XI. kongres LEPŠIA SPRÁVA 2023 v Bratislave

Nádherný priestor, ľudský prístup a priateľské prostredie. Aj to sú princípy a zásady, na ktorých je postavené ZLSBD. Preto sa s vami radi stretneme na neobvyklom mieste, kde podanie ruky a slovo znamenajú viac než len uvítanie 🙂

Meníme koncept organizovania našich kongresov. Možno dočasne, natrvalo. Každopádne sa nám osvedčil princíp lokálneho usporiadania podujatí najmä z dôvodu, že ide o bližší kontakt s našimi členmi a každým, ktorému záleží na výkone správy bytových domov. Prekračujeme tým hranice bežného zaužívaného spôsobu organizovania podujatí a snažíme sa podať informácie o efektívnejšom výkone správy ešte širšej verejnosti. Nerobíme to pre tretí účel, ale pre vás. Rozdelili sme teda náš XI. kongres LEPŠIA SPRÁVA do niekoľkých miest a dátumov. Zmyslom nového konceptu je riešiť aktuálne otázky výkonu správy ešte viac z pohľadu praxe. Prednášať a vyjadrovať sa k témam budú odborníci na slovo vzatí. Na kongrese budú prezentované hlavne praktické riešenia každodenných problémov pri výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v nadväznosti na iné právne predpisy. Príďte si nielen vypočuť, ale hlavne s nimi diskutovať a dosiahnuť tak lepšiu správu bytových domov.

 

REGISTRÁCIA JE MOŽNÁ UŽ LEN TELEFONICKY
NA ČÍSLE 0911 230 011

29.11. a 30.11. 2023

EVENTIME, Račianska 1572/72, Bratislava

V cene zahrnuté všetko okrem ubytovania.

 

PRVÝ DEŇ KONGRESU (29.11.)

 

09:20 – 09:30
Otvorenie kongresu, privítanie účastníkov a úvodné informácie
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

09:30 – 09:50 (diskusné fórum)
Rozpočítavanie základnej zložky pre byty a nebytové priestory odpojené od vykurovacej sústavy v objekte rozpočítavania podľa § 8 ods. 4 vyhlášky MHSR č. 503/2022 Z. z.
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
Ing. Štefan Dubovský, vedúci odboru metodiky energetickej inšpekcie SOI

09:50 – 10:15 (diskusné fórum)
„Spolurozhodovanie“ zástupcu vlastníkov o úhradách z účtu domu
– finančné limity pre zástupcu a správcu bytového domu
– možnosti existencie podmienky rozhodovania zástupcu o účele použitia finančných prostriedkov vlastníkov
– zodpovednosť správcu za rozhodovanie zástupcu
– otázka informovanosti a právneho rozmeru vzťahu medzi zástupcom a správcom
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

10:15 – 10:40
Nezmyselnosť inštitútu osobomesiacov pri výkone správy a jeho riešenie v praxi
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

10:40 – 10:50
Elektronické hlasovanie po „zrušení pandémie“ bez právnych vád. Dopady zrušenia mimoriadnej situácie na výkon správy. Nariadenie vlády SR č. 366/2023 Z. z.,ktorým sa predlžuje uplatňovanie niektorých opatrení po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
Zrušenie mimoriadneho stavu na Slovensku bude mať rôzne následky pre všetky oblasti, napr. v ekonomike, v práve, v živote a pod. Aký to bude mať dopad na výkon správy bytových domov a čo je možné očakávať v najbližšej budúcnosti je predmetom práve tejto prednášky. Povieme si viac aj o efektívnych možnostiach prejavu hlasovacieho práva prostredníctvom elektronických prostriedkov.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

10:50 – 11:00
Zákon č. 205/2023 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 182/1993 Z. z. s účinosťou od 1. 4. 2024 v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy
Vo väzbe na zmeny v pojmoch podľa novej stavebnej legislatívy sa novo vymedzuje predmet a rozsah právnej úpravy bytového zákona. Úprava práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov pozostáva nielen z ich vzájomných vzťahov, ale aj zo vzťahov s tretími osobami. Súčasťou novely zákona sú aj podmienky, pri ktorých je možné nadobudnúť vlastníctvo k bytom a nebytovým priestorom.
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o.

11:00 – 11:15
Prečo nepodceňovať starostlivosť o fasádu
Boris Rózsa, FAMUS s. r. o.

11:15 – 11:45 (diskusné fórum)
Správa priľahlého pozemku bytového domu, areálu a pozemku slúžiacemu viacerým bytovým domom. Účtovné a daňové otázky.
– (komplikované) legislatívne vymedzenie
– rôzne chápanie definície v praxi a otázky z praxe
– prihľahlý pozemok vs. pozemok patriaci k domu
– pozemky „pod balkónmi“
– hranica priľahlého pozemku
– správa pozemkov viacerých bytových domov
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o.
Mgr. Zuzana Világi, QUALITA správa bytov, s. r. o.

11:45 – 12:00
Financovanie bytových domov v kontexte požiadaviek na zvyšovanie energetickej efektívnosti
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
Ing. M. Kubinec, PSS, a. s.
Ing. M. Michalcová, PSS, a. s. 

12:00 – 13:00
Obedná prestávka

13:00 – 13:30 (diskusné fórum)
Efektívne vedenie hlasovania vlastníkov
– odsúhlasenie programu schôdze
– rozdiel medzi hlasovaním a diskusiou
– vypustenie bodu „rôzne“ alebo „diskusia“
– nastavenie otázky za účelom možného udelenia plnej moci alebo elektronického hlasovania
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

13:30 – 13:45
Nový život pre vašu elektroinštaláciu
Bohuš Žila, BM Elektro s. r. o.

13:45 – 14:30 (diskusné fórum)
30 rokov existencie zákona č. 182/1993 Z. z. (II. časť)
Vážne i nadľahčené pootočenie sa za tridsiatimi rokmi vývoja bytového zákona s prihliadnutím na dopad niektorých zmien. O tom, čo sa podarilo, čo sa chcelo podariť a čo sa nepodarilo, budú s vami diskutovať odborníci s dlhodobou praxou.
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o.

14:30 – 14:45
Prečo mať správne nastavenú poistnú sumu v poistnej zmluve bytového domu
Poistný trh sa neustále vyvíja a mení. Tomu je potrebné prispôsobovať nielen poistné zmluvy, ale celkový prístup k poisteniu majetku a zodpovednosti.
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s. r. o.

14:45 – 15:05
PREMIOVÉ služby poistenia
Ing. Milan Holinďák, PREMIUM Poisťovňa

15:05 – 15:20
Prestávka (káva, čaj, občerstvenie)

15:15 – 15:45 (diskusné fórum)
Cena tepla pre bytové domy – centralizované zásobovanie teplom, domová kotolňa alebo obnoviteľné zdroje?
– kde je pravda, čo je výhodnejšie a prečo?
– porovnanie konkrétnych riešení
– dôležitosť vlastníctva tepelnej prípojky
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
Ing. Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
Ondrej Pavlanský, ZLSBD

15:45 – 16:00
Energetické výhody užívania výťahov
Stúpajte s nami.
Michal Novotný, TREVA, s.r.o.

16:00 – 16:20
Zriadenie „pracovnej skupiny“ v bytovom dome a jej význam pri výkone správy bytových domov vo vzťahu k správcovi
– spôsob jej zriadenia a fungovania
– výsledky činnosti v rôznych bytových domoch
– metodika uľahčenia práce správcu bytového domu
– príklady z praxe
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

16:20 – 16:35
prednáška partnera POHAS GROUP, s. r. o.

16:35 – 17:00 (diskusné fórum)
Prenájom spoločných častí a zariadení v bytovom dome a rozdiel od úpravy bezplatného užívania podľa zákona č. 182/1993 Z. z..
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o.

17:00 – 17:30 (diskusné fórum)
Zápisnica z hlasovania a jej formálne, materiálne a zákonné náležitosti. Príklady z praxe a riešenie najčastejších chýb (najmä platnosti a neplatnosti).
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o.

17:30 – 18:00
Posudzovanie cenových ponúk pre vlastníkov v bytových domoch a postupy uzatvárania zmlúv o dielo
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

18:00 – 19:00
Večera

19:00 – 22:00
Spoločné diskusie, rozpravy a diskusie
Ochutnávka vín

DRUHÝ DEŇ KONGRESU (30.11.)

 

09:00 – 09:15
Stále aktuálna problematika ochrany osobných údajov pri výkone správy a kontrolná činnosť
– zverejňovanie osobných údajov
– rozdiel medzi pojmami „spracovať“ a „zneužiť“
– rozsah ochrany osobných údajov a ich viditeľnosť pred všetkými vlastníkmi
– ochrana podpisu vlastníka ako inštitútu mimo zákona
– je spotreba vody osobným údajom?
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

09:15 – 09:30
Význam a úskalia inštitútu zmluvnej pokuty pri výkone správy
– možnosti vymáhania zmluvnej pokuty
– správne vymedzenie v zmluvných vzťahoch
– percentuálne vymedzenie vs. číselné vymedzenie
– otázka jej zabezpečenia zákonným záložným právom
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

09:30 – 10:30 (diskusné fórum)
Praktikum správy bytových domov (vybrané komplikované prípady z praxe)
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o.

10:30 – 10:45
Prestávka (káva, čaj, občerstvenie)

11:00 – 11:45 (diskusné fórum)
Zodpovednosť správcu za riešenie havarijných situácií v bytových domoch a spôsoby bezpečnostných opatrení. Príklady z praxe. Bezpečnosť v bytovom dome, únikové cesty a otázka zodpovednosti správcu a predsedu SVB za riešenie únikových ciest v bytových domoch.
Vlastníci a obyvatelia bytových domov sa môžu cítiť bezpečne len do tej miery, do akej sú ochotní venovať tejto otázke aj pozornosť. Mnohokrát jej stabilitu prelomí ľudský faktor a jeho zlyhanie. Ide však aj o priamy súvis s výkonom správy. O tých najdôležitejších problémoch sa dozviete na tomto diskusnom fóre.
– vznik havárií
– vypratanie spoločných priestorov
– pojem bezprostredného ohrozenia
– poistné udalosti a ich likvidácie
– nepovinné revízie a ich význam
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
Ing. Milan Holinďák, riaditeľ produkt manažmentu PREMIUM Poisťovňa
mjr. Ing. Viktor König, OR HaZZ Košice a člen Hasiči Košice o. z.
npor. Ing. Peter Rusnák, OR HaZZ Košice a člen Hasiči Košice o. z.

11:45 – 12:00 (diskusné fórum)
„Pravidlá“ rozpočítavania studenej vody v bytových domoch
– otázka rozpočítavania bez osadenia meradiel
– otázka rozpočítavania vody s osadením meradla len v niektorých bytoch alebo neb. priestoroch
– úniky vody v bytových domoch
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

12:00 – 12:20 (diskusné fórum)
Problematika vlastníctva vodomerov a iných meradiel
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

12:20 – 13:15
Obedná prestávka

13:15 – 13:30 (diskusné fórum)
Vykonanie ročného vyúčtovanie “z ničoho” alebo bez odovzdania dokladov od predchádzajúceho správcu
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

13:30 – 13:50
3 metre k životu. Zodpovednosť vlastníkov a správcov pri riešení „požiarnej otázky“.
mjr. Ing. Viktor König, OR HaZZ Košice a člen Hasiči Košice o. z.
npor. Ing. Peter Rusnák, OR HaZZ Košice a člen Hasiči Košice o. z.

13:50 – 14:15 (diskusné fórum)
“Odchod” bytového domu zo správy a zbytočné prekážky v praxi a ich riešenia
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

14:15 – 14:30
Krátenie platby za správu v prípade nevykonania vyúčtovania alebo jeho vykonania s omeškaním
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

14:30 – 14:45 (diskusné fórum)
Judikatúra Slovenskej obchodnej inšpekcie v roku 2023 vo vzťahu k výkonu správy
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

14:45 – 15:10
Rozdiel medzi majetkom spoločenstiev vlastníkov bytov a neb. priestorov a majetkom vlastníkov
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Ing. Otília Leskovská, ZLSBD

15:10 – 15:25
Prestávka (káva, čaj, občerstvenie)

15:25 – 15:45
Trestná zodpovednosť správcov a predsedov svb pri správe kotolní a výťahov
JUDr. Peter Golha, Generálna prokuratúra SR

15:45 – 16:00
Otázky existencie SVB v roku 2023 a ich výkon správy
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Ing. Otília Leskovská, ZLSBD

16:00 – 16:30 (diskusné fórum)
Zmysel a význam psychologickej roviny pri riešení otázok výkonu správy
Ing. Miloslav Frečka, člen predsedníctva ZLSBD

16:30
Ukončenie kongresu

Rezervácia na XI. kongres LEPŠIA SPRÁVA 2023

OBJEDNÁVATEĽ

KONTAKTNÁ OSOBA

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Účastník 1

Ďakujeme za registráciu na XI. kongres LEPŠIA SPRÁVA, potrebné informácie nájdete v doručenom e-maile. Tešíme sa na Vás.
Viac nezobrazovať
Lepšie správy