Blogy a články

Koncepcia mestského rozvoja SR do roku 2030

14. 07. 2019 - Mgr. Nina Sovič

Prečítajte si celý rámcový celoštátny dokument, ktorého obsahom je zhodnotenie aktuálneho stavu oblasti rozvoja miest, návrh na vytvorenie systémových zmien súčasného stavu, návrh na vytvorenie podmienok pre optimálny a cielenejší rozvoj mestských území na Slovensku a iné. Cieľom koncepcie mestského rozvoja je, aby sa slovenské mestá vedeli lepšie prispôsobiť novým výzvam, boli udržateľné, produktívne a odolné.

Koncepcia* je rámcový celoštátny dokument a jej cieľom je zhodnotiť aktuálny stav oblasti rozvoja miest, vytvoriť predpoklady pre partnerský prístup verejnej správy a zároveň vytvoriť predpoklady pre systémové zmeny súčasného stavu. Navrhované opatrenia smerujú k systémovo lepšiemu prístupu a vytvoreniu podmienok pre optimálny a cielenejší rozvoj mestských území na Slovensku. Navrhované zmeny môžeme zhrnúť do dvoch oblastí – posilnenie úlohy mestského rozvoja v kontexte regionálneho rozvoja, partnerstvo a spolupráca a štrukturálne zmeny vo fungovaní miest. Jednou z úloh je vytvorenie Platformy pre rozvoj slovenských miest, ktorej hlavnou úlohou bude najmä odborná diskusia o princípoch a aplikácii integrovaného manažmentu rozvoja. Opatrenia sa zaoberajú aj potrebou analyzovať prepojenosť vybraného okruhu miest a ich funkčných území, službami poskytovanými na úrovní miest či podporou verejnej osobnej dopravy a adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. 

Koncepcia nezasahuje do právomocí samospráv, podporuje však koordináciu a zapájanie rôznych stakeholderov tak, aby sa slovenské mestá lepšie prispôsobovali novým výzvam, boli udržateľné, produktívne a odolné.

Na tvorbe návrhu koncepcie sa podieľala aj pracovná skupina zložená zo zástupcov ústredných orgánov štátnej správy, samosprávy, ako aj zástupcov relevantných subjektov akademického, súkromného a mimovládneho sektora.

* Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 bola predložená na rokovanie vlády v súlade s úlohou B.1 uznesenia vlády SR č. 7 zo dňa 7. januára 2015. Koncepcia bola prijatá vládou SR uznesením č. 5 zo dňa 10. januára 2018.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Všetky polia sú povinné.Viac nezobrazovať
Lepšie správy