Vzorová mandátna zmluva pre nebytový fond

Zabezpečenie tovarov a poskytovanie služieb spojených s užívaním jednotlivých nehnuteľností, ako aj spoločných častí, zariadení a príslušenstva, resp. objektu ako celku sa netýka iba bytových domov, ale aj tzv. budov, ktoré nemajú charakter bytového domu. Bez ohľadu na formu správy takejto budovy má však spravovací subjekt častokrát problém so zastrešením komplexných služieb nevyhnutných na jej riadnu prevádzku, v súlade s oprávnenými záujmami jednotlivých vlastníkov a svojimi povinnosťami danými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Najelegantnejším riešením predmetnej situácie je pritom uzatvorenie mandátnej zmluvy s niektorým z podnikateľských subjektov, prostredníctvom ktorej budú zabezpečené aj činnosti, na vykonávanie ktorých nemá spravovací subjekt dostatočné kapacity. Obsiahnutie všetkých náležitostí mandátnej zmluvy v súlade so zákonom, ako aj s prihliadnutím na požiadavky praxe nebýva vždy úplne jednoduché. ZLSBD Vám preto prináša vzorovú mandátnu zmluvu vypracovanú odborníkmi, za použitia ktorej budú predmetné zmluvné vzťahy  zastrešené perfektne. 

Ďakujeme za Váš záujem.
Naši kolegovia Vás budú čoskoro kontaktovať.

V prípade, že máte dostatok kreditu,
Váš kredit bude po spracovaní objednávky ponížený.


OK


OK


OK

Viac nezobrazovať
Lepšie správy