Praktický manuál ochrany osobných údajov

V Združení pre lepšiu správu bytových domov sme sa rozhodli spracovať praktický Manuál ochrany osobných údajov, ktorý slúži ako návod  a pomôcka pre správcov a predsedov spoločenstiev, ktorej účelom je pomôcť porozumieť postupom v ochrane osobných údajov v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady GDPR, zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, vyhláškou Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 158/2018 Z. z,. a ďalších súvisiacich právnych predpisov. Jeho hlavnou úlohou je najmä poradiť správcom a spoločenstvám vlastníkov v základných oblastiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Obsah Manuálu ochrany osobných údajov (rozsah 56 strán)

1.   Základné pojmy v oblasti ochrany osobných údajov
1.1 Osobný údaj
1.2 Osobitné kategórie osobných údajov
1.3 Prevádzkovateľ
1.4 Sprostredkovateľ
1.5 Dotknutá osoba
1.6 Súhlas dotknutej osoby
1.7 Spracúvanie osobných údajov
1.8 Zodpovedná osoba
1.9 Rozsah spracúvania osobných údajov
2.   Zákonný základ spracúvania osobných údajov
2.1 Spracúvanie osobných údajov podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
2.2 Zmluvný základ spracúvania osobných údajov
3.   Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
4.   Záznam o spracovateľských činnostiach
5.   Zverejňovanie dlžníkov
6.   Prevádzkovanie kamerového systému
7.   Osobné údaje právnickej osoby
8.   Nahliadanie do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv
8.1.Ochrana osobných údajov vlastníka podľa zákona o platobných službách
9.   Kódex správania ochrany osobných údajov
10. Ochrana osobných údajov na základe mandátnej zmluvy a iných typov zmlúv pri výkone správy
10.1 Ochrana osobných údajov v nájomnom vzťahu
10.2 Ochrana osobných údajov na základe mandátnej zmluvy
10.3 Ochrana osobných údajov na základe zmluvy o spoločenstve a na základe zmluvy o výkone správy
11.  Spracúvanie osobných údajov vo veľkom rozsahu
12.  Digitálna ochrana osobných údajov
12.1. Zvoľte si silné heslá
12.2. Používajte antivírusový program
12.3. Ochrana pri pripojení na internet prostredníctvom Wi-fi (bezdrôtové pripojenie)
12.4. Využívajte pseudonymizáciu a šifrovanie
12.5. Neoprávnený prístup do databázy oznámte bezodkladne príslušnému subjektu
13. Nezákonné účtovanie poplatku za ochranu osobných údajov
14. Opatrenia na elimináciu rizík pre práva fyzickej osoby
15. Používanie “menoviek” na schránkach bytových domov a zvončekoch
16. Povinnosti správcov a spoločenstiev voči úradu na ochranu osobných údajov
17. Informačná povinnosť prevádzkovateľa a sprostredkovateľa voči vlastníkom ako dotknutým osobám
18. Práva vlastníkov bytov a nebytových v oblasti ochrany osobných údajov
18.1. Práva vlastníkov voči správcom a spoločenstvám v oblasti ochrany osobných údajov
18.2. Práva vlastníkov voči orgánom verejnej moci v oblasti ochrany osobných údajov
19. Kontrola spracúvania ochrany osobných údajov
19.1. Kontrolný orgán je povinný
19.2. Kontrolný orgán je oprávnený
19.3. Kontrolovaná osoba je povinná
19.4. Kontrolovaná osoba je oprávnená
19.5. Vzor poverenia na vykonanie kontroly
20. Judikatúra európskych súdov v oblasti ochrany osobných údajov

Ďakujeme za Váš záujem.
Naši kolegovia Vás budú čoskoro kontaktovať.

V prípade, že máte dostatok kreditu,
Váš kredit bude po spracovaní objednávky ponížený.


OK


OK


OK

Viac nezobrazovať
Lepšie správy