Seminár o lepšej správe bytového domu v Rimavskej Sobote

Bezplatný odborný „Seminár o lepšej správe bytového domu“ organizuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov v spolupráci s Asociáciou vlastníkov bytov, portálmi  www.svb.sk a www.bytovydom.sk, za účelom zvyšovania kvality správy bytových domov na Slovensku a orientácie v právnych predpisoch. Na seminári sú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Na seminári budú prezentované názory odborníkov s dlhoročnou praxou. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

TERMÍN A MIESTO KONANIA

24. novembra 2022, 14:00 – 18:00 hod.
Hotel Zlatý Býk, Námestie Š. M. Daxnera 413/1A, 979 01 Rimavská Sobota

 

STIAHNUŤ POZVÁNKU

 

CIEĽ SEMINÁRA

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

 • aktuálnych vnútorných otázkach ZLSBD
 • problémoch pri zmene formy správy
 • elektronickom hlasovaní vlastníkov
 • častých chybách maklérov v poistných zmluvách
 • odborno-technickom audite domu a energetickej certifikácii
 • vymožení komplikovaných prípadov dlžníkov
 • výmene el. rozvodov, el. vrátnikov a bleskozvodov
 • ukladaní sankcií v domovom poriadku
 • nových pravidlách rozpočítavania podľa návrhu novej vyhlášky
 • starostlivosti o fasádu
 • pripravovanej legislatíve v oblasti výkonu správy
 • výhodných poistných podmienkach

 

URČENÉ PRE

 • správcovské spoločnosti
 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • bytové a stavebné bytové družstvá
 • zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • mestské bytové podniky
 • mestá a obce
 • pre záujemcov o problematiku bývania


PROGRAM

14:00 – 14:10
Predstavenie ZLSBD ako najväčšieho združenia na Slovensku pre výkon správy a aktuálne riešené otázky. Výhody a novinky členstva.
Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD

14:10 – 14:25
Elektronické hlasovanie vlastníkov v praxi a 10 najpodstatnejších chýb pri jeho organizovaní.
1. Legislatívny rámec a význam pre prax.
2. Povinosť správcu umožniť hlasovať elektroniky.
3. Všeobecná obava z el. hlasovania.
4. El. hlasovanie vs. iné formy rozhodovania.
5. Nesprávne podmienky el. hlasovania.
6. El. hlasovanie ako náhrada písomného hlasovania?
7. „Nie všetci v dome majú e-mail“.
8. Moment ukončenia el. hlasovania.
9. Problém neurčitých otázok v el. hlasovaní.
10. Spracovanie zápisnice z hlasovania.
Osvedčeným spôsobom prejavu hlasovacieho práva vlastníkov sa stalo tzv. elektronické hlasovanie zavedené zákonom č. 67/2020 Z. z.. Aké sú najčastejšie chyby správcov v praxi a ako ich riešiť sa dozviete v prednáške.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

14:25 – 14:45
Aplikačné problémy pri zmene formy správy. Likvidácia spoločenstiev vlastníkov po prijatí legislatívnych zmien.
Likvidácia SVB a prechod pod výkon správy, ale aj opačný proces, prináša množstvo otázok a problémov. Nehovoriac o zmene správcu. Všetky problematické otázky a prekážky vyriešime v prednáške.
Aktuálne likvidujeme 38 a zakladáme 12 spoločenstiev, príďte si vypočuť rady o tom, ako sa to robí zaj efektívne.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, www.likvidaciasvb.sk
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

14:45 – 15:05
Prečo nepodceňovať starostlivosť o fasádu
Fasády bytových domov skrývajú rôzne problémy, prečo ich nepodcenovať a ako ich riešiť vám prezradíme v prednáške.
Boris Rozsa, FAMUS s. r. o.

15:05 – 15:25
Najväčšie nedostatky  a často sa opakujúce chyby v  poistných zmluvách z pohľadu poistného makléra
Poistný trh sa neustále vyvíja a mení. Tomu je potrebné prispôsobovať nielen poistné zmluvy, ale celkový prístup k poisteniu majetku a zodpovednosti všeobecne. Rady od makléra s navyšším rastom uzavretých poistných zmlúv pri výkone správy si môžete prísť vypočuť osobne.
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s. r. o.

15:25 – 15:45
PREMIOVÉ služby poistenia
Ing. Milan Holinďák, PREMIUM Poisťovňa

15:45 – 15:55
Metodika ukladania sankcií vlastníkom a iným osobám pri porušení domového poriadku
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

15:55 – 16:15
Malé slová s veľkým významom v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a ich metafyzika.
– rozdiel medzi hlasovaním o úvere a zmluve o úvere
– hlasovanie o návrhu zmluvy vs. hlasovanie o konkrétnej zmluve (dôvod zmeny v roku 2014)
– účel použitia prostriedkov vs. ich reálna úhrada konkrétnej osobe
– zmluva o nájme vs. dohoda o užívaní
– počet prítomných vlastníkov na hlasovaní vs. počet reálne hlasujúcich vlastníkov a odlišná optika vyhodnotenia hlasov
– výklad spojok a / alebo v štruktúre zákona vs. v štruktúre jeho zmyslu
– aplikovanie pojmov „súhlasím“ a „nesúhlasím“ vs. pojmy „áno“ a „nie“ pri hlasovaní vlastníkov
– hlasovanie o programe schôdze a bod rôzne na schôdzi ako popretie celej podstaty schôdze
– platba za správu vs. poplatok za výkon správy
– podpis zmluvy osobou vlastníkmi poverenou vs. podpis zmluvy správcom (§ 14a ods. 7 BytZ)
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD o. z.
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD o. z.

16:15 – 16:30
Prestávka (káva, čaj, občerstvenie)

16:30 – 16:45
Komplexná starostlivosť o bytový dom z technického a energetického hľadiska
Technicko-odborný audit bytového domu, energetický certifikát, audit rozvodov tepla a teplej vody či dezinfekcia vetracích potrubí vám dá istotu, že váš bytový dom je v perfektnom stave po všetkých stránkach a pomôže vám splniť si povinnosti v súlade s platnou legislatívou. Dokonca vám dokáže plne nahadiť plán opráv.
Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD

16:45 – 17:05
Profesionálni elektrikári
Sme odborníci na rekonštrukciu elektrických rozvodov, ktorá vašej bytovke prinesie potrebnú modernizáciu a komfort pre všetkých obyvateľov. Kamerové systémy, čipové otváranie RFID, NFC, domáce telefóny video a audio, realizačné projekty a realizácie rekonštrukcie elektro v bytovkách.
Bohuš Žila, BM Elektro s. r. o. 

17:05 – 17:25
Efektívne vymáhanie nedoplatkov od vlastníkov v dome a aktuálne otázky výkonu zákonného záložného práva formou dobrovoľnej dražby
– prečo sú vlastníci bytov stále prví poradí pri uspokojovaní nedoplatkov
– judikatúra Najvyššieho súdu SR ako finálna bodka v riešení problému
– zbytočnosť zápisu záložného práva na liste vlastníctva
– vymáhanie nedoplatkov od „odsťahovaných“ vlastníkov, zosnulých vlastníkov a vlastníkov v osobnom bankrote
Vlastníci bytov a nebytových priestorov majú prednostné postavenie medzi záložnými veriteľmi. V praxi sa však správcovia a predsedovia SVB stavajú k tomuto problému inak a ostávajú v omyle. Príďte si vypočuť argumenty osvedčené praxou.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s.r.o.

17:25 – 17.45
Nové pravidlá rozpočítavania tepla a teplej vody podľa návrhu novej vyhlášky
– ustanovenie teploty teplej vody na odbernom mieste
– pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode
– pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstva tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD o. z.

17:45 – 18:00
Pripravované legislatívne zmeny v oblasti správy bytového fondu na Slovensku a bytová politika 2030
– nové definície pojmov
– zmeny v orgánoch SVB a kontrolnej činnosti
– vymedzenie zmluvy o obstaraní služieb domu (ako náhrady za mandátnu zmluvu)
– vymedzenie každého bytového somu ako právnickej osoby na účely výkonu správy
– vznik registra domov a bytov
– podrobné určenie pravidiel o hlasovaní v samostatnej vyhláške
– zápis spôsobu výkonu správy na liste vlastníctva
Teší nás, že presadzujeme legislatívne zmeny založené na praktických riešeniach. Aktívne však pracujeme na zmenách, ktoré pomôžu správcom a spoločenstvám najmä vo forme nového zákona. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne diskutovať o pripravovaných zmenách a buďte informovaní vopred.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

18:00
Záver

 

PREDNÁŠAJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s. r. o.
Ing. Milan Holinďák, PREMIUM Poisťovňa
Boris Rozsa, FAMUS s. r. o.
Bohuš Žila, BM Elektro s. r. o.

Rezervácia seminára v Rimavskej Sobote

OBJEDNÁVATEĽ

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Účastník 1Ďakujeme za registráciu na seminár. Tešíme sa na Vás.

Pridať do kalendára 24.11.2022 14:00 24.11.2022 18:00 Europe/Bratislava Seminár o lepšej správe bytového domu v Rimavskej Sobote 120


Viac nezobrazovať
Lepšie správy