VIII. KONGRES LEPŠIA SPRÁVA 2022

Budúcnosť sa začína už dnes“

Na kongrese sa okrem iného dozviete aj:

 1. Ako to vlastne bude s cenou plynu pre bytové domy
 2. O pripravovaných novelách zákona č. 182/1993 Z. z.
 3. Viac o možnosti zmeny pomeru v spôsobe rozpočítavania nákladov na teplo vo vzťahu k predchádzajúcemu roku po jeho uplynutí
 4. Kedy, za akých podmienok a ako je SVB povinné viesť účtovníctvo a kedy sa to bude týkať bytových domov v správe na základe zmluvy o výkone správy
 5. O častom omyle správcov ale aj samotných vlastníkov pri prijatí rozhodnutia vo veci samej
 6. Ako primerane aplikovať ustanovenia zákona č. 182/1993 Z. z. v prípade správy napr. nebytových budov
 7. O vykurovaní bytových domov v budúcnosti s nevyhnutným uplatnením obnoviteľných zdrojov energie
 8. Ktoré tendenčné materiály a riešenia sú aktuálne v kurze
 9. Ako dlho archivovať rôzne typy dokladov bytového domu
 10. O rôznych pohľadoch na pojmy a ich rozpore v praxi
 11. O uplatňovaní reklamácií vlastníkov podľa navrhovaného nového zákona o ochrane spotrebiteľa
 12. Čo presne znamená energetická komunita bytových domov
 13. Ako uplatňovať mieru užívania spoločných častí a či je to vôbec spravodlivo možné
 14. O význame začatia výkonu zákonného záložného práva pre vymoženie nedoplatku vlastníka
 15. O doposiaľ nepublikovaných výsledkoch kontrol požiarnej bezpečnosti v bytových domoch

Tešiť sa môžete aj na vynovený wellness

a množstvo príjemných prekvapení od ZLSBD

PROGRAM

od 08:00
Registrácia účastníkov

10:00 – 10:20
Otvorenie kongresu

10:20 – 11:00 (diskusné fórum)
Rozhodovanie vlastníkov o tej istej veci a problém zmeny rozhodnutia vlastníkov do jedného roka.
Rozhodnutie vlastníkov je možné nahradiť novým rozhodnutím vlastníkov. BytZ určuje odlišné podmienky v prípade, ak sa rozhoduje o tej istej veci do jedného roka a po tejto lehote. Nie je to však jediným rozlišovacím kritériom a v praxi sa objavujú paradoxné prípady, kedy nie je možné BytZ aplikovať. Úlohou diskusného fóra je poukázať práve na ne.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD o. z.

JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s. r. o.
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD o. z.

11:00 – 11:30 (diskusné fórum)
Chaos v účtovníctve SVB a cesta von.
Predmetom diskusie bude samotná otázka oprávnenosti či povinnosti viesť účtovníctvo SVB a spôsob jeho vedenia, účtovanie jednotlivých položiek a účtovanie majetku v prípade jeho nadobudnutia. V praktickej rovine totiž dochádza k viac ako častým nezrovnalostiam.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Ing. Mária Horváthová , viceprezidentka pre ekonomiku, Slovenská komora audítorov

11:30 – 11:45
Archivácia dokumentov a dokladov domu.
Ing. Otília Leskovská, ZLSBD o. z.

Miroslav Rešeta, ZLSBD o. z.

11:45 – 12:15 (diskusné fórum)
Primerané použitie ustanovení zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a iných právnych predpisov na výkon správy domu.
Systematický výklad právnych predpisov je za účelom dosiahnutia zdravého pochopenia podstaty zákona nevyhnutný. V tom nám ale často bráni práve samotný zákon. Prepojenie právnych predpisov je nevyhnutné a je jasne viditeľné. Ako to je s BytZ sa dozviete práve v tomto diskusnom fóre.
– primerané aplikovanie Občianskeho zákonníka
– primerané aplikovanie Obchodného zákonníka
– primerané aplikovanie zákona 182/1993 Z. z. na samotný zákon 182/1993 Z. z.
– ostatné právne predpisy vo vzťahu k zákonu 182/1993 Z. z.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD o. z.
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s. r. o.

12:15 – 12:25
Komplexná revitalizácia bytových domov so spoločnosťou PMGSTAV SK, s.r.o
Predstavenie spoločnosti, portfólia služieb, referencií a spôsobu ako vieme byť správcom či zástupcom bytových domov nápomocní v jednotlivých krokoch pre dosiahnutie úspešnej revitalizácie bytového domu.
Tomáš Vangel, PMGSTAV SK, s.r.o.

12:25 – 14:00
Obed

14:00 – 14:50 (diskusné fórum)
Malé slová s veľkým významom v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a ich metafyzika
– rozdiel medzi hlasovaním o úvere a zmluve o úvere
– hlasovanie o návrhu zmluvy vs. hlasovanie o konkrétnej zmluve (dôvod zmeny v roku 2014)
– účel použitia prostriedkov vs. ich reálna úhrada konkrétnej osobe
– zmluva o nájme vs. dohoda o užívaní
– výklad spojok a / alebo v štruktúre zákona vs. v štruktúre jeho zmyslu
– aplikovanie pojmov „súhlasím“ a „nesúhlasím“ vs. pojmy „áno“ a „nie“ pri hlasovaní vlastníkov
– počet prítomných vlastníkov na hlasovaní vs. počet reálne hlasujúcich vlastníkov a odlišná optika vyhodnotenia hlasov
– hlasovanie o programe schôdze a bod rôzne na schôdzi ako popretie celej podstaty schôdze
– dopad princípu „verejnej publicity“ zápisov v katastri nehnuteľností na vzťah medzi správcom a vlastníkom
– platba za správu vs. poplatok za výkon správy
– podpis zmluvy osobou vlastníkmi poverenou vs. podpis zmluvy správcom (§ 14a ods. 7 BytZ)
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD o. z.
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s. r. o.
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD o. z.

14:50 – 15:10
Častejšie informácie o spotrebe a ich význam pre správu budov
Peter Jančula, ista Slovakia, s. r. o.

15:10 – 16:00 (diskusné fórum)
Obsahuje vaša poistná zmluva dostatočné krytie pre váš bytový dom?
Venovať sa budeme otázke podpoistenosti bytových domov a ako vie nedostačujúca poistná suma ovplyvniť vyplatenie poistného plnenia v prípade väčších škôd. Priblížime si pojem poistného krytia „do limitu trhovej ceny“ v prípade totálnej škody na bytovom dome a pojem krytia „do výšky nákladov na jeho výstavbu“. Aký by mal byť rozsah poistného krytia v štandardnej poistnej zmluve? Aký je rozdiel v pojmoch „franšíza“ a „spoluúčasť“ v poistných zmluvách a aký je benefit „all risk“ krytia v poistení bytových domov ako novinky na poistnom trhu. 
diskutovať budú:
Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD o. z.
Milan Holinďák, PREMIUM Insurance Company Limited
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s. r. o.

Miroslav Rešeta, ZLSBD, o. z.

16:10 – 16:25
Prestávka, občerstvenie

16:25 – 16:35
Obnova bytových domov s podporou ŠFRB.
Ing. Zuzana Barnová, Štátny fond rozvoja bývania

16:35 – 16:45
Aktuálne podmienky financovania obnovy bytových domov v Prvej stavebnej sporiteľni, a.s.
Ing. Jozef Plško, Ing. Eva Michalcová PhD., Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

16:45 – 17:05
Prevetrávané fasády pre zateplenie bytových domov.
Zatepľovanie môže byť zdravé, bezúdržbové a trvácne. Inovatívne technológie overené v podmienkach vyspelých krajín Európy fungujú aj na Slovensku. Príďte sa presvedčiť o možnostiach znižovania energetickej závislosti a zvyšovania kvality bývania.
Rastislav Ďalog, I.MAR spol. s r.o.

17:05 – 17:20 (diskusné fórum)
Práva a povinnosti správcov bytých domov pri civilnej ochrane obyvateľstva
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD, o. z.

17:20 – 17:35 (diskusné fórum)
Rozhodnutia Slovenskej obchodnej inšpekcie v roku 2021 v kontexte k výkonu správy domov a ich „význam„.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD o. z.

17:35 – 18:00 (diskusné fórum)
Návrh nového zákona o ochrane spotrebiteľa a novela zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa
Aké bude postavenie vlastníkov, správcov a spoločenstiev pri uplatňovaní svojich práv a riešení reklamácií? Navrhovaný zákon otáča optiku na postavenie spotrebiteľa a obchodníka. V medzirezortnom pripomienkovom konaní vznieslo ZLSBD zásadnú pripomienku…
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD o. z.

Mgr. Bruno Gerda, odbor ochrany spotrebiteľa, Ministerstvo hospodárstva SR
Helena Mezenská, OMBUDSPOTZdruženie na ochranu práv spotrebiteľov v Poprade

18:00 – 20:00
Večera

20:00 – 04:00
– prípitok a príhovor generálneho partnera FAMUS s. r. o.
– hudobno-zábavné vystúpenie Gizky Oňovej 🙂

– nezabudnuteľná česko-slovenská víťazná disko show dj-a APA Egryho

09:00 – 9:20
Nové pravidlá práv k cudzím veciam v novom zákone č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách pri výkone správy.
Nútený prenájom striech bytových domov za účelom osadenia telekomunikačného zariadenia a strpenie tohto vecného bremena by malo byť minulosťou. Aké sú nové práva a povinosti bude predmetom prednášky s možnosťou diskusie.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD o. z.

09:20 – 09:50 (diskusné fórum)
Ako spravodlivo zohľadniť mieru využívania spoločných častí a zariadení vlastníkmi nebytových priestorov podľa § 10 ods. 1 bytového zákona?
diskutovať budú:
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s. r. o.
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD o. z.

09:50 – 10:00
Portfólio Uponor a novinka Exoflex VIP
Predizolované potrubie Uponor Ecoflex VIP je budúca generácia pre vonkajšie rozvody. Nový štandard pre distribučné siete diaľkového vykurovania s predizolovaným potrubím Ecoflex VIP kombinuje vynikajúcu flexibilitu s najlepšími vlastnosťami tepelnej izolácie pre flexibilné predizolované potrubie na trhu. Nie je to evolúcia. Ale revolúcia v potrubí.
Ing. Branislav Korinek, Uponor, s.r.o.

10:00 – 10:30 (diskusné fórum)
Správcovská „desiatka“ v praxi
Dôležité momenty vo výkone správy, s ktorými sme sa stretli v našej praxi za ostatné obdobie a prehľad novej legislatívy.
1. Prelom v optike pojmu „spotrebiteľ“ pri výkone správy v roku 2021
2. Nové povinnosti správcov v zákone č. 125/2015 Z. z. o registri adries v roku 2022
3. Novela zákona č. 421/2002 Z. z. o účtovníctve a zverejňovanie účtovných závierok SVB
4. Trestná zodpovednosť rady SVB a konrolnej komisie družstva podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb
5. Rozsah výdavkov hradených z fondu prevadzky, údržby a opráv a rozsah výdavkov spojených s poskytovaním služieb
6. Vlastníctvo meradiel, financovanie ich obstarania, výmeny alebo opravy
7. Ochrana osobných údajov zosnulého vlastníka v zmysle novely č. 373/2021 Z. z. zákona o ochrane osobných údajov
8. Právny rámec zriadenia herne v bytovom dome podľa  30/2019 Z. z. o hazardných hrách
9. Efektívne odstránenie nábytku, nadrozmerných kvetín a iných prekážok vo voľnej únikovej ceste
10. Práva prehlasovaného vlastníka podľa zákona č. 182/1993 Z. z. a pohľad Najvyššieho súdu SR
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD o. z.

10:30 – 10:50
Obrana správcu v trestnom konaní (nielen) pri uplatnení práv poškodeného vlastníka
JUDr. Peter Golha, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

10:50 – 11:05
Prestávka, občerstvenie

11:05 – 12:00 (diskusné fórum)
Aktuálne otázky obnovy bytových domov a jej financovanie
diskutovať budú:
Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD o. z.
Ing. Branislav Madáč, LUKYSTAV, s. r. o.
Ing. Ivan Juríček, relationship manager
, verejný a neziskový sektor, Slovenská sporiteľňa, a. s.
Ing. Stanislav Plevák, riaditeľ, verejný a neziskový sektor, Slovenská sporiteľňa, a. s.

12:00 – 12:30
Prečo nepodceňovať starostlivosť o fasádu
Fasády bytových domov skrývajú rôzne problémy, prečo ich nepodcenovať a ako ich riešiť vám prezradíme v prednáške.
Boris Rozsa, FAMUS s. r. o.

12:30 – 12:40
Solárny systém pre bytový dom – ako na to
Ing. Tomáš Jančařík, THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.

12:40 – 12:50
Práca profesionálnych elektrikárov
Profesionálne realizácie pre bytové domy v oblasti projektov, rekonštrukcie a revízie elektro, kamery pre bytové domy, domáce telefóny, RFID čipy či bleskozvody. Už 17 rokov sa každým dňom zdokonaľujeme a učíme.
Bohuš Žila, riaditeľ BM ELEKTRO, s.r.o.

12:50 – 14:00
Obed

14:00 – 14:50 (diskusné fórum)
Návrh novely zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v rovine zmeny postavenia bytových domov s vlastnou kotolňou a BOST. Výsledky medzirezortného pripomienkového konania.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD o. z.
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD o. z.

Ing. Miroslav Petrus, Ministerstvo hospodárstva SR
Ing. Štefan Csáji, odbor metodiky energetickej inšpekcie, Slovenská obchodná inšpekcia

14:00 – 18:00
Ochutnávka pivných špecialít od remeselného pivovaru „GENERAL“

14:50 – 15:00
Výťah bez strojovne
Bezstrojovňový výťah je najnovším technickým riešením a súčasným trendom výmeny výťahu v bytovom dome.
Ing. Henrik Puškáš, PhD., OTIS Výťahy, s.r.o.

15:00 – 16:00 (diskusné fórum)
Problematika cien energií vo vzťahu k možnostiam správcov a ich (ne)regulácia
Ako zabrániť energetickej chudobe a akú úlohu v tomto procese zohráva štát a správcovia bytových domov? Je zvyšovanie cien energií len otázkou šikovnosti a prehľadu na trhu alebo existuje dôvod na to, aby vlastníci sami nemuseli byť expertami v tejto oblasti?
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD o. z.
Ministerstvo hospodárstva SR
Ing. Stanislav Janiš, predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla
Ing. Miroslav Verčimák, predseda spoločenstva F/12 v Bratislave

Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD o. z.
Ing. Martin Janáč, MH Telplárenský holding
Ing. Jozef Adam, MH Telplárenský holding

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

16:00 – 16:15
Prestávka, občerstvenie

16:15 – 16:30
Komplexná starostlivosť o bytový dom z technického a energetického hľadiska
Technicko-odborný audit bytového domu, energetický certifikát, audit rozvodov tepla a teplej vody či dezinfekcia vetracích potrubí vám dá istotu, že váš bytový dom je v perfektnom stave po všetkých stránkach a pomôže vám splniť si povinnosti v súlade s platnou legislatívou. Dokonca vám dokáže plne nahadiť plán opráv.
Mgr. Nina Sovič, výkonná riaditeľka ZLSBD o. z.

16:30 – 17:10 (diskusné fórum)
Obnoviteľné zdroje energie v kontexte bytových domov dnes a v skorej budúcnosti
– energetické komunity bytových domov, energeticky pozitívne štvrte a podpora ich vzniku
– decentralizovaný systém v energetike ako nevyhnutná skutočnosť v budúcnosti
– odstraňovanie energetickej chudoby
V diskusnom fóre bude predstavený projekt „Zelená dohoda pre budovy (GreenDeal4Buildings)“ Mgr. Stanislavom Laktišom zo SIEA
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD o. z.
Ing. Ján Karaba, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE

Mgr. Stanislav Laktiš, projektový manažér sekcie inovácií odboru medzinárodnej spolupráce, Slovenská inovačná a energetická agentúra

17:10 – 17:30 (Oxfordská debata)
IČO bytového domu a identifikátor adresy domu ako nevyhnutný inštitút de lege ferenda
„Pri výkone správy nie je postavenie vlastníkov bytového domu jednoznačné najmä na rozdiely medzi výkonom správy formou SVB a správcom bytových domov. Prejavuje sa to ako v rovine uzatvárania zmlúv, ale najmä v súdnych sporoch, kde sú tieto problémy najviac viditeľné. Zatiaľ čo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je právnickou osobou, tak “bytový dom” pod výkonom správy ako mix majetkového a osobného substrátu, predstavuje praktické problémy v postavení vlastníkov nielen ako zmluvnej strany, ale aj všeobecne. Napriek tomu, že je možné v ktoromkoľvek čase identifikovať skupinu vlastníkov v bytovom dome, nie sú v drvivej väčšine akceptovaní a vnímaní ako jeden celok v určitom vzťahu.  Je preto nevyhnutné nájsť určitý identifikátor bytového domu, ktorý je nezameniteľný a je akceptovateľný pre orgány verejnej moci, ale aj súkromný sektor z dôvodu zmluvných vzťahov, napr. banky, dodávatelia energií a pod. Aktuálne nie je vyhovujúci žiadny existujúci identifikátor a je potrebné riešiť túto otázku zmenou legislatívy v budúcnosti.„
Moderná debata, v ktorej sa stretávajú odborníci a argumentujú o platnosti alebo neplatnosti ohlásenej tézy. Jej podstatou je krížová konštruktívna kritika a obhajoba názorov účastníkov podľa vopred stanoveného poradia a v striktne určenom čase na každú reakciu.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD o. z.
Marta Mravcová, riaditeľka odboru registrov a klasifikácií, Štatistický úrad SR
Peter Plávala, VSD, s. r .o.

17:30 – 18:00 (diskusné fórum)
Bytová politika Slovenskej republiky do 2030 a legislatívne plány do 31.12.2023
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD o. z.
Mgr. František Meton, SK PROGRES, s.r.o., člen legislatívneho kolégia ZLSBD, o. z.
plénum sály

18:00 – 20:00
Večera

20:00 – 04:00
kultúrny a spoločenský program
večerná zábava so skupinou POLEMIC
vyhodnotenie súťaže o najrýchlejšieho kongresového hasiča
vyhodnotenie súťaží
bláznivý fotokútik

09:00 – 09:10
Praktické problémy prevodu spoločných zariadení do vlastníckeho práva vlastníkov bytov a neb. priestorov v dome
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD o. z.

09:10 – 09:20
Správa pozemkov v podielovom spoluvlastníctve len niektorých spoluvlastníkov vo viacerých bytových domoch rôznymi správcami bytových domov spoločne.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD o. z.

09:20 – 09:35 (diskusné fórum)
Kto je vlastníkom tepelnej prípojky po novele zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike?
diskutovať budú:
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD
Ing. Jozef Adam, MH Telplárenský holding

09:35 – 09:45
Rozdiel medzi výkonom zákonného záložného práva a dražbou ako častom omyle správcu a dopade na efektivitu vymáhania.
O zákonnom záložnom práve a jeho výkone sa už z našej strany povedalo zrejme všetko. Za posledný rok však evidujeme čoraz častejší problém s otázkou správneho začatia samotného výkonu záložného práva. Všetko podstatné je možné povedať za desať minút.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, Finlegal services, s. r. o.

09:45 – 09:55
10 najpodstatnejších chýb pri organizovaní elektronického hlasovania
Osvedčeným spôsobom prejavu hlasovacieho práva vlastníkov sa stalo tzv. elektronické hlasovanie zavedené zákonom č. 67/2020 Z. z.. Aké sú najčastejšie chyby správcov v praxi a ako ich riešiť sa dozviete v prednáške.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD

09:55 – 10:15
Ako dosiahnuť aby si vlastník vážil vašu prácu
Podľa prieskumu je až 75% vlastníkov na Slovensku nespokojných so svojím správcom alebo spoločenstvom. Správca a spoločenstvo si však v drvivej väčšine svoju prácu robí dobre. Kde je teda problém a ako docieliť obojstrannú spokojnosť sa dozviete na prednáške od riaditeľa resitech. 
Tomáš Paciga, CEO resitech s. r. o.

10:15 – 10:30
Prestávka, občerstvenie, odubytovanie

10:30 – 11:15 (interaktívny workshop)
Požiarna bezpečnosť v bytových domoch a riešenia….. „ad acta“
– prekvapivé zistenia kontrol požiarnej bezpečnosti v domoch
– efektivita požiarnych hlásičov v praxi
– možnosti použitia a inštalovania efektívnych hasebných systémov spoločnosti v bytových domoch
– porušovanie pravidiel požiarnej zodpovednosti ako možný dôvod trestnej zodpovednosti
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD, o. z.
Ing. Jozef Cincula, Asociácia pasívnej požiarnej ochrany SR
JUDr. Peter Golha, Generálna prokuratúra SR
mjr. Ing. Viktor König, OR HaZZ Košice a člen Hasiči Košice o.z.
npor. Ing. Peter Rusnák, OR HaZZ Košice a člen Hasiči Košice o.z.

Peter Rončák, ASES GROUP s. r. o

11:15 – 11:30
Zmena spôsobu rozpočítavania tepla a teplej vody na základe rozhodnutia vlastníkov prijatého po uplynutí kalendárneho roka a pred vykonaním ročného vyúčtovania
Je možné zmeniť pomer základnej zložky a spotrebnej zložky nákladov na množstvo dodaného tepla vo vzťahu k vykonaniu ročného vyúčtovania za predchádzajúci rok alebo sa takéto rozhodnutie vlastníkov môže vzťahovať len na ročné vyúčtovania vykonané v budúcnosti. Pohľady sú rôzne a riešenie nie je také jednoduché, ako sa môže zdať.
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD

11:30 – 12:30
Praktikum správcu bytových domov (vybrané praktické prípady a otázky pri výkone správy z praxe a ich riešenia)
Výnimočné prípady z praxe, ktoré sme počas posledného obdobia riešili so správcami a SVB. Až 25 komplikovaných prípadov a otázok z praxe, ktoré sa oplatí vypočuť. Aj keď sa riešenia na začiatku zdali byť nemožné, predsa sa ich podarilo nájsť. Veľmi poučný záver kongresu.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD o. z.
Miroslav Kantner, člen predsedníctva ZLSBD o. z.

Ing. Otília Leskovská, ZLSBD o. z.

12:15 – 12:30
Ukončenie kongresu a žrebovanie o vecné ceny

12:30
Obed

PROGRAM ZOSTAVENÝ NAJMÄ Z DISKUNÝCH FÓR
Zostávame verní osvedčenému formátu programu v podobe diskusných fór. Predstavujú najefektívnejší spôsob podávania informácií s najvyššou úrovňou ich zapamätateľnosti. Tentokrát sme pre vás pripravili až 18 diskusných fór. Zapojiť sa do ich diania budete môcť anonymne, ale aj priamou verejnou otázkou.

PRVÝ DEŇ KONGRESU BEZ OBMEDZENÍ
V poslednom období nebolo veľa príležitostí na osobné kontakty a riešenie otázok v priamej spoločnosti. Rozhodli sme sa preto program kongresu „nezamknúť“ v určitej časti v prvý deň kongresu len pre členov, ale ponechať možnosť registrácie a účasti pre každého rovnako. Druhým dôvodom otvorenia programu je samotná dôlezitosť tém diskusných fór.

SPRIEVODNÝ PROGRAM
Okrem skvelého večerného programu sme si pripravili aj bohatý sprievodný program s množstvom súťaží a milých prekvapení. Okrem nových milých darčekov pre každého účastníka od ZLSBD si budete môcť reálne vyskúšať váhu požiarneho výstroja v behu po schodoch. Pre jedného z vás máme pripravených 500 bytíkový žetón, no pre mnohých z vás prekvapenia od partnerov na záver. Čaká nás aj jedna veľkolepá oslova, špeciality od barmanov, ochutnávka remeselných pív a nebude chýbať aj možnosť minúť kongresové bytíky podľa vlastného gusta. Príďte sa k nám stretnúť s priateľmi, dozvedieť sa nové informácie, zabaviť sa a oddýchnuť si.

ZÓNA ZLSBD
Ani tento rok nevynecháme našu „obývačku“ kontaktov, ktorú je možné zažiť jedine osobne a cez vysielanie sa zažit nedá 🙂

INTERAKTIVITA A KRITICKÝ RACIONALIZMUS
Názory, dohady, emočné postoje, subjektívne pohľady na vec a „ping-pongovanie“ téz a antitéz bez výslednej syntézy. Nobolo toho už dosť? Je potrebné viesť racionálne diskusie a konštruktívne sa pozerať na podstatu problémov pri výkone správy. Nejde to však bez priamej účasti tých, ktorých sa výkon správy týka. Preto sa snažíme medzi účastníkov diskusných fór zaradiť aj správcov bytových domov a tiež predsedov SVB. Našim cieľom je viesť nie panelové, dvojstranné, ale interaktívne diskusie. Na základe vašich požiadaviek a spätných väzieb sme sa rozhodli upraviť časové zaradenie prednášok našich partnerov, ktorí budú mať možnosť sa prezentovať hneď po ukončení určitého diskusného fóra.

AUTOMATICKÝ PRÍSTUP K ARCHÍVU DISKUSIÍ PRE KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA
Každé diskusné fórum alebo prezentáciu budeme opäť vysielať naživo a po skončení kongresu bude spracovaný prehľadný archív. K nemu však už bude mať prístup každý účastník kongresu bez ďalších poplatkov. Chceme aby ste mali neobmedzený prístup k informáciám. A na našom kogrese ich je vždy viac než dosť.

Partneri kongresu

GENERÁLNI PARTNERI
PARTNERI
VYSTAVOVATELIA
VEREJNOPRÁVNI PARTNERI
REKLAMNÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
Viac nezobrazovať
Lepšie správy