III. Interaktívny kongres

LEPŠIA SPRÁVA 2019

pod záštitou

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a podpredsedu NR SR Mgr. art. Andreja Hrnčiara

PROGRAM KONGRESU

8:00 – 9:15
registrácia účastníkov (členov ZLSBD)
10:00 – 14:00
registrácia účastníkov a možnosť prednostného ubytovania

9:15 – 11:00 (len pre členov ZLSBD)
Výklad a prax § 14 a § 14a zákona č. 182/1993  Z. z. a praktické ukážky na simulovanej domovej schôdzi (diskusné fórum)
Čo v praxi znamená 1 byt = 1 hlas? Otázky riešené ZLSBD ohľadom hlasovania v roku 2019 a ich riešenia. Simulovaná schôdza bytového domu. Zmluvy a ich zmeny schválené vlastníkmi. Brainstorming na tému elektronického hlasovania a hlasovanie na diaľku. Určenie „iného spôsobu doručovania”. Sankcie za neúčasť na schôdzach.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o.
Miroslav Kantner, prezident Asociácia vlastníkov bytov
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD

11:00 – 11:15
Prestávka, občerstvenie

11:15 – 12:30 (len pre členov ZLSBD)
Výklad a prax § 14b zákona č. 182/1993 Z. z. a praktické ukážky na simulovanej domovej schôdzi (diskusné fórum len pre členov ZLSBD)
Inštitút poverenej osoby. Kedy sa predmet hlasovania na schôdzi správcu netýka? Účel použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv, vs. zásady hospodárenia s týmito prostriedkami. Výlučné užívanie spoločných častí a zariadení vlastníkom.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o.
Miroslav Kantner, prezident Asociácia vlastníkov bytov
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD

12:30 – 14:00
Obed

14:00 – 14:15
Otvorenie kongresu

14:15 – 15:15
Kontrolná činnosť a výkon dohľadu nad správcami bytových domov a SVB (diskusné fórum)
Efektivita a účel dohľadu Ministerstva dopravy a výstavby SR nad činnosťou správcov. Kontrolná činnosť SOI pri porušovaní spotrebiteľských práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov a judikatúra v roku 2019. Problematické otázky bytových odovzdávacích staníc tepla. Určenie základnej zložky 100% a spotrebnej zložky 0% na schôdzi vlastníkov. Kontrolná činnosť SOI v oblasti energetiky. Kontrolná činnosť Inšpekcie životného prostredia pri správe bytových domov. Je gramatický výklad Občianskeho zákonníka dôvodom na rozlišovanie medzi správcom a SVB v oblasti spotrebiteľských práv? Aplikovanie § 3 ods. 4 a ods. 6 zákona č. 246/2015 Z. z..
diskutovať budú:
Ing. Miloš Hajdin, odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja Ministerstva dopravy a výstavby SR
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Ing. Štefan Dubovský, vedúci odboru metodiky energetickej inšpekcie SOI
Ing. Štefan Csáji, odbor metodiky energetickej inšpekcie SOI
Ing. Miriam Oprenčáková, PhD., vedúca odboru inšpekcie odpadového hospodárstva, Inšpektorát životného prostredia v Banskej Bystrici

15:15 – 15:45
Kam smeruje meranie a rozpočítanie spotreby energií?
Požiadavky EED o diaľkovom odpočte a transparentnejšom prístupe k informáciám o spotrebe.
Ing. David Samek, ista Slovakia, s.r.o.

15:45 – 16:00
Prestávka, občerstvenie

16:00 – 16:50
Špeciálny program – prehliadka pivovaru Steiger s ochutnávkou pre vopred nahlásených účastníkov

16:00 – 17:00
I. Prednáškový blok „hodinovka“
16:00 – 16:10
Dôležitý detail pri obnove rozvodov TZB v bytových domov – protipožiarne opatrenia
Ing. Igor Krajčovič, REHAU, s.r.o.
16:10 – 16:20
Kvalitné financie – predpoklad kvalitnej správy a obnovy bytových domov
JUDr. Katarína Niňajová a Ing. Miloš Blanárik, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
16:20 – 16:30
7 prípadov vymoženia pôvodne nevymožiteľných prípadov
JUDr. Marek Perdík, Finlegal services, s.r.o.
16:30 – 16:40
Čistenie rias a plesní z fasád a vnútorných priestorov
Ladislav Matej, TIREKZ, spol. s r.o.
16:40 – 16:50
Pľúca budov
Mgr. Jakub Papík, Delphia s.r.o.
16:50 – 17:00
Dodávka výtahů do nízkopodlažních bytových domů
Roman Havel, Výtahy Pardubice a. s.

17:00 – 17:45
Šedá ekonomika pri správe bytového fondu (diskusné fórum)
Čo je šedou ekonomikou a ako sa prejavuje pri výkone správy? Príjmy a výdavky fondu prevádzky, údržby a opráv. Oprávnenie poskytovania pôžičiek správcami bytovým domom. Poskytovanie pôžičiek a úverov bytovým domom zo strany správcov. Majetková a hospodárska trestná činnosť pri výkone správy a judikatúra súdov. Uplatnenie náhrady škody spôsobenej nesprávnym postupom pri výkone správy (aj ako poistná udalosť). Aplikačné problémy nájmu spoločných častí a zariadení a dohodou o užívaní. Legalizácia príjmov z trestnej činnosti a súčinnosť bankových subjektov pri jej odhaľovaní.
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
JUDr. Peter Golha, Generálna prokuratúra SR
Ing. Emil Pečík, daňový poradca, člen Slovenskej komory daňových poradcov
Ing. František Meton, Správcovská spoločnosť PROGRES, s.r.o.

17:45 – 18:00
Prestávka, občerstvenie

18:00 – 18:45
Problémy ľudských vzťahov pri výkone správy. Konfliktné situácie a efektívne možnosti riešenia (diskusné fórum)
10 pravidiel efektívnej komunikácie v praxi. Bezohľadné správanie sa vlastníkov v bytovom dome a tretích osôb. Úloha správcu ako “mediátora”. Ako riešiť problémy s “neprispôsobivým” vlastníkom? Vzorový domový poriadok ZLSBD a jeho vykonateľnosť. Sankcie za porušovanie povinností vlastníkov. Ako efektívne vyriešiť zásah do susedských práv v bytovom dome? Susedská hliadka a bezpečné bývanie v praxi.
diskutovať budú:
Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD a mediátorka
Peter Grečko, OZ Bezpečné bývanie
Lenka Poláková, zástupkyňa vlastníkov „Pentagonu“
Ing. Miloslav Frečka, kouč a odborník na medziľudskú komunikáciu, ZLSBD
Marek Lackovič, starosta obce Hviezdoslavov

19:00 – 21:00
Večera,

20:00 – 04:00
Kultúrny a sprievodný program
– príhovor generálneho partnera Uponor s.r.o.
– krst brožúry „Praktikum správy bytových domov“
– Ľudová hudba „Dobrá cimbalovka“ (od 20:00)
– Kahoot! (21:00)
– dražba predmetov (22:00)

09:00 – 10:00
4 elementy zdravého a bezpečného bytového domu (diskusné fórum)
Sú bytové domy pripravené na požiare? Ako dosiahnuť aby vlastníci dbali o svoju bezpečnosť? Uskladňovanie horľavých materiálov v pivniciach a spoločných častiach. Myslí sa na hygienu a verejné zdravie pri obnove a užívaní bytového domu? Pochopíme včas, že sa zdravý vzduch týka každého z nás?. Eliminovanie hluku. Kompostovanie a kuchynský odpad.
diskutovať budú:
plk. Ing. Miroslav Podhradský, vedúci oddelenia požiarnej prevencie, Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici
Juliana Michaláčová, správca, technik požiarnej ochrany, bezpečnostný technik HEURA s.r.o.
doc. MUDr. Katarína Slotová, PhD., Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici
Ing. Tímea Ubreži, sekcia odpadového hospodárstva ZLSBD
Ing. Jozef Mihál, J.M.TRADE, spol. s r.o.
Ing. Silvia Bačová, SPRAVIS s.r.o.

10:00 – 10:20
Správa bytových domov v 21. storočí. Problémy výkonu správy novostavieb.
Ľuboš Horyl, konateľ Danube Facility Services, s.r.o.

10:20 – 10:40
Správa bytových domů v ČR
Mgr. Martin Kroh, predseda predstavenstva Stavebného bytového družstva Praha

10:40 – 11:00
Prestávka, občerstvenie

11:00 – 12:00
Práva a povinnosti správcu bytového domu a SVB (diskusné fórum)
Zodpovednosť za bezpečnosť bytového domu. Pojem bezprostredného ohrozenia. Zvyšovanie poplatku za výkon správy. Aktuálne otázky ochrany osobných údajov. Uplatňovanie nárokov vlastníkov správcom voči tretím osobám. Zmluva o výkone správy ako dohoda dvoch strán a nie ako diktát správcu. Odovzdanie dokumentácie pri zmene správcu a zmene formy správy. Najčastejšie chyby v zmluve o výkone správy (z pohľadu bytového zákona a zákona o ochrane spotrebiteľa). 
diskutovať budú:
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o.
Mgr. Silvia Valichnáčová, právnička ZLSBD

JUDr. Lucia Bezáková, Odbor právnych služieb Úradu na ochranu osobných údajov
Ing. Karol Jursa, predseda predstavenstva OSBD v Dunajskej Strede
JUDr. Zoltán Koós, Mestská bytová správa v Rimavskej Sobote

12:00 – 13:00
Obed

13:00 – 13:30
Správa budovy pomocou digitálnej dvojičky
Ing. arch. Michal Pasiar, PhD., ACREA s.r.o.

13:30 – 14:30
Obnoviteľné a alternatívne zdroje energie v bytových domoch už dnes (diskusné fórum)
Prečo vlastníci a správcovia neriešia možnosti OZE? Je možné dosiahnuť energetickú samostatnosť bytového domu? Zníženie nákladov na energie zmenou tarify pre odberateľa a znížením počtu odberných miest pre SVB. Využitie dažďovej vody ako sivej vody. Energetická efektívnosť bytového domu. Financovanie obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam II.
diskutovať budú:
Ing. Matej Veverka, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Ondrej Pavlanský, sekcia obnoviteľných zdrojov energie
Ing. Osvald Körner, ENERGOCOM PLUS, s.r.o. 
Marcel Lauko, Energetické centrum Bratislava
Ing. Maroš Čulák, Správcovské bytové družstvo IV Košice

14:30 – 14:45
Prestávka, občerstvenie

14:45 – 15:45
II. Prednáškový blok „hodinovka“
14:45 – 14:55
Čo potrebuje správca? Elektronický portál služieb www.sluzbysprave.sk
Ing. Jozef Javorský, www.sluzbysprave.sk
14:55 – 15:05
Komfortné odosielanie poštových zásielok od stola
Adrián Csuba, Zelená pošta s.r.o.
15:05 – 15:15
Zasklievacie systémy balkónov
Ing. Ján Goffa, GS EUROTHERM MONT s. r. o.
15:15 – 15:25
Slnečné kolektory – ideálny zdroj ohrevu vody pre bytový dom
Alfréd Gottas, THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
15:25 – 15:35
Obnova bytových domov formou prevetrávaných fasád
Rastislav Ďalog, I.MAR spol. s r.o.
15:35 – 15:45
Internet veci – ako sa dotýka domácnosti, správy a našich miest
Roman Onderko, ANTIK Telecom s.r.o.

15:45 – 16:45
Poistné podmienky 21. storočia pri výkone správy bytových domov
Ako vyťažiť z poistnej udalosti maximum? Dopady zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia na poistné podmienky správcov bytových domov. Právne dôsledky poistenia čistej finančnej škody. Nové riziká, ktoré môžu hroziť v blízkej budúcnosti (legislativa, klimatické zmeny, technologické zmeny). Návrhy legislatívnych zmien v poistení zodpovednosti za škodu.
diskutovať budú:
Daniel Ferdinandy, Ferdinandy Consulting Slovakia s.r.o.
Ing.
Milan Holinďák, vedúci oddelenia odboru poistenia priemyslu a podnikateľov, Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Mgr. Tomáš Potúček, riaditeľ úseku poistenia majetku a zodpovednosti, Generali Poisťovňa, a. s.
Eva Ihringová, BYTSPOL, s.r.o. 

16:45 – 17:00
Prestávka, občerstvenie

17:00 – 17:30
Uponor, rýchla a bezpečná aplikácia kompozitného potrubia MLC, tichá kanalizácia.
Branislav Korinek, Uponor, s.r.o.

17:30 – 18:00
Patové situácie v zákone č. 182/1993 Z. z. a návrhy riešení z praxe
Mgr. Silvia Valichnáčová, ZLSBD

18:00 – 18:45
Legislatívne návrhy ZLSBD v oblasti správy bytového fondu, parlamentná tlač 1640 – návrh novely zákona č. 182/1993 Z. z. a legislatívny brainstorming (diskusné fórum)
diskutovať budú:
JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda ZLSBD
Ing. Robert Mihok, prokurista SBD Žiari nad Hronom
Ing. Miloš Hajdin, odbor koncepcie bývania a mestského rozvoja Ministerstva dopravy a výstavby SR
JUDr. Branislav Pokorný, riaditeľ majetkovoprávneho odboru Min. financii SR

19:00 – 21:00
Večera

20:00 – 04:00
Kultúrny a sprievodný program
– príhovor generálneho partnera ista Slovakia s.r.o.
– krst brožúry „4 elementy zdravého bytového domu“
– DJ Števo Šprocha a DJ Mirec
– odovzdanie plakiet ZLSBD za spoluprácu a aktivitu
– polnočné prekvapenie TÚV (24:00)

09:15 – 09:30
Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní vo vzťahu k pohľadávkam vlastníkov bytov a nebytových priestorov
JUDr. Mgr. Marek Perdík, ZLSBD

09:30 – 10:30
Rozpočítavanie tepla a iných plnení (diskusné fórum)
Nekorektné pravidlá rozpočítavania tepla. 5 problémov súčasnej legislatívy z pohľadu ARTAV a tvorba novej legislatívy. Smernica EP a Rady 2018/2002/EÚ v znení smernice EP a Rady 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti v kontexte povinností správcov bytových domov. 
diskutovať budú:
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov

JUDr. Oliver Púček, Ing. Ivan Jasenák, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Ing. Sylvia Martinkovičová, ista Slovakia, s.r.o.
Ing. Dušan Slobodník, predseda Artav Slovensko
Eliana Kostolány, Artav Slovensko

10:30 – 10:50
Prestávka, občerstvenie, odubytovanie

10:50 – 11:30
Majú spoločenstvá vlastníkov zmysel a opodstatnenie dnes a v budúcnosti? (Oxfordská debata)
Moderná debata, v ktorej sa stretávajú dva tímy odborníkov a presviedčajú obecenstvo o platnosti alebo neplatnosti ohlásenej tézy. Jej podstatou je krížová konštruktívna kritika a obhajoba názorov účastníkov podľa vopred stanoveného poradia a v striktne určenom čase na každú reakciu.
účastníci debaty
Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov

Ing. Andrej Bača, ENERGOBYT s.r.o. Humenné 
JUDr. Branislav Pokorný, riaditeľ majetkovoprávneho odboru Min. financii SR
Ing. Miloš Blanárik, predseda spoločenstva vlastníkov bytov a nebyt. priestorov „PÍNIA“

11:30 – 12:00
Zmluva o dielo pri správe bytových domov
JUDr. Marek Valachovič, PhD., advokát
Mgr. Rudolf Nemec, advokátsky koncipient

VALACHOVIČ & PARTNERS s.r.o.

12:00 – 12:30
Správcovia a spoločenstvá vlastníkov ako povinné osoby v zmysle zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík Štatistického úradu SR
RNDr. Zuzana Podmanická, riaditeľka Odboru štatistiky obyvateľstva Štatistického úradu SR

12:30 – 12:45
Ukončenie kongresu

12:45
Obed

PROGRAM ZOSTAVENÝ Z DISKUNÝCH FÓR
Diskusné fóra sú najefektívnejším spôsobom poskytovania informácií a najvyššou úrovňou ich zapamätateľnosti. Rozhodli sme sa preto podať vám ich práve touto formou a pripravili sme až 12 diskusných fór. Zapojiť sa do ich diania budete môcť anonymne, ale aj priamou verejnou otázkou.

OXFORDSKÁ DEBATA
Nie je debata ako debata. Dokážete svoj postoj obhájiť proti komukoľvek alebo racionálne kritizovať názor protistrany a mať pritom nad vecou nadhľad? Predstavujeme vám ďalšu modernú novinku na našom kongrese, v ktorej budú vybraní odborníci krížovým spôsobom konfrontovať svoje postoje.

VYHRADENÝ PROGRAM PRE ČLENOV ZLSBD
Vážime si našich členov a vyhradili sme pre nich exkluzívny program v podobe dvoch diskusných fór s podrobným výkladom ustanovení o hlasovaní (§ 14 až 14b bytového zákona), ktoré budú prebiehať v stredu 2. 10. v doobedňajších hodinách. Pre členov ZLSBD, ktorí prichádzajú z väčšej diaľky, sme znížili cenu ubytovania z utorka na srtredu. Všetky informácie nájdete v prihlasovacom formulári.

SIMULOVANÁ DOMOVÁ SCHÔDZA
Novinkou bude aj simulovaná domová schôdza s vybranými účastníkmi a praktickými ukážkami jednotlivých postupov a procesov, s ktorými sa na schôdzach stretávate bežne. Nechceme len teoretizovať o tom, „ako by to malo byť a ako by to malo vyzerať“. Chceme konkrétne situácie namodelovať priamo pred účastníkmi a vysvetliť veci naozaj v praxi.

INTERAKTIVITA
A KRITICKÝ RACIONALIZMUS
Názory, dohady, emočné postoje, subjektívne pohľady na vec a „ping-pongovanie“ téz a antitéz bez výslednej syntézy. Nobolo toho už dosť? Je potrebné viesť racionálne diskusie a konštruktívne sa pozerať na podstatu problémov pri výkone správy. Nejde to však bez priamej účasti tých, ktorých sa výkon správy týka. Preto sme medzi účastníkov diskusných fór zaradili aj správcov bytových domov a tiež predsedov SVB. Našim cieľom je viesť nie panelové, dvojstranné, ale interaktívne diskusie.

INTERAKTÍVNA ZÓNA ZLSBD
Na každom väčšom podujatí máme pre vás pripravenú našu interaktívnu zónu ZLSBD s testom lepšieho správcu, tulivakmi a možnosťou oboznámiť sa s našimi aktivitami a materiálmi, ktoré máme spracované. Tentoraz sme si pre vás pripravili aj reflexnú inštaláciu na menšie zamyslenie sa.

KREDITNÉ BYTÍKOVÉ KASÍNO
Na každom väčšom podujatí máme pre vás pripravenú našu interaktívnu zónu ZLSBD s testom lepšieho správcu, tulivakmi a možnosťou oboznámiť sa s našimi aktivitami a materiálmi, ktoré máme spracované. Tentoraz sme si pre vás pripravili aj reflexnú inštaláciu na menšie zamyslenie sa a „bytíkové kasíno“, ktoré zmení doterajší spôsob platenia na príjemnú formu zábavy.

ONLINE CHECK-IN UBYTOVANIA
Chceme vám uľahčiť príchod do hotela. Vymysleli sme pre vás možnosť ubytovať sa priamo cez registračný formulár zadaním troch doplňujúcich údajov. Kartičku od izby dostanete pri registrácií na kongres priamo od nás a vyhnete sa tak povinnosti ubytovať sa na recepcii. V posledný deň sme o pár minút predĺžili čas prestávky na odubytovanie.

Partneri kongresu

GENERÁLNI PARTNERI
PARTNERI
VEREJNOPRÁVNI PARTNERI
VYSTAVOVATELIA
REKLAMNÍ PARTNERI
MEDIÁLNI PARTNERI
Viac nezobrazovať
Lepšie správy