VI. online LEPŠIA SPRÁVA 2021

„Diskusie so zdravým rozumom“

17. – 19. marca 2021

online na www.lepsiasprava.sk

Nepriaznivá situácia nám nedovoľuje zorganizovať bežný kongres a tak pokračujeme v sérií online prenosov, do ktorých sa budete môcť zapojiť aj vy. V názve podujatia sme účelovo vypustili slovo „kongres“, nakoľko pôjde o podujatie úplne iného typu a predstavuje skôr skupinu diskusných fór zameraných na pragmatické riešenia otázok pri výkone správy doplnenú o prednášky partnerov. Zoznam diskutujúcich priebežne aktualizujeme, o čom budeme pravidelne informovať. Tešiť sa však môžete na stabilnú zostavu ZLSBD, ktorú doplnia ľudia z praxe a z orgánov verejnej moci. VI. LEPŠIU SPRÁVU budeme vysielať online a samozrejmosťou je následný prístup k archívu.

Niekoľko otázok, na ktoré budeme podávať odpovede:

 1. Čo v prípade, ak vlastníci rozhodli o výpovedi zo zmluvy o výkone správy, ale nerozhodli o poverenej osobe a podali výpoveď touto formou?
 2. Ako sa reálne domôcť povinnosti odovzdania dokumentácie v prípade nečinnosti bývalého správcu alebo SVB?
 3. Má správca povinnosť spravovať dom aj po podaní výpovede?
 4. Do akého dátumu je predseda SVB povinný oznámiť Okresnému úradu svoje rodné číslo za účelom aktivácie elektronickej schránky?
 5. Ako a do kedy vykonať vyúčtovanie za rok 2020 a ako ho predložiť?
 6. Do akého dátumu je osoba správca povinní vybaviť určené meradlo a pomerový rozdeľovač tepla funkciou diaľkového odpočtu a za akých podmienok?
 7. Majú vlastníci v zmysle navrhovaného zákona o elektronických komunikáciách právo na náhradu za osadenie telekomunikačného zariadenia napr. na streche domu?
 8. Je výmena okien jedným z vlastníkov zmenou vzhľadu domu?
 9. Je možné uplatňovať DPH zo zálohového predpisu?
 10. Pohľad ZLSBD na usporiadanie vzťahov medzi vlastníkmi navzájom a tretími osobami po zániku spravovaného domu.
 11. Aký typ daňového priznania podáva zástupca vlastníkov alebo predseda SVB ak má príjem len z výkonu tejto funkcie, prípadne aj iný príjem?
 12. Čo je prioritou ZLSBD vo vzťahu k pripravovanej novej legislatíve obchodných spoločností a družstiev?
 13. Je zverejnenie údaja o zdravotnom stave vlastníka trestným činom?
 14. Môže byť likvidátorom SVB jeho predseda alebo mandatár?
 15. Ako reálne môže vzniknúť SVB zo zákona?

PROGRAM


09:00 – 09:15
Informácie k priebehu VI. LEPŠEJ SPRÁVY 2021
– príhovor organizátora
– poskytnutie informácií o programe a priebežných aktivitách

09:15 -10:15 (diskusné fórum)
Praktický pohľad na výpoveď zmluvy o výkone správy
– príklady a prekážky z praxe,
– plynutie lehôt,
– právne dôvody podania výpovede a jej akceptácia,
– formálne podmienky a nedostatky
diskutujúci:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Mgr. František Meton, SK PROGRES, s.r.o., člen legislatívneho kolégia ZLSBD

JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokátska kancelária VALACHOVIČ & PARTNERS s. r. o.
Ing. Maroš Čulák riaditeľ Správcovského bytového družstva IV Košice

10:15 – 11:15 (diskusné fórum)
Odovzdanie dokumentácie a dokladov domu pri výkone správy
– výklad ustanovenia § 9 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z. z.,
– materiálna a digitálna povaha dokladov,
– následky porušenia povinnosti a možné sankcie,
– vymoženie splnenia povinnosti,
– demonštratívny zoznam dokladov,
– odovzdávací protokol
diskutujúci:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Mgr. František Meton, SK PROGRES, s.r.o., člen legislatívneho kolégia ZLSBD
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokátska kancelária VALACHOVIČ & PARTNERS s. r. o.

11:15 – 11:20
Technická prestávka

11:20 – 11:40 (diskusné fórum)
Správa bytového domu správcom po uplynutí výpovednej lehoty zo zmluvy o výkone správy bez zmeny formy správy
– práva a povinnosti správcu z vypovedanej zmluvy,
– vznik spoločenstva vlastníkov zo zákona,
– konanie bez príkazu podľa Občianskeho zákonníka vs. povinnosti z vypovedanej zmluvy
diskutujúci:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD a mediátorka
Miroslav Rešeta, ZLSBD

11:40 – 12:00
Digitálna transformácia komunikácie a procesov v bytových domoch
Tomáš Paciga, resitech s. r. o. 

12:00 – 13:00
Prestávka

13:00 – 14:00 (diskusné fórum)
Vykonanie vyúčtovania za rok 2020
– dopady núdzového stavu na povinnosti vykonať vyúčtovanie a predložiť ho vlastníkom,
– pohľad na spotrebiteľské práva vlastníkov,
– rozdielny pohľad na splnenie si povinnosti správcov a spoločenstiev
diskutujúci:
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD a mediátorka
JUDr. Helena Latáková, odbor ochrany spotrebiteľa, Slovenská obchodná inšpekcia
Miroslav Kantner, člen predstavenstva ZLSBD
Mgr. František Meton, SK PROGRES, s.r.o., člen legislatívneho kolégia ZLSBD

14:00 – 14:20
Umývanie alebo náter fasády bytového domu? Prečo práve so spoločnostou Umyjem TO SK?
Boris Rosza, Umyjemto SK, s. r. o.

14:20 – 14:40
Prestávka

14:40 – 15:00
Zápis údaja o rodnom čísle predsedu SVB a členov rady do registra spoločenstiev vlastníkov podľa návrhu (nového) zákona o údajoch.
Správa elektronických schránok pre SVB od ZLSBD.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

15:00 – 15:20
Povinnosti a odmena likvidátora podľa nových pravidiel likvidácie SVB od 1. 10. 2020.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s. r. o.

15:20 – 15:40
Nové práva a povinnosti správcov bytových domov a SVB v konkurzoch podľa zákona 7/2005 Z. z. od 1. 1. 2021. Ako vymôcť nedoplatok v konkurze na tri kroky…
JUDr. Mgr. Marek Perdík, správca konkurznej podstaty

9:00 – 10:00 (diskusné fórum)
Zákon č. 419/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– národný cieľ úspor energie u konečného spotrebiteľa
– funkčná uskutočniteľnosť a technická a nákladová primeranosť aplikovania nových práv a povinností
– povinnosť ďiaľkového odpočtu
– dopady zmien na vykonanie ročného vyúčtovania a povinnosti rozpočítavateľov tepla
– poskytovanie údajov do monitorovacieho systému spoločenstvami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a správcami
– lehoty na splnenie nových povinností
– povinná kontrola vykurovacieho systému v zmysle zákona č. 419/2020 Z. z., ktorým sa novelizuje zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov
diskutujúci:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Rešeta, ZLSBD
PaedDr. Mária Siptáková, PhD., Slovenská obchodná inšpekcia

Ing. Štefan Dubovský, Odbor  metodiky  energetickej  inšpekcie, Slovenská obchodná inšpekcia
Ing. Lucia Hendrichovská, PhD., Odborný konzultant z poradenského centra Žiť energiou Košice, SIEA
Ing. Maroš Čulák riaditeľ Správcovského bytového družstva IV Košice


10:00 – 10:20
Precízne meranie spotreby tepla – legislatívne zmeny a produktové novinky ista
Ing. David Samek, technický manažér ista Slovakia, s. r. o.
Novým zákonom 419 z 1. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, pribudli nové požiadavky na diaľkové odpočty pre budovy s ústredným teplovodným vykurovaním, ktoré majú celkovú podlahovú plochu väčšiu ako 500 m2. Podľa smernice o energetickej efektívnosti  (EED 2018/2002/EÚ) má byť funkcia diaľkového odpočtu technickým predpokladom pre poskytovanie častejších informácií o spotrebe alebo vyúčtovaní v budúcnosti. Spoločnosť ista prichádza na trh s novou generáciou kompaktných meračov tepla a chladu s integrovaným rádiovým modulom, ktorý umožňuje zber denných dát.

10:20 – 10:40
Prestávka

10:40 – 11:15 (diskusné fórum)
Pojem verejného záujmu a inštalácia zariadení podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Vymedzenie podľa návrhu nového zákona o elektronických komunikáciách.
– zriadenie a prevádzka verejnej siete a stavba vedenia na bytovom dome bez súhlasu alebo so súhlasom vlastníkov,
– vstup do bytového domu v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení,
– nevyhnutné úpravy pôdy a porastu okolo bytového domu,
– možnosti odstránenia zariadenia,
– zriadenie vecného bremena,
– finančná kompenzácia vlastníkom bytov a nebytových priestorov
diskutujúci:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslava Korcová, DomaPro Správcovská, s.r.o.
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD a mediátorka

11:15 – 11:40 (diskusné fórum)
Zmena vzhľadu domu
– systematický výklad ustanovení § 11 ods. 6 a § 14b ods. 1 písm. m) zákona č. 182/1993 Z. z.,
– podstata pojmu „zmena vzhľadu domu“ a jeho hranice,
– individuálny vs. kolektívny záujem vlastníkov
diskutujúci:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Ing. Otília Leskovská, ZLSBD

11:40 – 12:00
Prevetrávané fasády s IMAROM v praxi.
Rastislav Ďalog, I.MAR spol. s r.o.

12:00 – 13:00
Prestávka

13:00 – 13:50 (diskusné fórum)
Zohľadnenie miery využívania ako inštitút zákona č. 182/1993 Z. z.
– oprávnenosť požiadavky zavedenia miery využívania
– problémy aplikácie v praxi
– zohľadnenie miery využívania vo vzťahu k fondu vs. vo vzťahu k plneniam
diskutujúci:
Miroslav Kantner, člen predstavenstva ZLSBD
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokátska kancelária VALACHOVIČ & PARTNERS s. r. o.
Ing. Otília Leskovská, ZLSBD

13:50 – 14:10
Vysušovanie bytov a sanácia škôd pri poistných udalostiach po vytopení či zatečení.
Marek Božoň, TVG Klima Slovakia, s. r. o.
V prednáške sa dozviete prečo je potrebné sušiť zatečenia v bytoch, akým spôsobom sušíme, ako prebieha komunikácia s poisťovňou a aké sú výhody sušenia daným spôsobom.

14:10 – 15:15 (diskusné fórum)
Praktikum správcu bytového domu
Praktikum správy bytového domu je dlhodobou súčasťou našich kongresov a jeho podstatou je poskytnúť efektívne a hlavne praktické rady na 25 zaujímavých otázok z oblasti správy. Výhodou tohto formátu je, že sa k určitej otázke vyjadrujú až štyria odborníci a účastník tak získava pohľad na problém z viacerých strán.
diskutujúci:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokátska kancelária VALACHOVIČ & PARTNERS s. r. o.
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD a mediátorka
Miroslav Kantner, člen predstavenstva ZLSBD


09:00 – 10:00 (diskusné fórum)
Zánik domu ako objektívna skutočnosť zániku jeho správy a vznik nových práv a povinností za účelom usporiadania práv spoluvlastníkov.
– zásah stavebných úradov do činnosti výkonu správy,
– majetkové usporiadanie vzťahov k spoločnému účtu vlastníkov v dome,
– majetkové usporiadanie vo vzťahu k tretím osobám,
– kontext k prípadným dedičským konaniam,
– problém zohľadnenia miery využívania pri riešení otázky pomerov spoluvlastníckych práv
– rozdiely medzi domom v správe správcu a SVB
diskutujúci:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predstavenstva ZLSBD

10:00 – 10:20
Zmenil výbuch v Prešove pohľad vlastníkov a poisťovní na poistenie bytových domov ?
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy consulting Slovakia, s. r. o.

10:20 – 10:40
Prestávka

10:40 – 11:40 (diskusné fórum)
K niektorým otázkam odmeňovania osôb pri výkone správy (zástupca vlastníkov, predseda SVB, členovia rady SVB a pod.)
– daňové povinnosti úhrad odmien predsedu SVB, člena rady a zástupcu vlastníkov
– (ne)povinnosť registrácie na účely sociálneho a zdravotného poistenia
– posudzovanie príjmu osôb vo volených funkciách ako príjmu zo závislej činnosti
– typológia daňových priznaní a ich vhodný výber
– paušalizovaná náhrada výdavkov
– právny rámec odmeňovania samotných vlastníkov za výkon určitej činnosti
– nesprávnosť aplikácie pracovno-právnych predpisov vo vzťahu k voleným funkciám
diskutujúci:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD a mediátorka
Miroslav Rešeta, ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predstavenstva ZSLBD

11:40 – 12:00
Aktuálne podmienky financovania obnovy bytových domov v Prvej stavebnej sporiteľni
JUDr. Katarína Niňajová, Ing. Miloš Blanárik, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

12:00 – 13:00
Prestávka

13:00 – 13:45 (diskusné fórum)
Novely trestných kódexov z pohľadu správy bytových domov
– uplatňovanie práv vlastníkov v trestnom konaní „po novom“,
– riziká  a zodpovednosť za vedenie bankových účtov v rozpore so zákonom č. 182/1993 Z. z.,
– možnosti trestnoprávneho postihu členov kontrolných orgánov (napr. kontrolnej komisie alebo rady)
– trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi pri výkone správy
diskutujúci:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
JUDr. Peter Golha, Generálna prokuratúra SR

13:45 – 14:30 (diskusné fórum)
Filozofia navrhovaných legislatívnych zmien ZLSBD v zmysle Legislatívneho zámeru rekodifikácie práva obchodných spoločností Min. spravodlivosti SR 2021
V roku 2021 je naplánovaná zmena práva obchodných spoločností a družstiev s tým, že osobitná úprava však bude zohľadňovať osobitosti niektorých družstiev (sociálne družstvá, bytové družstvá). Vypočujte si navrhované riešenia zo strany ZLSBD.
diskutujúci:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Ing. Robert Mihok, prokurista SBD v Žiari nad Hronom
Ing. Karol Jursa, predseda predstavenstva OSBD v Dunajskej Strede

14:30 – 15:15 (diskusné fórum)
Založenie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov
– úskalia zmluvy o spoločenstve,
– procesná stránka založenia SVB,
– práva a povinnosti registračného orgánu,
– založenie SVB zo zákona
diskutujúci:
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD a mediátorka
Miroslav Rešeta, ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predstavenstva ZSLBD

Ing. Otília Leskovská, ZLSBD

15:15 – 15:30
Ukončenie podujatia a žrebovanie o ceny

Dôležité informácie a partneri

Viac nezobrazovať
Lepšie správy