, ktorí už druhý rok riešia uplatnenie hlasovacieho práva vlastníkov týmto spôsobom s súčinnosti so ZLSBD. O tom, ako by mohli v tomto kontexte vyzerať navrhované zmeny priamo v bytovom zákone predstavíme práve tu a teraz. Náš návrh je už našim členom známy.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

11:30 – 11:40
Elektronické hlasovanie vlastníkov formou sms správ
Možnosti uplatnenia hlasovacieho práva vlastníkov prostredníctvom elektronických prostriedkov je otvorená zátvorka spôsobov, z ktorých je možné si vyberať. Jedným zo spôsobov je aj forma sms správ. Ako to môže fungovať v praxi si povieme v tomto príspevku.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

11:40 – 11:50
Portfólio Uponor a novinka Exoflex VIP
Predizolované potrubie Uponor Ecoflex VIP je budúca generácia pre vonkajšie rozvody. Nový štandard pre distribučné siete diaľkového vykurovania s predizolovaným potrubím Ecoflex VIP kombinuje vynikajúcu flexibilitu s najlepšími vlastnosťami tepelnej izolácie pre flexibilné predizolované potrubie na trhu. Nie je to evolúcia, ale revolúcia v potrubí.
Ing. Branislav Korinek, UPONOR, s. r. o.

11:50 – 12:00
Praktické využitie Ekonomických a Právnych Informácií z pohľadu správy bytových domov
Renáta Šrámková, Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

12:00 – 12:20
Výsledky sčítania bytov a domov SOBD2021 a relevantné výsledky pre výkon správy
RNDr. Zuzana Podmanická, riaditeľka Odboru štatistiky obyvateľstva, Štatistický úrad Slovenskej republiky
PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie, Štatistický úrad Slovenskej republiky

12:20 – 13:30
Obed

13:30 – 14:30 (diskusné fórum)
Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní, ktorým sa zruší zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe
– úloha správcov vo vzťahu k novým právnym predpisom
– ako ďalej s digitalizáciou stavebných úradov
– aký je stav v príprave zlúčeného postupu EIA a územného konania na MŽP?
– otázka správy budov so štátom podporovaným nájomným bývaním
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Mgr. Štefan Holý, podpredseda vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Ing. Ján Karaba, MSc., riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE

14:30 – 14:50 (diskusné fórum)
Cenník služieb a zoznam poplatkov za úkony nezahrnuté v platbe za správu
Postačuje cenník zverejniť na webovom sídle správcu alebo v kancelárii? Musia o výške poplatkov rozhodovať vlastníci? Musí byť súčasťou zmluvy o výkone správy? Môže mať cenník aj spoločenstvo vlastníkov? Z čoho sa hradia jednotlivé úkony z cenníka ak sa týkajú všetkých vlastníkov?
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

14:50 – 15:00
Komunitné balíkoboxy pre bytové domy
Naša spoločnosť predáva osobné balíkoboxy, do ktorých vám môžu kuriéri či eshopy vkladať zásielky a vy nemusíte čakať na kuriéra či chodiť na výdajné miesta. Riešenia pre bytové domy sú spoločné balíkoboxy pre každý vchod či bytovku, ktoré sú ekonomicky výhodné a ich kapacita je maximalizovaná vďaka komunitnému zdieľaniu. Do našich produktov viete zásielky aj vkladať, takže klienti si môžu medzi sebou požičiavať či predávať akékoľvek predemty.
Roman Brezovský, projektový riaditeľ Direct4.me

15:00 – 15:15
Vymáhanie nedoplatkov od zosnulých a „bývalých“ vlastníkov.
Vzhľadom na časté a opakujúce sa otázky k téme vymáhania nedoplatkov od tých osôb, ktoré sú za ich vznik zodpovedné, sme sa rozhodli poukázať na riešenia tejto otázky v praxi, argumenty podporiť relevantnou judikatúrou a vyvrátiť akékoľvek argumenty poukazujúce najmä na nesprávnosť nazerania na vec spôsobom „oni ale ten dlh nespôsobili“.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s. r. o.

15:15 – 15:30
Prestávka

15:30 – 16:10 (diskusné fórum)
Problematika regulácie cien energií vo vzťahu k možnostiam správcov a vlastníkov v bytových domoch. Súvisiace právne predpisy a návrhy ich znenia.
Vzťahy k zvýšeným cenám dodávky tovarov a služieb z pohľadu výkonu správy.

Chaos v otázke regulácie cien energií pre domácnosti, bytové domy s vlastnou kotolňou, bez vlastnej kotolne, so zazmluvnenou dodávkou do 31.2.2022, do konca roka 2022 alebo aj na viac rokov…. A mnoho mnoho iných otázok, ktoré je potrebné vyriešiť v rovine výkonu správy. Ale má na to vôbec správca nejaké možnosti?
diskutovať budú:
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
Ing. Stanislav Janiš, predseda predstavenstva, Slovenský zväz výrobcov tepla
Ing. Dušan Doliak, MM
Ondrej Pavlanský, predseda SVB Filinského 9 v Spišskej Novej Vsi a zástupca ZLSBD

16:10 – 16:30 (diskusné fórum)
Novela zákona o energetike č. 324/2022 Z. z. v rovine stavu „energetickej núdze“ a ochrana zraniteľného odberateľa
diskutovať budú:
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
Ing. Stanislav Janiš, predseda predstavenstva, Slovenský zväz výrobcov tepla
Ing. Dušan Doliak, MM
Ondrej Pavlanský, predseda SVB Filinského 9 v Spišskej Novej Vsi a zástupca ZLSBD

16:30 – 16:45
Používajú ju správcovia na celom Slovensku. Spoznajte platformu, ktorá uľahčuje procesy v správe bytových domov.
Výsledky rozhodujú. Dosahujte želané kvórum v hlasovaniach, zefektívnite komunikáciu a šetrite čas. Prezentácia Tomáša Pacigu načrtne konkrétne problémy a účinné riešenia používateľov platformy resitech. Dozviete sa, ako dosiahnuť splnenie vašich cieľov v správe bytového domu.
Tomáš Paciga, konateľ resitech

16:45 – 17:00
Prestávka

17:00 – 18:00 (diskusné fórum)
Možnosti novelizácie zákona č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov (konkrétne znenie, ustanovenia, zmeny, práva a povinnosti)
Pokračovanie v systematike diskusných fór z dielne legislatívneho kolégia ZLSBD, aktuálne na potrebné zmeny v zákone o správcoch bytových domov.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
Mgr. František Meton, Správcovská kancelária PROGRES, s. r. o.
Ing. Otília Leskovská, členka predsedníctva ZLSBD

18:00 – 21:00
Večera

20:00 – 04:00
Večerný program
– príhovor generálneho partnera Famus, s. r. o.
– vyhodnotenie súťaže „Fasáda ako z obrázku“ s muralistom Ivanom Jakušovským
– veselý fotokútik

Večerný program moderuje Didiana

21:00 – 23:00
Tanečný bašavel s Kmeťobandom

Členovia ZLSBD majú zľavu z registračného poplatku.
Kongres nebudeme vysielať ONLINE. Možná je iba osobná účasť.

ŠTVRTOK 20.10.2022

09:00 -09:20 (diskusné fórum)
Zápisy zmien v registri SVB (deklaratórne vs. konštitutívne účinky). Rozpor medzi legislatívou a praxou.
Diskusné fórum o tom, prečo sa oplatí „bojovať“ s orgánmi verejnej správy a nereflektovať na každú požiadavku zo strany okresných úradov.
– otázka osoby oprávnenej podať návrh na zápis zmien v registri SVB
– formálna a obsahová stránka návrhov, žiadostí a iných listín
– (ne)oprávnenosť preskúmavania obsahu podaní zo strany okresných úradov
– odlišnosť v postupe každého registračného okresného úradu
– relevantná judikatúra
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Rešeta, ZLSBD

09:20 – 09:50 (diskusné fórum)
Skúsenosti z likvidácií 52 spoločenstiev v rokoch 2021 a 2022. Postupné zmeny v prístupe okresných úradov, praktické riešenia a návrhy do budúcnosti. Preberanie dokladov pri zmene formy správy.
Nová úprava likvidácií obchodných spoločností a tým pádom aj spoločenstiev vlastníkov spôsobila otvorenie tém na rôznych podujatiach a konferenciách, v ktorých už naše združenie prepisuje nielen prístup, ale hlavne prítomnosť a budúcnosť. Nové usmernenia Ministerstva vnútra SR a Ministerstva financii SR nie sú pre prax postačujúce a v tomto diskusnom fóre sa kriticky, ale najmä prakticky pozrieme na rozdielny prístup jednotlivých okresných úradov v postupe likvidácie SVB.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, správca konkurznej podstaty a likvidátor
Miroslav Rešeta, ZLSBD

09:50 – 10:00
Kamerové systémy v bytovkách
Aké sú podmienky, pravidlá a zákony pri montáži obrazových záznamových zariadení priestorov a okolia bytových domov. Ako splniť požiadavky GDPR pri kamerových systémoch. Kde mať zariadenia, kto bude mať prístup a kto môže pozerať záznam z kamier.
Bohuš Žila, BM ELEKTRO, s.r.o.

10:00 – 10:45 (diskusné fórum)
Potenciálne zriadenie komory správcov (pozitívne a negatívne dôvody)
Téma, ktorá upadla v rokoch 2018/2019 do zabudnutia vďaka svojmu nesystematickému riešeniu, ale ktorú je potrebné otvoriť vzhľadom na vysokú potrebu riešiť otázky postavenia správcov bytových domov a výkonu správy všeobecne. V diskusnom fóre predložíme návrhy, ktoré predstavujú „zlatú strednú cestu“.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Ing. Vojtech Molnár, predseda predstavenstva Slovenského zväzu bytových družstiev

10:45 – 11:00
Prestávka

11:00 – 11:20
Význam energetického monitoringu pre správu budov
Peter Jančula, ista Slovakia, s. r. o.

11:20 – 12:00 (diskusné fórum)
Energetické komunity bytových domov
V zahraničí už bežne využívaná alternatíva dodávky elektrickej energie, ktorá sa na Slovensku naberá legislatívny rámec.
– občianske energetické spoločenstvá
– legislatívny rámec (najmä zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike, smernice EÚ č. 2019/944 a 2018/2001)
– koncový odberateľ ako aktívny odberateľ
– zdieľanie elektriny a zdieľanie plynu
– skúsenosti zo zahraničia
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Mgr. Stanislav Laktiš, projektový manažér, Odbor medzinárodnej spolupráce, SIEA
Igor Wzoš, Slovak smart city cluster
Doc. Ing. Jiří Karásek, Ph.D., SEVEn Energy s.r.o.
Ing. Marián Nicz, MBA, sekcia energetiky Ministerstva hospodárstva SR

12:00 – 12:10
Solárny systém na bytovom dome – ako na to?
Ako správne navrhnúť solárny systém pre BD, akú sú jeho možnosti a obmedzenia?
Tomáš Jančařík, THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o.

12:10 – 13:30
Obed

13:30 – 14:00 (diskusné fórum)
Zodpovednosť správcu vs. zodpovednosť vlastníkov voči tretím osobám
– (ne)oprávnené manipulovanie správcu s finančnými prostriedkami vlastníkov
– riešenie otázky transparentnosti a kontroly
– zbytočnosť „bariéry“ ochrany osobných údajov
– zodpovednosť správcu alebo vlastníkov voči tretím osobám (najmä dodávateľom)
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s. r. o.

14:00 – 14:30
Aj Váš bytový dom si zaslúži starostlivosť.
Každý bytový dom si zaslúži pravidelnú starostlivosť aby sa v ňom jeho obyvatelia dobre cítili a zhodnocovali svoj majetok. Čo môžeme všetko pre Vás spraviť vám predstavíme v prednáške.
Boris Rózsa, Famus, s. r. o.

14:30 – 14:40
Komplexná obnova bytových domov z prostriedkov ŠFRB
Ing. Juraj Bartoš, riaditeľ odboru posudzovania a schvaľovania úverov, Štátny fond rozvoja bývania

14:40 – 15:00
Oxfordská debata na tému procesného postupu udeľovania sankcií na základe domového poriadku
Pravidelný formát modernej diskusie so zameraním na citlivú tému, ale hlavne s efektívnym výsledkom, ktorou dokážeme vysvetliť veľa za pomerne krátky čas. Jedinečný dialóg osvedčený v zahraničí, ktorý nájdete len na našom kongrese.
– v akej primeranej výške sankciu udeliť
– kto je oprávnený na jej udelenie a akou formou to vykonať
– vymáhateľnosť udelenej sankcie
– dôkazné bremeno osôb v prípade porušenia domového poriadku
diskutujú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Mgr. Dominika Mack, ZLSBD
vybraní účastníci z pléna

15:00 – 15:15
Prestávka

15:15 – 16:35 (diskusné fórum)
Bezpečnostné riziká v bytových domoch, otázka prevenčnej povinnosti a riešenia (plyn, požiarna bezpečnosť, výťahy, voda, elektroinštalácia, poistenie zodpovednosti)
Vlastníci a obyvatelia bytových domov sa môžu cítiť bezpečne len do tej miery, do akej sú ochotní venovať tejto otázke aj pozornosť. Mnohokrát jej stabilitu prelomí ľudský faktor a jeho zlyhanie. Ide však aj o priamy súvis s výkonom správy. O tých najdôležitejších problémoch sa dozviete na tomto diskusnom fóre.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Bc. Ján Boroň a Michal Herényi, HYDROGEN METAN PREASSURE, o.z.
mjr. Ing. Viktor König, OR HaZZ Košice a člen Hasiči Košice o.z.
npor. Ing. Peter Rusnák, OR HaZZ Košice a člen Hasiči Košice o.z.
Martin Stary | National Sales Manager MOD CZ & SK
Branislav Kaufmann | Head of Sales NI & MOD / FO SK
3 metre k životu, o. z.

16:35 – 16:50
Nový vietor na poistnom trhu v SR
Keď sa skĺbi „prémiová poisťovňa s prémiovým poistením“. Aké výhody pre správcov a spoločenstvá pripravila PREMIUM poisťovňa, ktorá  svojimi produktami udala nový pohľad na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu na poistnom trhu v SR.
Ing. Milan Holinďák, riaditeľ produkt manažmentu PREMIUM Poisťovňa

16:50 – 17:00
Nie je poistenie, ako poistenie!
Ako vedia nízke poistné sumy ovplyvniť vyplatenie škôd v prípade poistnej udalosti ?
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s. r. o.

17:00 – 17:15
Prestávka

17:15 – 18:15 (diskusné fórum)
Nové navrhované znenie vyhlášky č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla
Bolo a je na čase aby vyhláška 240/2016 Z. z. nadobudla nový rozmer, ak nie úplne celkovú zmenu. O navrhovaných zmenách v textovom znení sa budeme baviť s autormi pripravovaných zmien.
diskutovať budú:
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
Ing. Dušan Slobodník, ARTAV Slovensko
JUDr. Ján Macík, riaditeľ Inšpektorátu SOI v Banskej Bystrici
Ing. Karol Teliščák, Inšpektor energetiky Inšpektorátu SOI v Banskej Bystrici

18:00 – 21:00
Večera

20:00 – 04:00
Večerný program
– príhovor generálneho partnera Famus s. r. o.
– vyhodnotenie V. kola súťaže OZELEŇ SVOJ BYTOVÝ DOM
– krst viacdielnej relácie „Bytový dom v kocke“ v spolupráci s TV Bratislava
– discoshow pána majstra DJ APA EGRYHO

Večerný program moderuje Cyril

21:00 – 22:00
Vyskúšajte si výstup po schodoch v požiarnom zásahovom obleku. Chalani zo združenia „3 metre k životu“ vás nahodia a dajú do formy.

Členovia ZLSBD majú zľavu z registračného poplatku.
Kongres nebudeme vysielať ONLINE. Možná je iba osobná účasť.

PIATOK 21.10.2022

9:00 – 10:15 (diskusné fórum)
Aktuálne otázky hlasovania vlastníkov I.
– príprava materiálov na hlasovanie
– platný a neplatný výkon hlasovacieho práva
– uplatnený a neuplatnený hlas vlastníka
– povinné vyhodnocovanie hlasov vlastníkov
– relativita hlasu v podobe „zdržal sa“
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o.
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

10:15 – 10:30
Prestávka

10:30 – 11:30 (diskusné fórum)
Aktuálne otázky hlasovania vlastníkov II.
– počet prítomných vlastníkov na hlasovaní vs. počet reálne hlasujúcich vlastníkov a odlišná optika vyhodnotenia hlasov
– hlasovanie právnickej osoby ako vlastníka
– hlasovanie o osobe do výkonu funkcie odlišnými formami
– hlasovanie o členoch rady SVB odlišnými formami
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o.
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

11:30 – 12:30 (diskusné fórum)
Praktikum správcu bytového domu
Tradičné a mimoriadne úspešné diskusné fórum obsahujúce praktické a hlavne efektívne riešenia 25-ich vybraných prípadov z praxe ZLSBD.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o.
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
Mgr. Dominika Mack, ZLSBD

12:30 – 14:00
Ukončenie kongresu, obed, rozlúčky

Členovia ZLSBD majú zľavu z registračného poplatku.
Kongres nebudeme vysielať ONLINE. Možná je iba osobná účasť.

Dôležité informácie ku kongresu

Aktívnou snahou dosahujeme spoločné ciele
IX. kongres LEPŠIA SPRÁVA bude opäť významným krokom vpred. Bude zameraný na novú legislatívu, ktorá v dnešnej dobe musí reflektovať otázky a odpovede vlastníckych práv, ich výkonu a správu „spoločného majetku“ súčasným, moderným, ale hlavne progresívnym spôsobom. Pokiaľ nechceme len reflektovať otázky prítomnosti, ale riešiť aj otázky blízkej budúcnosti, je potrebné prekročiť hranice a nazerať za horizont daného. Náš IX. kongres sa sústredí na potreby efektívneho výkonu správy a predstavuje živnú pôdu k poskytnutiu riešení. Zákony sa nemôžu tvoriť „od stola“ a je potrebné počúvať tých, ktorí výkon správy reálne vykonávajú. Popritom je na naše otázky nevyhnutné nazerať kriticky ako po stránke negatívnej, tak po stránke pozitívnej. Pokiaľ však existuje ochota len počuť, ale hlavne počúvať, nebude existovať ani výpovedná hodnota slova. Preto sme sa rozhodli pre radikálny rez a predstaviť vám to, čo si zaslúžite.

Čo je dokument Bytová politika 2030
Tento nelegislatívny materiál schválený vládou Slovenskej republiky 08.12.2021 obsahuje v VII. článku, konkrétne v bode 5, povinnosť Ministerstva dopravy a výstavby SR navrhnúť a predložiť do legislatívneho procesu do 31.12.2023 novelizáciu zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších s cieľom zabezpečenia efektívnejšieho výkonu vlastníckeho práva a správy a údržby bytových domov. Za tým účelom vzniká pracovná skupina, ktorej úlohou bude tento účel zrelaizovať v praxi.

Až 22 diskusných fór
Koncepcia diskusií bude tentokrát obohatená o fenomén pohľadu a názoru odborníkov z rôznych prostredí a sekcií, nielen z dotknutého odboru. Tento postup sme zvolili z dôvodu zvýšenia ich atraktivity. Samozrejmosťou je ich dlhšie, niekedy až hodinové, časové rozhranie, ktoré predstavuje dostatočný priestor na to, aby ste sa mohli zapojiť aj vy bez toho, aby došlo k zbytočnému skracovaniu vstupov účastníkov.

Nie prázdne reči, ale konkrétne riešenia
Aj keď sú naše podujatia a diskusné fóra zamerané na podrobnú a odbornú analýzu určitého problému, bez reálnych výsledkov by aktivita nemala zmysel. Vzhľadom na to, že naša niekoľkomesačná práca na novej legislatíve už má reálne výsledky v podobe písomného textu, radi by sme ju predstavili práve na teraz, v správny čas. Nie je nám totiž ľahostajný váš názor.

Sprievodný program, ktorý inde nenájdete
Okrem zábavného večerného programu sme pre účastníkov pripravili zatiaľ najviac sprievodných prekvapení. Okrem klasických súťaží s otázkami zostavených z programu pripravujeme aj sms súťaž a mnoho interaktívnych vstupov v našej ZLSBD zóne. Predstavíme aj výsledky z projektov „Ozeleň svoj bytový dom“ a „Fasáda ako z obrázku“ a veselo si zasúťaźíme aj s Kahootom. Budete si môcť vyskúšať váhu požiarneho výstroja v behu po schodoch, ale aj pozrieť sa na sálu z výšky plošiny. Šialený fotokútik bude opäť miestom na získanie nezabudnuteľných spomienok. Pre jedného z vás máme pripravených 500 bytíkový žetón, no pre mnohých z vás prekvapenia od partnerov na záver. Samozrejmosťou bude aj „bytíkový“ platobný systém a večerné špeciality od barmanov. Príďte sa k nám stretnúť s priateľmi, dozvedieť sa nové informácie, zabaviť sa a oddýchnuť si.

Obývačková zóna ZLSBD
Pravidelné miesto oddychu a relaxu, v ktorom nájdete všetko čo potrebujete a aj niečo navyše. Tak ako po každý rok, aj teraz prídeme z niečím novým. Spomaľte a zastavte sa.

Rumová cesta okolo sveta v utorok večer
Už v prvý deň kongresu bude program viac ako náročný. Pripravili sme si preto pre vás skvelú oddychovku. Slovenskí majstri rumov vás prekvapia svojimi znalosťami a prístupom.  Príďte na ochutnávku a spoznajte rumovú cesstu okolo sveta. Ak vám to ale nestačí, tak sa vidíme pri bowlingovej dráhe.

Majster v djingu Apa Egry
Čo by to bol kongres bez neho 🙂 Vo štvrtok vám pod nohy záhrá pán dj Apa Egry a pevne veríme že skončíme skôr ako by sme v piatok chceli.

Partneri kongresu

GENERÁLNI PARTNERI
VERENOPRÁVNY PARTNERI
PARTNERI
MEDIÁLNY PARTNERI
Viac nezobrazovať
Lepšie správy