Odborný seminár o lepšej správe bytového domu a workshop v Košiciach

Štandardne odborný a interaktívny seminár organizovaný Združením pre lepšiu správu bytových domov, ktorého zmyslom a podstatou je riešiť aktuálne otázky výkonu správy z pohľadu praxe. Prednášať a vyjadrovať sa k témam budú odborníci na slovo vzatí. V spolupráci s Asociáciou vlastníkov bytov, portálmi  www.svb.sk a www.bytovydom.sk a www.182-1993.sk otvoríme problémy kvality výkonu správy bytových domov na Slovensku. Na seminári sú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov. Počas seminára bude súbežne prebiehať workshop s možnosťou individuálnej konzultácie a priamym osobným kontaktom.

 

TERMÍN A MIESTO KONANIA

19. septembra 2023, 10:00 – 18:00 hod.
Hotel Ambassador ****, Hlavná 101, 040 01 Košice

 

ČO SA DOZVIETE

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

 • aktuálnych činnostiach ZLSBD
 • (ne)význame osobomesiacov a metodike účtovania na jeho základe
 • nových pravidlách „rozpočítavania nákladov“ podľa vyhlášky č. 503/2022 Z. z. v roku 2024
 • riešeniach regulácie cien energií na základe výziev do konca novembra 2023
 • trestnej zodpovednosti pri výkone správy
 • otázkach prenájmu spoločných častí
 • výhodách energetických komunít medzi bytovými domami
 • aktuálnych otázkach elektronického hlasovania po zrušení mimoriadnej „pandemickej“ situácie
 • starostlivosti o zdravú fasádu
 • dosahu nárastu cien stavebných materiálov na poistné sumy
 • exkluzívnych poistných podmienkach
 • ukladaní sankcií v domovom poriadku
 • význame zriadenia pracovných skupín v bytových domoch
 • príkladoch odstraňovania prekážok zo spoločných priestorov
 • pripravovanej legislatíve v oblasti výkonu správy

 

SEMINÁR JE URČENÝ PRE

 • správcovské spoločnosti
 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • bytové a stavebné bytové družstvá
 • zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • mestské bytové podniky
 • mestá a obce
 • záujemcov o problematiku bývania


PROGRAM

10:00 – 10:05
Spolupráca ZLSBD a tretieho sektora na tvorbe novej legislatívy v oblasti výkonu správy.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

10:05 – 10:25
Nezmyselnosť inštitútu osobomesiacov pri výkone správy a jej riešenie v praxi
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

10:25 – 10:35
Elektronické hlasovanie po „zrušení pandémie“ a možnosti hlasovania v roku 2024. Dopady zrušenia mimoriadnej situácie na výkon správy.
Zrušenie mimoriadneho stavu na Slovensku bude mať rôzne následky pre všetky oblasti, napr. v ekonomike, v práve, v živote a pod. Aký to bude mať dopad na výkon správy bytových domov a čo je možné očakávať v najbližšej budúcnosti je predmetom práve tejto prednášky. Povieme si viac aj o efektívnych možnostiach prejavu hlasovacieho práva prostredníctvom elektronických prostriedkov.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

10:35 – 11:00
Vyhláška MH SR č. 503/2022 Z. z. „o rozpočítavaní“ ktorá nahrádza vyhlášku MH SR č. 240/2016 Z. z.
ZLSBD bolo súčasťou pracovnej skupiny, ktorá spracovala znenie novej vyhlášky a práve z toho dôvodu je predmetom diskusie poukázanie na pozitíva a negatíva novej vyhlášky.
– ustanovenie teploty teplej vody na odbernom mieste
– pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode
– pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v dec. zdroji tepla
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

11:00 – 11:20 (diskusné fórum)
Zbytočnosť a protiprávnosť fenoménu „zdržal sa“ na hlasovaní vlastníkov
– platný hlas vlastníka vs. započítaný hlas vlastníka
– počet prítomných vs. počet hlasujúcich vlastníkov
– „poloprítomný“ vlastník
– kedy sa rozhodnutie považuje za rozhodnutie
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

11:20 – 11:40 (diskusné fórum)
Efektívne vedenie hlasovania vlastníkov
– odsúhlasenie programu schôdze
– rozdiel medzi hlasovaním a diskusiou
– vypustenie bodu „rôzne“ alebo „diskusia“
– nastavenie otázky za účelom možného udelenia plnej moci alebo elektronického hlasovania
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

11:40 – 12:00
Aktuálne otázky trestnej zodpovednosti správcu a predsedu SVB pri správe bytových domov a iných budov
Nielen v súvislosti s nešťastnými udalosťami v bytových domoch v poslednom období sa otvára otázka zodpovednosti správcov. Či už ide o totálnu likvidáciu domu z dôvodu porušenia pravidiel bezpečnosti alebo otázku disponovania s prostriedkami vlastníkov bytov a neb. priestorov v dome. Poistné krytie je v týchto prípadoch irelevantné. Čo všetko sa aktuálne rieši v rovine trestnej zodpovednosti je práve predmetom tejto prednášky.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

12:00 – 13:00
Dlhšia prestávka (obed, káva, čaj, občerstvenie)

13:00 – 13:20 (diskusné fórum)
Regulácia cien energií a dotácie na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien dodávky elektrickej energie a zemného plynu vo vzťahu k právam a povinnostiam správcov bytových domov a SVB. Ustanovujúce nariadenia vlády k zákonu č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Najväčšou témou v poslednom období je práve nestabilné predstavovanie riešení k otázkam zvyšovania cien energií. Vlastníkom bytov a nebytových priestorov sú ponúkané riešenia v závislosti od vzťahov k dodávateľom, ktoré nie sú jasné a určité.
– lehoty na podanie žiadostí
– zoznam oprávnených subjektov
– (neprehľadná) právna úprava
– malý podnik vs. domácnosti
– všeobecná otázka regulácie cien energií vo vzťahu k právam a povinnostiam správcom bytových domov
– ustanovujúce nariadenia vlády k zákonu č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

13:20 – 13:35 (diskusné fórum)
Zriadenie „pracovnej skupiny“ v bytovom dome a jej význam pri výkone správy bytových domov vo vzťahu k správcovi
– spôsob jej zriadenia a fungovania
– výsledky činnosti v rôznych bytových domoch
– metodika uľahčenia práce správcu bytového domu
– príklady z praxe
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

13:35 – 13:50
Prenájom spoločných častí a zariadení v bytovom dome a rozdiel od úpravy bezplatného užívania podľa zákona č. 182/1993 Z. z..
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

13:50 – 14:10
Prečo mať správne nastavenú poistnú sumu v poistnej zmluve bytového domu
Poistný trh sa neustále vyvíja a mení. Tomu je potrebné prispôsobovať nielen poistné zmluvy, ale celkový prístup k poisteniu majetku a zodpovednosti.
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s. r. o.

14:10 – 14:30
PREMIOVÉ služby poistenia
Ing. Milan Holinďák, PREMIUM Poisťovňa

14:30 – 14:50
Zákon číslo 205/2023 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 182/1993 Z. z. s účinosťou od 1. 4. 2024 v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy
Vo väzbe na zmeny v pojmoch podľa novej stavebnej legislatívy sa novo vymedzuje predmet a rozsah právnej úpravy bytového zákona. Úprava práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov pozostáva nielen z ich vzájomných vzťahov, ale aj zo vzťahov s tretími osobami. Súčasťou novely zákona sú aj podmienky, pri ktorých je možné nadobudnúť vlastníctvo k bytom a nebytovým priestorom.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

14:50 – 15:10
Prečo nepodceňovať starostlivosť o fasádu.
Boris Rózsa, FAMUS s. r. o.

15:10 – 15:30
Prestávka (káva, čaj, občerstvenie)

15:30 – 15:45
Energetické komunity bytových domov ako riešenie energetickej krízy podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike
– vznik energetických komunít medzi bytovými domami
– koncový odberateľ ako aktívny odberateľ
– spotreba vyrobenej elektrickej energie a jej distribúcia pre iné bytové domy
– praktické príklady zo zahraničia
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

15:45 – 16:00
Možnosti a praktické ukážky SVB odpojenia od centralizovaného zdroja tepla a význam alternatívnych zdrojov energií pre bytové domy
Energetická samostatnosť bytových domov sa stáva v časoch vysokých cien energií čoraz dôležitejšou témou. Nie každý predseda SVB alebo správca však túto tému otvára automaticky. Môžete si však vypočuť príklady z praxe o tom, že to nie je vôbec komplikované a zároveň prínosné.
Ondrej Pavlanský, ZLSBD

16:00 – 16:30 (diskusné fórum)
Bezpečnosť v bytovom dome a únikové cesty a otázka zodpovednosti správcu a predsedu SVB za riešenie havarijných situácií v bytových domoch
Vlastníci a obyvatelia bytových domov sa môžu cítiť bezpečne len do tej miery, do akej sú ochotní venovať tejto otázke aj pozornosť. Mnohokrát jej stabilitu prelomí ľudský faktor a jeho zlyhanie. Ide však aj o priamy súvis s výkonom správy. O tých najdôležitejších problémoch sa dozviete na tomto diskusnom fóre.
– vznik havárií
– vypratanie spoločných priestorov
– pojem bezprostredného ohrozenia
– poistné udalosti a ich likvidácie
– nepovinné revízie a ich význam
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s. r. o
Ing. Milan Holinďák, riaditeľ produkt manažmentu PREMIUM Poisťovňa
mjr. Ing. Viktor König, OR HaZZ Košice a člen Hasiči Košice o.z.
npor. Ing. Peter Rusnák, OR HaZZ Košice a člen Hasiči Košice o.z.

16:30 – 16:50 (diskusné fórum)
Zápisnica z hlasovania a jej formálne, materiálne a zákonné náleźitosti. Príklady z praxe a riešenie najčastejších chýb.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

16:50 – 17:10
Prestávka (káva, čaj, občerstvenie)

17:10 – 17:25
Posudzovanie cenových ponúk pre vlastníkov v bytových domoch a postupy uzatvárania zmlúv o dielo
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

17:25 – 17:40
Význam a úskalia inštitútu zmluvnej pokuty pri výkone správy
– možnosti vymáhania zmluvnej pokuty
– správne vymedzenie v zmluvných vzťahoch
– percentuálne vymedzenie vs. číselné vymedzenie
– otázka jej zabezpečenia zákonným záložným právom
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

17:40 – 17:55 (diskusné fórum)
Správa priľahlého pozemku bytového domu
– (komplikované) legislatívne vymedzenie
– rôzne chápanie definície v praxi a otázky z praxe
– prihľahlý pozemok vs. pozemok patriaci k domu
– pozemky „pod balkónmi“
– hranica priľahlého pozemku
– správa pozemkov viacerých bytových domov
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

17:55 – 18:00
Ukončenie seminára a losovanie cien

 

PREDNÁŠAJÚCI A DISKUTUJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s. r. o.
Ing. Milan Holinďák, PREMIUM Poisťovňa
Boris Rózsa, FAMUS s. r. o.
Ondrej Pavlanský, ZLSBD
mjr. Ing. Viktor König, OR HaZZ Košice a člen Hasiči Košice o.z.
npor. Ing. Peter Rusnák, OR HaZZ Košice a člen Hasiči Košice o.z.

Rezervácia seminára v Košiciach

OBJEDNÁVATEĽ

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Účastník 1Ďakujeme za registráciu na seminár, potrebné informácie nájdete v doručenom e-maile. Tešíme sa na Vás.

Pridať do kalendára 19.09.2023 10:00 19.09.2023 18:00 Europe/Bratislava Odborný seminár o lepšej správe bytového domu a workshop v Košiciach 120


Viac nezobrazovať
Lepšie správy