Seminár o lepšej správe bytového domu vo Zvolene

Bezplatný „Seminár o lepšej správe bytového domu“ organizuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov za účelom zvyšovania kvality správy bytových domov na Slovensku a orientácie v právnych predpisoch. Na seminári sú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Na seminári budú prezentované názory odborníkov s dlhoročnou praxou. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

STIAHNUŤ POZVÁNKU


TERMÍN A MIESTO KONANIA

15. októbra 2019, 15:00 – 19:00 hod.
Penzión ALMADA, Hronská 705, 960 01 Zvolen

CIEĽ SEMINÁRA

Hlavným cieľom seminára je oboznámiť účastníkov predovšetkým o:

 • aktuálnych vnútorných otázkach ZLSBD
 • novej legislatíve vo vzťahu k správcom bytových domov a spoločenstvám vlastníkov bytov a NP
 • zvýhodnených poistných podmienkach pre členov ZLSBD
 • ustanoveniach bytového zákona o hlasovaní
 • financovaní projektov a dosiahnutí kvalitnejšej správy
 • aktuálnej novele zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a efektívnom vymáhaní nedoplatkov
 • výmene vodovodných potrubí, plynu a vzduchotechniky
 • postupe povinnej aktivácií elektronických schránok pre SVB
 • riešeniach susedských konfliktov a vymožiteľnosti pokút uložených na základe domového poriadku
 • odpovediach na vybrané právne otázky pri výkone správy

URČENÉ PRE

 • správcovské spoločnosti
 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • bytové a stavebné bytové družstvá
 • zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • mestské bytové podniky
 • mestá a obce
 • pre záujemcov o problematiku bývania

PROGRAM

15:00 – 15:15
Predstavenie aktuálnej činnosti Združenia pre lepšiu správu bytových domov
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

15:15 – 15:40
LEPŠIE POISTENIE BYTOVÝCH DOMOV OD GENERALI
Predstavenie komplexnej ponuky poistenia bytových domov a súvisiacich doplnkových poistení. Poistenie sa v čase vyvíja – preto Vám prinášame inovovaný produkt s mnohými vylepšeniami. A pre partnerov ZLSBD navyše s partnerskou zľavou.
Danka Sládková

15:40 – 16:10
Hlasovanie na schôdzi, podrobný výklad §14, 14a, 14b zákona č. 182/1993 Z. z. , praktické riešenia a ukážky z praxe.
Od účinnosti novely č. 283/2018 Z. z. ubehol takmer rok a prax poukázala ako na výhody, tak aj na nedostatky znenia bytového zákona. Účelom prednášky je kompletný prehľad zmien v hlasovaní na schôdzach a písomnom hlasovaní (§14 až 14b bytového zákona) s návrhmi praktických riešení.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Mgr. Silvia Valichnáčová, ZLSBD

16:10 – 16:35
Ako vymeniť rozvody v bytovom dome správne na prvýkrát?
Bezproblémový priebeh výmeny vodovodných potrubí, plynu, vzduchotechniky, likvidácia azbestu. Pridajte sa k skupine viac ako 80 000 bytov, v ktorých sú použité systémy Rehau a buďte ďalším spokojným klientom.
Ing. Peter Tomáň, Rehau, s.r.o.

16:35 – 17:00
Novela zákona NR SR č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a jej dopad na vymáhanie nedoplatkov výkonom zákonného záložného práva
Výkon dražieb predstavuje najefektívnejší spôsob vymoženia nedoplatkov. Novelou zákona sa však postavenie správcov a spoločenstiev vlastníkov ako navrhovateľov dražieb výrazne mení. Podstatou prednášky je predstavenie všetkých zmien najmä z pohľadu praxe.
Mgr. Silvia Valichnáčová, Finlegal services, s.r.o.

17:00 – 17:15 Prestávka (káva, čaj) 

17:15 – 17:35
Povinná aktivácia elektronických schránok pre spoločenstvá vlastníkov (www.slovensko.sk)
V zmysle digitalizácie štátnej správy vznikla za účelom zjednodušenia komunikácie povinnosť zriadenia elektronickej schránky. Pre spoločenstvá vlastníkov máme podrobný popis postupu „ako na to“ spolu s jednoduchým manuálom.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

17:35 – 18:00
Kvalitné financie – predpoklad kvalitnej správy a obnovy bytových domov
Len prostreníctvom kvalitného financovania akéhokoľvek projektu je možné dosiahnuť aj riešenie kvalitného výkonu správu. Príďte si vypočuť ako toto spojenie efektívne funguje.
JUDr. Katarína Niňajová, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

18:00 – 18:20
Nové legislatívne povinnosti správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov
– povinnosť správcov a spoločenstiev viesť elektronickú registračnú pokladnicu (ekasu)
– legislatívny návrh ZLSBD v parlamentnej tlači 1640
– zákon NR SR č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 v kontexte povinností voči správcom a spoločenstvám vlastníkov
– zákon NR SR č. 230/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o štátnom fonde rozvoja bývania
– zákon NR SR č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní vo vzťahu k správcom a spoločenstvám vlastníkov
– uvádzanie konečného užívateľa výhod v zmysle zákona č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o legalizácií príjmov z trestnej činnosti
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

18:20 – 18:25
Vzorový domový poriadok ZLSBD, jeho vykonateľnosť a riešenia susedských konfliktov v praxi
Susedské spory je možné riešiť a sme na to pripravení.Najčastejšie príčiny susedských konfliktov, konvenčné riešenia, žaloba z imisií, svojpomoc, ochrana poskytnutá obcou, podmienky nariadenia predaja bytu a možnosti riešenia sporov formou mediácie. Príďte sa dozvedieť o riešeniach, ktoré fungujú.
Mgr. Silvia Valichnáčová, ZLSBD

18:45 – 19:00
Vybrané otázky z „Praktika správy bytových domov“
Otázky a odpovede, ktoré riešia naši odborní konzultanti pravidelne priamo z praxe. Komplikované prípady a situácie ku ktorým dochádza pri správe bytových domov a ich riešenia.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

19:00
Záver a diskusia

PREDNÁŠAJÚCI

JUDr. Mgr. Marek Perdík
Mgr. Silvia Valichnáčová
Ing. Peter Tomáň
JUDr. Katarína Niňajová
Danka Sládková

Rezervácia seminára vo Zvolene

OBJEDNÁVATEĽ

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Účastník 1Ďakujeme za registráciu na seminár. Tešíme sa na Vás.

Pridať do kalendára 15.10.2019 15:00 15.10.2019 19:00 Europe/Bratislava Seminár o lepšej správe bytového domu vo Zvolene 120


Viac nezobrazovať