Legislatívny kompas a praktikum správy (online seminár formou diskusií)

Nových informácií je viac ako dosť. Rozhodli sme sa preto zorganizovať odborný seminár s bohatým programom. Ako sme už z poslednej doby zvyknutí, budeme ho vysielať naživo  z priestorov bratislavskej kancelárie.

Odborný seminár sme rozdelili na dva tematické okruhy:

 1. Legislatívny kompas správcu (11 dôležitých okruhov s 15 minútovou hlbšou analýzou)
 2. Praktikum správy bytového domu (50 vybraných otázok z praxe)

Legislatívny kompas správcu je seminár zameraný na zvyšovanie informovanosti a podporu kvality správy v bytových domoch, predovšetkým v oblastiach ekonomiky, práva, ľudí, techniky a energetiky. Cieľom je poskytnúť základný pomocný nástroj v novinkách tak, aby účastníci získali hlavne odpovede na otázky z oblasti správy a prehľad o legislatívnych zmenách.

Praktikum správy bytového domu je dlhodobou súčasťou našich kongresov a jeho podstatou je poskytnúť efektívne a hlavne praktické rady na zaujímavé otázky z oblasti správy. Výhodou tohto formátu je, že sa k určitej otázke vyjadrujú až štyria odborníci a účastník tak získava pohľad na problém z viacerých strán.

Počas celého seminára budú diskutovať:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokátska kancelária VALACHOVIČ & PARTNERS
Miroslav Kantner, člen predstavenstva ZLSBD
Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD
Miroslav Rešeta, ZLSBD

 

 

VIDEOPOZVÁNKA NA SEMINÁR

 

STIAHNUŤ POZVÁNKU

 

PROGRAM

9:00 – 10:15
Legislatívny kompas správcu (I. časť)

 1. Zákon č. 9/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
 2. Povinná kontrola vykurovacieho systému v zmysle zákona č. 419/2020 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov
 3. Montáž zdvíhacieho zariadenia bez súhlasu vlastníkov (podmienky montáže, revízie, odstránenie zariadenia)
 4. Novela zákona o odpadoch a jej dopad na práva a povinnosti správcov, SVB a samotných vlastníkov bytov a NP
 5. Ako správne účtovať platbu za výkon správy spoločenstva a čo je jej podstatou?

10:15 – 10:30
Prestávka

10:30 – 12:00
Legislatívny kompas správcu (II. časť)

 1. Nález Ústavného súdu SR ÚS 6/2019-78 zo dňa 18. 11. 2020 o súlade niektorých ustanovení zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike s Ústavou Slovenskej republiky
 2. Uznesenie Najvyššieho súdu SR zn. 1Cdo/147/2018 zo dňa 29. júna 2020 ako praktická bodka za otázkou poradia zákonného záložného práva
 3. Zodpovednosť za vady voči zhotoviteľovi domu podľa § 9 ods. 1 BytZ a zodpovednosť voči tretím osobám podľa § 9 ods. 2 BytZ
 4. Je možné vlastníka odpojiť od energií a ak áno, za akých podmienok?
 5. Rozhodovanie vlastníkov o tej istej veci. Chápanie rozsahu tej istej veci.
 6. Aké postavenie majú členovia rady SVB alebo zástupca vlastníkov vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov ostatných vlastníkov?

12:00 – 13:00
Prestávka

13:00 – 14:30
Praktikum správy bytových domov (I. časť)

 1. Môže mať spoločenstvo vlastníkov majetok?
 2. Sú bytové domy s odlišnými súpisnými číslami vzniknuté rozdelením pôvodného domu právnymi nástupcami ZoVS  pre pôvodný BD?
 3. Môžu vlastníci bytov a NP rozhodnúť aj o zrušení vecného bremena, ktoré zaťažuje ich priľahlý pozemok v podielovom spoluvlastníctve?
 4. Môžu vlastníci pohľadávku, teda nedoplatok jedného vlastníka, predať?
 5. Môže správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov prenášať zodpovednosť za bezpečnosť bytového domu na samotných vlastníkov? Za akých podmienok?
 6. Môžu vlastníci (a ak áno, akým pomerom) rozhodnúť o schválení videovrátnika jedného z vlastníkov, k údajom ktorého má prístup iba tento vlastník?
 7. Majú vlastníci rozhodovať o všeobecnej zmluve o úvere alebo konkrétnej zmluve o úvere s presne uvedenými podmienkami, právami a povinnosťami?
 8. Je rozhodovaním aj situácia ak vlastníci hlasujú, ale nie je dosiahnutá požadovaná väčšina? Napr. 2 z 3 na schôdzi alebo v písomnom hlasovaní.
 9. Akým spôsobom dávajú vlastníci súhlas s výkonom ZP iného veriteľa (napr. oprávneného v exekúcii), stačí súhlas správcu alebo rozhodnutie vlastníkov podľa § 14b ods. 4 (jednoduchá väčšina)? Čo v prípade, ak je správca nesúčinný, individuálne súhlasy vlastníkov o existencii a výške pohľadávky sú asi bezpredmetné?
 10. Komu exekútor doručuje upovedomenie keď nevie oficiálne kto je správcom, resp. správca je nesúčinný?
 11. Od akého časového momentu platí zmluva o výkone správy?
 12. Je závesný balkón spoločnou časťou?
 13. Môže byť právnická osoba orgánom alebo členom orgánu v spoločenstve, prípadne zástupcom vlastníkov?
 14. Ako má postupovať predseda SVB v prípade, ak chce zvolať zhromaždenie, no nemá na to priestory? Musia byť dodržané súčasné opatrenia a nemá ani odsúhlasené, že môže z fondu opráv uhradiť prenájom nejakej miestnosti na zhromaždenie?
 15. Je správca povinný byť fyzicky prítomný pri vykonávaných odborných skúškach, revíziách a kontrolách, za ktoré zodpovedá? Alebo je len povinný, napr. aj prostredníctvom zástupcu vlastníkov, zabezpečiť vstup technikovi do domu?
 16. Mesto vlastní jeden priestor z 28 priestorov v dome. Je povinné zverejňovať zmluvu o úvere na obnovu bytového domu? Alebo sa povinnosť zverejňovania zmlúv týka len objektov s 100% vlastníctvom štátu alebo mesta?
 17. Udelenie akých pokút je dôvodom na vyškrtnutie zo zoznamu správcov?
 18. Je možné zverejniť spotrebu nájomcu nebytového priestoru, ak je priestor vo vlastníctve mesta?
 19. Môžu vlastníci na schôdzi rozhodnúť o montáži sušiakov na okná (1ks na byt) a o úhrade týchto nákladov z fondu prevádzky, údržby a opráv? Môžu rozhodnúť nadpolovičnou  väčšinou prítomných?
 20. Ako počítať hlas za jeden nebytový priestor, konkrétne 7 garážových státí, keď “za“ hlasovalo 5 vlastníkov garážových státí a ostatní sa hlasovania nezúčastnili?
 21. Môže predseda SVB požadovať od majiteľa bytu údaje nájomcu?
 22. Dva bankové účty jedného bytového domu.
 23. Ako ukončiť nájom spoločného nebytového priestoru bytového domu, ak nájomnú zmluvu podpísal za vlastníkov predošlý správca, avšak iba so súhlasom vlastníkov z jedného vchodu?
 24. Ako máme riešiť nasledujúci problém? Na najvyššom poschodí býva rodina s dvomi deťmi. Rodičia sú majiteľmi spoločnosti XY, ktorá prevádzkuje zoskoky padákom. Z bytu si urobili telocvičňu, kde min. 2x denne 1 – 2 hod. trénujú skoky, padanie atď., čo ruší najmä pod nimi bývajúcich…
 25. Komu máme doručovať dokumenty a od koho vymáhať prípadné nedoplatky, ak nám vlastník predložil kúpnu zmluvu bytu, ale prevod vlastníckych práv cez kataster sa neuskutočnil (v jednom prípade to trvá už druhý rok, v druhom prípade je to len pár mesiacov), avšak vlastníctvo k bytom deklarujú tí, ktorí byty kúpili, tí rovnako tiež platia zálohové platby?

14:30 – 14:45
Prestávka

14:45 – 16:00
Praktikum správy bytových domov (II. časť)

 1. Na zvolanie schôdze ohľadom schválenia zmluvy o výkone správy už s novým správcom musia vlastníci požiadať ešte stále platného správcu, ktorý je vo výpovednej lehote alebo to môže zvolať už schválený nový správca resp. si domovú schôdzu zvolajú iba vlastníci sami?
 2. Dlžníka už chceme riešiť súdnou cestou lebo dlh je vo výške 3450 eur. Je možné podať žalobu aj keď sa teraz riešia súdne lehoty počas koronakrízy nejak špecificky?
 3. Kto má vykonať vyúčtovanie ak sa počas roka mení správca bytového domu?
 4. Má predsedajúci schôdze alebo overovateľ podpisu v písomnom hlasovaní povinnosť kontrolovať splnomocnenie v rozsahu pokynov splnomocniteľa ako má splnomocnenec hlasovať?
 5. Môže správca dať k nahliadnutiu doklady bytového domu budúcemu vlastníkovi bytu v dome?
 6. Môže správca zasahovať do správnosti vedenia schôdze?
 7. Je zápisnica o priebehu schôdze alebo písomného hlasovania platná aj keď nie je podpísaná oboma overovateľmi?
 8. Aký význam má podanie námietky overovateľom zápisnice? Na čo je to dobré?
 9. Vlastník bytu podpísal uplatnil svoj hlas v písomnom hlasovaní v čase 20:13 hod. pričom hlasovanie sa v daný deň skončilo o 19:00 hod. Na druhý deň ešte pokračovalo v určitých hodinách. Je takýto hlas platný?
 10. Je možné rozdať hlasovacie lístky na bežnej schôdzi a na jej konci zistiť výsledok hlasovania?
 11. Ako spoločenstvo sme dostali pokutu od HaZZ za umiestnenie skrinky na chodbe. Túto však vlastní jeden konkrétny vlastník. Je možné uvedenú sankciu uplatniť voči tomuto konkrétnemu vlastníkovi?
 12. Pri mojej otázke na správcu ohľadom stavu fondu prevádzky, údržby a opráv mi bola podaná odpoveď, že „sme v mínuse“. Je to vôbec možné?
 13. Ako bytový dom máme vlastnú webovú stránku za účelom komunikácie. Je potrebné nejak špeciálne upraviť ochranu osobných údajov? Akoby to bolo v prípade facebookovej skupiny?
 14. V našom dome máme hasiace prístroje zamknuté menších skrinkách s oznámením, že kľúč sa nachádza u dôverníka a u správcu. Je to v poriadku?
 15. Bol som ako vlastník zverejnený v zozname neplatičov, pričom môj dlh je len 370 eur a môžem ho uhradiť obratom. Je takéto konanie správcu primerané?
 16. Potrebujú držitelia povolenia podľa § 10 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike uzatvoriť nájomnú zmluvu s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome?
 17. Ktoré osoby a v akých prípadoch sú oprávnene vstúpiť do bytu bez jeho súhlasu?
 18. Je správca alebo predseda povinný vykonávať nápravu v dome v prípade „ukradnutých“ alebo nepridelených či inak zabratých pivníc?
 19. Kto je povinný riešiť reklamácie vyúčtovania v prípade ak sa zruší spoločenstvo a reklamácie dovtedy neboli vybavené?
 20. Sused má na vyúčtovaní uvedený počet dvoch bývajúcich, pričom je ich tam 5. Je možné tento stav napraviť? Môžem si nahlásiť ľubovoľný počet vlastníkov?
 21. Ako správcovia používame v evidencii vlastníkov vždy prvé meno na LV. Toto meno sa potom objavuje aj na vyúčtovaní. Sme povinní na žiadosť vlastníčky pripísať na vyúčtovanie aj ďalšieho spoluvlastníka?
 22. Môžu byť hasiace prístroje v bytových domoch uzavreté v plechových skrinkách na chodbe s tým, že kľúč je dostupný u správcu a u domovníka?
 23. Je správca povinný udržiavať anténu na každom dome aj keď ju využíva iba malé percento vlastníkov? Je televízna anténa spoločným zariadením domu?
 24. Je možné podať výpoveď správcovi tak, že výpoveď individuálne podpíšu vlastníci každý zvlášť?
 25. V bytovom dome máme vlastníkov, ktorí nemajú plynovú prípojku v byte. Vlastníci, ktorí sú odpojení sa nechcú podieľať na revízií plynového zariadenia. Je to v poriadku?

 

URČENÉ PRE

 • správcovské spoločnosti
 • predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • bytové a stavebné bytové družstvá
 • zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 • mestské bytové podniky
 • mestá a obce
 • pre záujemcov o problematiku bývania

 

Seminár bude vysielaný naživo z priestorov bratislavskej kancelárie 24. februára 2021 od 9:00 do 16:00 hod. na našej webovej stránke.

Registrácia na seminár

OBJEDNÁVATEĽ

KONTAKTNÁ OSOBA

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Účastník 1

Ďakujeme za vašu registráciu, skontrolujte si e-mail s jej potvrdením.

Pridať do kalendára 24.02.2021 09:00 24.02.2021 16:00 Europe/Bratislava Legislatívny kompas a praktikum správy (online seminár formou diskusií) 120


Viac nezobrazovať
Lepšie správy